JKW-KABUM-01-KA-002-153

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྫོགས་སྤྲུལ་བཞི་པའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title rdzogs sprul bzhi pa'i myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 153, Pages 416-417 (Folios 179b2 to 180a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ (Dzogchen Drubwang, 4th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdzogs sprul bzhi pa'i myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 416-417. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid mgyur byon
Colophon

།ཅེས་མཚུངས་བྲལ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་སྐབས། འཁྲུལ་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་སྣང་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་འདིའང་། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དཔོན་སློབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་། རིན་ཆེན་དང་པོའི་གནང་སྐྱེས་བཅས་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བས་བསྐུལ་བ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces mtshungs bral bstan 'gro'i dpal mgon rdzogs chen mchog sprul rin po che bzhi pa rdo rje 'chang mi 'gyur nam mkha'i mtshan can chos dbyings zhi ba chen por thugs gzhol ba'i tshul ston pa'i skabs/__'khrul med sprul pa'i zla snang myur du 'char ba'i gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan ces bya ba 'di'ang /__snga 'gyur bstan pa'i gsal byed dpon slob mchog gi sprul pa'i skus bkra shis pa'i lha rdzas dang /__rin chen dang po'i gnang skyes bcas bka' stsal nor bu'i phreng bas bskul ba spyi bor mchod de/__bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar shugs 'byung du bris te gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/

[edit]
སྐྱབས་མགོན་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཞི་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། མི༷་འགྱུར༷་ནམ༷་མཁའ༷་རྡོ༷་རྗེ༷་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཚེ༷་དབ༷ང་གྲུབ༷་པའི༷་རྩལ་འཆང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །མགོན་ཁྱོད་གདོད་ནས་རྟག་པའི་མཆོག་བརྙེས་པས། །སྐྱེ་དང་འགག་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་ཀྱང་། །ཀུན་རྫོབ་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར། །ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་མཉམ་བཞག་པས། །འཛམ་གླིང་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །སྔ་འགྱུར་ཐེག་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཉམས་པ་དང་། །བདག་ཅག་རྗེས་འཇུག་སློབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཉམ་ཐག་གདུང་བས་འབོད་ལ་དེང་འདིར་དགོངས། །གཞན་དོན་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་མངོན་མཛད་པའི། །ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་ཤུགས་སྤྲུགས་ནས་ཀྱང་། །འཁྲུལ་མེད་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་མྱུར་དུ་སྟོན། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔས། །བསྐལ་བཟང་སྒྲོན་མེ་སྟོང་གི་ངོ་མཚར་དང་། །རྣམ་ཐར་ཕྲིན་ལས་མཐའ་དག་ཡོངས་རྫོགས་པས། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་རྒྱས་པར་འགེངས་མཛད་གསོལ། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་གསལ་བར་ཤར། །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཕ་མཐར་སོན། །རྨད་བྱུང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མཐུས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་མྱུར་འགྲུབ་ནས། །ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མཚུངས་བྲལ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་སྐབས། འཁྲུལ་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་སྣང་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་འདིའང་། སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དཔོན་སློབ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་། རིན་ཆེན་དང་པོའི་གནང་སྐྱེས་བཅས་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བས་བསྐུལ་བ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

rdzogs sprul bzhi pa'i myur 'byon gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan/ skyabs mgon rdzogs chen rin po che bzhi pa'i mchog sprul myur 'byon gyi gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/ miX 'gyuraX namaX mkha'aX rdoX rjeX chos kyi dbyings/__/tsheX dbaXng grubaX pa'iX rtsal 'chang longs spyod rdzogs/__/gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba sprul pa'i sku/__/skyabs gcig bla ma 'bod do brtse bas dgongs/__/mgon khyod gdod nas rtag pa'i mchog brnyes pas/__/skye dang 'gag pa'i mtshan ma las 'das kyang /____/kun rdzob gdul bya'i tshogs rnams drang ba'i phyir/__/chos dbyings zhi ba chen por mnyam bzhag pas/__/'dzam gling bstan 'gro spyi dang khyad par du/__/snga 'gyur theg pa'i bshad sgrub nyams pa dang /__/bdag cag rjes 'jug slob ma'i tshogs rnams kun/__/nyam thag gdung bas 'bod la deng 'dir dgongs/__/gzhan don thugs bskyed dam bca' mthar phyin nas/__/byang chub mchog gi go 'phang mngon mdzad pa'i/__/ye shes snying rje'i rtsal shugs sprugs nas kyang /__/'khrul med sprul pa'i sgyu 'phrul myur du ston/__/phun sum tshogs pa'i gzigs pa rnam pa lngas/__/bskal bzang sgron me stong gi ngo mtshar dang /__/rnam thar phrin las mtha' dag yongs rdzogs pas/__/lhar bcas 'jig rten rgyas par 'gengs mdzad gsol/__/mchog gi sprul pa'i snang brnyan gsal bar shar/__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i pha mthar son/__/rmad byung 'khor lo gsum gyi mdzad pa yis/__/bstan 'gro'i phan bde 'phel bar byin gyis rlobs/__/dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i bden stobs dang /__/chos nyid chos can rgyu 'bras bslu med mthus/__/ji ltar gsol ba btab bzhin myur 'grub nas/__/sa gsum bkra shis snang bas khyab gyur cig__/ces mtshungs bral bstan 'gro'i dpal mgon rdzogs chen mchog sprul rin po che bzhi pa rdo rje 'chang mi 'gyur nam mkha'i mtshan can chos dbyings zhi ba chen por thugs gzhol ba'i tshul ston pa'i skabs/__'khrul med sprul pa'i zla snang myur du 'char ba'i gsol 'debs don kun grub pa'i dbyangs snyan ces bya ba 'di'ang /__snga 'gyur bstan pa'i gsal byed dpon slob mchog gi sprul pa'i skus bkra shis pa'i lha rdzas dang /__rin chen dang po'i gnang skyes bcas bka' stsal nor bu'i phreng bas bskul ba spyi bor mchod de/__bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gang shar shugs 'byung du bris te gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]