JKW-KABUM-01-KA-002-152

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྲག་ཡབ་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་མྱུར་བྱོན།
Wylie title brag yab skyabs mgon sku phreng bdun pa'i myur byon JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 152, Pages 415-416 (Folios 179a1 to 179b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (brag yab skyabs mgon sku phreng bdun pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. brag yab skyabs mgon sku phreng bdun pa'i myur byon. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 415-416. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Petitions for a Speedy Rebirth - yang srid mgyur byon
Colophon

།ཅེས་པའང་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་བྲག་གཡབ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་དཔེའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པ། སླར་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བར་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་སྐབས། །སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་མངོན་མཐོར་བཏེག་པའི་མཛོད་དར་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་། རིན་ཆེན་དཀར་པོ་སྲང་འཁོར་གསུམ་བཅས་ཆེད་དུ་སྩལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces pa'ang gangs can bstan 'gro'i dpal mgon brag g.yab mchog sprul rin po che'i mtshan dpe'i zla zhal gsar du tshes pa/__slar yang chos dbyings zhi bar thim pa'i tshul bstan skabs/__/skyabs mgon mchog gi chos kyi dbyings kyi gdugs dkar mngon mthor bteg pa'i mdzod dar mkhan rin po ches 'di ltar bris zhes bkra shis pa'i lha rdzas dang /__rin chen dkar po srang 'khor gsum bcas ched du stsal ba ltar/__bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gdung shugs drag pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྣང་བ། །འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོའི་བསྟན་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་ཕུལ། །འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཆང་བ། །སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །དམ་པའི་དོན་དུ་སྐྱེ་འགག་ལས་འདས་ཀྱང་། །ཚུར་མཐོང་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་དམན་པའི་མཐུས། །ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐིམ་པ་ཡིས། །བདག་སོགས་བཟོད་དཀའི་གདུང་བའི་ཚུལ་འདིར་གཟིགས། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཆེན་མཛད་པའི་སླད། །དྭངས་གསལ་འཁྲུལ་བྲལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །མྱུར་དུ་འབྱོན་ཅིང་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཀྱི། །བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་། །ཚེ་དཔག་མེད་བཞིན་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །ཕན་བདེའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་རྒྱས་པ་ཡིས། །གངས་ཅན་བསྐལ་བཟང་དཔལ་ལ་འགོད་མཛད་གསོལ། །བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་དང་། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །གསོལ་བཏབ་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ཡིས། །ས་གསུམ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་བྲག་གཡབ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་དཔེའི་ཟླ་ཞལ་གསར་དུ་ཚེས་པ། སླར་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བར་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་སྐབས། །སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་གདུགས་དཀར་མངོན་མཐོར་བཏེག་པའི་མཛོད་དར་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་། རིན་ཆེན་དཀར་པོ་སྲང་འཁོར་གསུམ་བཅས་ཆེད་དུ་སྩལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ༈
[edit]

brag yab skyabs mgon sku phreng bdun pa'i myur byon/__ 'jam mgon dgyes pa'i ye shes skur snang ba/__/'jam dpal snying po'i bstan 'dzin yongs kyi phul/__/'jam dbyangs rgyal sras gzhon nu'i tshul 'chang ba/_/skyabs gcig bla ma 'bod do brtse bas dgongs/__/dam pa'i don du skye 'gag las 'das kyang /__/tshur mthong gdul bya'i bsod nams dman pa'i mthus/__/chos dbyings zhi ba chen por thim pa yis/__/bdag sogs bzod dka'i gdung ba'i tshul 'dir gzigs/__/bstan dang 'gro ba'i don chen mdzad pa'i slad/__/dwangs gsal 'khrul bral mchog gi sprul pa'i sku/__/myur du 'byon cing phyi nang bar chad kyi/__/bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal ba dang /__/tshe dpag med bzhin sku tshe bskal brgyar brtan/__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i yon tan rdzogs/__/phan bde'i phrin las mkha' khyab rgyas pa yis/__/gangs can bskal bzang dpal la 'god mdzad gsol/__/bla ma lha dang mkha' 'gro'i byin rlabs dang /__/rdo rje'i chos srung rgya mtsho'i mthu stobs kyis/__/gsol btab 'bras bu yongs su smin pa yis/__/sa gsum dge legs 'phel ba'i bkra shis shog__/ces pa'ang gangs can bstan 'gro'i dpal mgon brag g.yab mchog sprul rin po che'i mtshan dpe'i zla zhal gsar du tshes pa/__slar yang chos dbyings zhi bar thim pa'i tshul bstan skabs/__/skyabs mgon mchog gi chos kyi dbyings kyi gdugs dkar mngon mthor bteg pa'i mdzod dar mkhan rin po ches 'di ltar bris zhes bkra shis pa'i lha rdzas dang /__rin chen dkar po srang 'khor gsum bcas ched du stsal ba ltar/__bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gdung shugs drag pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/___/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]