JKW-KABUM-01-KA-002-151

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་དང་འབྲེལ་བ།
Wylie title bla ma la gsol 'debs zhal gdams dang 'brel ba JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 151, Pages 413-415 (Folios 178a4 to 179a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma la gsol 'debs zhal gdams dang 'brel ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 413-415. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs  ·  Advice - zhal gdams
Colophon

།ཞེས་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ངོར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་ཆུ་བྱི་དབོ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གང་ཤར་བྲིས་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

zhes bla ma la gsol 'debs zhal gdams dang 'brel ba 'di'ang /__don gnyer can gyi ngor bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtses chu byi dbo zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por gang shar bris pa 'grub par gyur cig

[edit]
བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཞལ་གདམས་དང་འབྲེལ་པ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་མཱཾ་གུ་རུ་བྷྱཿ སྲས་བཅས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་ནས། །འགྲོ་བ་འདྲེན་ཕྱིར་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གི་སྐུར། །ཡོངས་ཤར་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་སྐུ་དགེ་འདུན་གསུང་གསང་དམ་པའི་ཆོས། །ཐུགས་ནི་སངས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ངོ་བོར་ཤེས་པའི་བློས། །སྙིང་ནས་འབོད་དོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །བདག་དང་མགོན་མེད་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ལ། །རྗེ་བཙུན་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་དམིགས་ཕྱིར། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །འབྲལ་མེད་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བླ་མ་རྗེ། །དར་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དྲན། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོར་རིག །ལས་འབྲལ་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་གོམས་པ་ཡིས། །ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོ་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བསླུ་མེད་སྐྱབས་སུ་ཤེས། །བྱམས་པ་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད། །ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་བླ་མར་མོས་གུས་ཀྱིས། ཁྱད་པར་སྔོན་འགྲོ་འབྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱིས་བཏགས་པ་སྟེ། །སེམས་ཙམ་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་སྤྲོས་པ་བྲལ། སྤྲོས་བྲལ་ངང་ལས་གསལ་རིག་འགག་མེད་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཉམ་གཞག་ཀུན་རྟོག་རླུང་གིས་མི་གཡོ་ཞིང་། །རྗེས་ཐོབ་ཉམས་མྱོང་རྩི་དང་མ་བྲལ་བར། །ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །མཆོག་དངོས་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས༴ མདོར་ན་རྣམ་ཀུན་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ལ། །བར་ཆད་མཚན་མ་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཆོས་སྤྱོད་མཐར་ཕྱིན་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་དང་འབྲེལ་བ་འདིའང་། དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ངོར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་ཆུ་བྱི་དབོ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གང་ཤར་བྲིས་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

bla ma la gsol 'debs zhal gdams dang 'brel ba/__ bla ma la gsol ba 'debs pa zhal gdams dang 'brel pa bzhugs so/__/na maHshrI mAM gu ru b+h+yaH__sras bcas phyogs bcu'i rgyal ba thams cad kyi/__/mkhyen brtse nus pa'i ye shes gcig bsdus nas/__/'gro ba 'dren phyir bshes gnyen mchog gi skur/__/yongs shar dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/__/khyod sku dge 'dun gsung gsang dam pa'i chos/__/thugs ni sangs rgyas yon tan phrin las rnams/__/mkha' 'gro chos skyong ngo bor shes pa'i blos/__/snying nas 'bod do thugs rje'i spyan gyis gzigs/__/bdag dang mgon med 'gro ba ma lus la/__/rje btsun khyod las skyabs gzhan ma dmigs phyir/__/'di nas byang chub snying por mchis kyi bar/__/'bral med byin gyis rlobs shig bla ma rje/__/dar 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med dran/__/khams gsum 'khor ba sdug bsngal phung por rig__/las 'bral blang dor tshul bzhin goms pa yis/__/thun mong sngon 'gro 'byong bar byin gyis rlobs/__/bla ma dkon mchog bslu med skyabs su shes/__/byams pa snying rje byang chub sems gnyis bskyed/__/tshogs bsags sgrib sbyang bla mar mos gus kyis/__khyad par sngon 'gro 'byong bar byin gyis rlobs/__/'khor 'das chos kun sems kyis btags pa ste/__/sems tsam skye 'gag gnas gsum spros pa bral/__spros bral ngang las gsal rig 'gag med pa'i/__/ye shes nyams su myong bar byin gyis rlobs/__/mnyam gzhag kun rtog rlung gis mi g.yo zhing /__/rjes thob nyams myong rtsi dang ma bral bar/__/zhi lhag zung du 'jug pa'i rnal 'byor gyis/__/mchog dngos tshe 'dir 'grub par byin gyis=__mdor na rnam kun chos bzhin spyod pa la/__/bar chad mtshan ma nam yang mi 'byung zhing /_/thos bsam sgom pa'i chos spyod mthar phyin nas/__/don gnyis lhun gyis grub par byin gyis rlobs/__/zhes bla ma la gsol 'debs zhal gdams dang 'brel ba 'di'ang /__don gnyer can gyi ngor bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtses chu byi dbo zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por gang shar bris pa 'grub par gyur cig___/_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]