JKW-KABUM-01-KA-002-154

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག།
Wylie title rdzogs chen lnga pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 154, Pages 417-419 (Folios 180a6 to 181a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ (Dzogchen Drubwang, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs chen lnga pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 417-419. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མདོ་ཁམས་པ་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འདིའང་མཁས་མཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་ལ། མཚན་གསར་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཟུང་གིས་ཁ་བསྐང་སྟེ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces bskal bzang rnam 'dren yongs kyi phrin las gcig tu bsdus pa mdo khams pa rdzogs chen lnga pa rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs 'di'ang mkhas matsun grub pa'i dbang phyug nam mkha' tshe dbang mchog grub kyi rdo rje'i bden tshig byin rlabs kyi sprin phung 'phro ba la/__mtshan gsar 'bul dang 'brel bar skabs su babs pa'i tshigs bcad zung gis kha bskang ste shAkya'i dge sbyong mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
སྐྱབས་མགོན་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་སྲོག །ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་མཐའ་ཀླས་དཀྱིལ་འཁོར་བདག །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་ཀུན་སྩོལ་བའི་ལྷས། །རིང་པོར་འཚོ་བའི་དཔལ་གྱི་སྐབས་དབྱེ་ཤོག །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་པ༷དྨ༷་འབྱུང་། །གྲུབ་པའི་རིག༷་འཛིན༷་མཆོག་ཏུ་རོལ་པའི་གར། །བསྟན་འགྲོར་རྗེས་སུ་བརྩེ་བའི་ཡ་མཚན་ཕུལ། །རིམ༷་བྱོན༷་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་དབང་པ༷དྨ༷འི་རིང་ལུགས་བཀའ་གཏེར་གྱི། །ཐེག༷་མཆོག༷་བསྟན༷་པ་འཛི༷ན་ལ་ཟླ་བྲལ་བ། །འཇིག༷ས་མེད༷་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲུབ༷་པའི༷་སྡེ༷། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །མདོ་སྔགས་རབ་འབྱམས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་དང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྣ་ཚོགས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་ཀླས་པ། །མཁྱེན་པའི་མེ་ལོང་གཙང་མར་ལེགས་འཕོས་ནས། །ཇི་སྙེད་གདུལ་བྱ་འདྲེན་པའི་རྣམ་ཐར་གཟི། །བསྐལ་མཐའི་བར་དུ་ཉམས་མེད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་མཆོག །ངེས་གསང་གདམས་པའི་དྲོད་རླངས་འཐུལ་བའི་བཅུད། །ཉམས་བཞེས་དགོངས་པའི་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་གྱིས། །བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སྤེལ་ཕྱིར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །མཆོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་སྣང་གིས། །བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་མུན་མིང་མཐར་ཡོངས་བཏང་ནས། །རྫོགས་ལྡན་མགྲོན་དུ་འགུགས་བའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །བསྟན་འགྲོའི་དབུ་འཕང་སྲིད་པའི་བླར་མཐོ་ཤོག །རང་བཞིན་ཡེ་དག་ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་སྟོབས། །བསླུ་མེད་ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་བའི་མཐུས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་ཇི་བཞིན་ཡོངས་གྲུབ་ནས། །ལེགས་དགུའི་དཔལ་གྱིས་ཀུན་ནས་ཤིས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མདོ་ཁམས་པ་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འདིའང་མཁས་མཙུན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་ལ། མཚན་གསར་འབུལ་དང་འབྲེལ་བར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཟུང་གིས་ཁ་བསྐང་སྟེ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ༈
[edit]

rdzogs chen lnga pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig/ skyabs mgon rdzogs chen lnga pa rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i bden tshig ces bya ba bzhugs so/__/brtan g.yo'i dwangs bcud snying por dril ba'i srog__/kha sbyor bdun ldan mtha' klas dkyil 'khor bdag__/tshe dang ye shes dngos kun stsol ba'i lhas/__/ring por 'tsho ba'i dpal gyi skabs dbye shog__/kun bzang rdo rje 'chang dbang paXd+maX 'byung /__/grub pa'i rigaX 'dzinaX mchog tu rol pa'i gar/__/bstan 'gror rjes su brtse ba'i ya mtshan phul/__/rimaX byonaX skye ba'i phreng bar gsol ba 'debs/__/rgyal dbang paXd+maX'i ring lugs bka' gter gyi/__/thegaX mchogaX bstanaX pa 'dziXn la zla bral ba/__/'jigaXs medaX phyogs las rnam rgyal grubaX pa'iX sdeX/__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor gyur cig__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i yon tan rdzogs/__/mdo sngags rab 'byams 'chad rtsod rtsom pa dang /__/mkhyen brtse nus pa'i snang bas sa gsum khyab/__/mkhas btsun bzang po'i phrin las rgyas gyur cig__/sna tshogs shes bya'i chos tshul mtha' klas pa/__/mkhyen pa'i me long gtsang mar legs 'phos nas/__/ji snyed gdul bya 'dren pa'i rnam thar gzi/__/bskal mtha'i bar du nyams med zhabs brtan gsol/__/zab dang rgya che'i chos kyi yang zhun mchog__/nges gsang gdams pa'i drod rlangs 'thul ba'i bcud/__/nyams bzhes dgongs pa'i grub gnyis dga' ston gyis/_/bstan 'gro'i phan bde'i spel phyir zhabs brtan gsol/__/mchog gsum rgya mtsho'i thugs rje'i 'od snang gis/__/bstan 'gro'i rgud mun ming mthar yongs btang nas/__/rdzogs ldan mgron du 'gugs ba'i dge mtshan gyis/__/bstan 'gro'i dbu 'phang srid pa'i blar mtho shog__/rang bzhin ye dag chos nyid bden pa'i stobs/__/bslu med chos can rten 'brel dge ba'i mthus/__/ji ltar smon pa ji bzhin yongs grub nas/__/legs dgu'i dpal gyis kun nas shis gyur cig__/ces bskal bzang rnam 'dren yongs kyi phrin las gcig tu bsdus pa mdo khams pa rdzogs chen lnga pa rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs 'di'ang mkhas matsun grub pa'i dbang phyug nam mkha' tshe dbang mchog grub kyi rdo rje'i bden tshig byin rlabs kyi sprin phung 'phro ba la/__mtshan gsar 'bul dang 'brel bar skabs su babs pa'i tshigs bcad zung gis kha bskang ste shAkya'i dge sbyong mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]