JKW-KABUM-01-KA-002-155

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ཞབས་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་མ།
Wylie title zhe chen rab 'byams sku phreng lnga pa'i zhabs brtan 'gyur med kun bzang ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 155, Pages 419-420 (Folios 181a5 to 181b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འགྱུར་མེད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ (Zhechen Rabjam, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zhe chen rab 'byams sku phreng lnga pa'i zhabs brtan 'gyur med kun bzang ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 419-420. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་མཚུངས་བྲལ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པ་ལ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་དང་། དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་པདྨ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་པོ་ཞེས་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་བཅས་པ་འདིའང་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces mtshungs bral bstan 'gro'i dpal mgon zhe chen rab 'byams mchog gi sprul pa'i sku'i zla zhal gsar du tshes pa la 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma phyogs las rnam rgyal dpal bzang po dang /__dbon sprul rin po che 'gyur med pad+ma bstan 'dzin mkhas grub rgya mtsho'i dbang po zhes mtshan 'bul zhabs brtan smon tshig dang bcas pa 'di'ang rnam 'dren rgyal tshab rin po che'i bka' stsal nor bu'i phreng ba spyi bor phebs pa gus pas mchod de/__bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འགྱུར༷་མེད༷་ཀུན༷་ཏུ༷་བཟང༷་པོ༷འི་ཡེ་ཤེས་ནི། །བསྟན༷་པ༷་རྒྱ༷་མཚོ༷འི་མགོན་དུ་ལེགས་བཞེངས་པ། །སྨྲ་བའི་ཉི༷་མ༷་ཕྱོགས༷་ལས༷་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ། །འདྲེན་མཆོག་བཟང༷་པོ༷་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །འཕོ་འགྱུར༷་ལས་འདས་དམིགས་མེད༷་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ། །པ༷དྨའི༷་རིང་ལུགས་བསྟན༷་འཛི༷ན་མཆོག་གི་ཚུལ། །མཁ༷ས་གྲུབ༷་རྒྱ༷་མཚོ༷འི་དབ༷ང་པོར༷་ཡོངས་ཤར་བའི། །གསང་གསུམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །རྣམ་འདྲེན་ཡབ་སྲས་རྟག་ཏུ་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན༷་པ་གཉིས༷་ལྡན་དར༷་ཞིང་རྒྱས༷། །འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཕན་བདེའི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མཚུངས་བྲལ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པ་ལ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་དང་། དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་པདྨ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་པོ་ཞེས་མཚན་འབུལ་ཞབས་བརྟན་སྨོན་ཚིག་དང་བཅས་པ་འདིའང་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་དེ། བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

zhe chen rab 'byams sku phreng lnga pa'i zhabs brtan 'gyur med kun bzang ma/__ oM swasti sid+d+haM/__'gyuraX medaX kunaX tuX bzangaX poX'i ye shes ni/__/bstanaX paX rgyaX mtshoX'i mgon du legs bzhengs pa/__/smra ba'i nyiX maX phyogasaX lasaX rnam rgyal dpal/_/'dren mchog bzangaX poX bskal brgyar zhabs brtan gsol/__/'pho 'gyuraX las 'das dmigs medaX thugs rje'i rtsal/__/paXd+ma'iX ring lugs bstanaX 'dziXn mchog gi tshul/__/mkhaXs grubaX rgyaX mtshoX'i dbaXng poraX yongs shar ba'i/__/gsang gsum 'chi med grub pa nyid gyur cig__/rnam 'dren yab sras rtag tu 'tsho gzhes shing /__/bshad sgrub bstanaX pa gnyisaX ldan daraX zhing rgyasaX/__/'dzam gling yangs pa'i rgyal khams thams cad du/__/phan bde'i snang bas sa gsum khyab gyur cig__/ces mtshungs bral bstan 'gro'i dpal mgon zhe chen rab 'byams mchog gi sprul pa'i sku'i zla zhal gsar du tshes pa la 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma phyogs las rnam rgyal dpal bzang po dang /__dbon sprul rin po che 'gyur med pad+ma bstan 'dzin mkhas grub rgya mtsho'i dbang po zhes mtshan 'bul zhabs brtan smon tshig dang bcas pa 'di'ang rnam 'dren rgyal tshab rin po che'i bka' stsal nor bu'i phreng ba spyi bor phebs pa gus pas mchod de/__bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]