JKW-KABUM-01-KA-002-150

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་མ།
Wylie title yang de nyid kyi zhabs brtan 'gyur med yongs grub ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 150, Pages 412-413 (Folios 177b5 to 178a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཚེ་དབང་གྲགས་པ་ (tshe dbang grags pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid kyi zhabs brtan 'gyur med yongs grub ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 412-413. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་དངོས་པོའི་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་འཆི་མེད་ཚེ་དཔག་དཀར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་སྐབས། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་ཏུ་གསོལ།།

ces pa'ang dngos po'i lo'i sa ga zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur 'chi med tshe dpag dkar po'i bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi tshom bu tshogs kyi sgrub chen gnang skabs/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis tu gsol

[edit]
འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཚེ༷་དབ༷ང་སྟོབས་རྫོགས་པས། །ཀུན་བརྟགས་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །གཞན་དབང་དག་པ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས། །གྲག༷ས་པ༷འི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་ཁྱོད་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་སྐུ་འཕོ་མེད་རྒྱུན་གྱིས་རྟག །ལེགས་གསུང་ཆོས་སྒྲས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །རྣམ་ཐར་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་སྙན་པར་ཤོག །བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་རྒྱལ་པའི་མྱུ་གུ་མཆོག །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །བསྟན་འཛིན་བུ་སློབ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཁྱབ་པས། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བརྒྱར་འབར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དངོས་པོའི་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་འཆི་མེད་ཚེ་དཔག་དཀར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་གནང་སྐབས། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

yang de nyid kyi zhabs brtan 'gyur med yongs grub ma/__ 'gyur med yongs grub tsheX dbaXng stobs rdzogs pas/__/kun brtags gzung 'dzin 'khrul pa dbyings su thim/__/gzhan dbang dag pa rab 'byams sgyu 'phrul gyis/__/gragaXs paX'i rgyal mtshan sgreng khyod 'tsho gzhes gsol/__/rdo rje'i gzugs sku 'pho med rgyun gyis rtag__/legs gsung chos sgras 'jig rten kun tu khyab/__/thugs rje'i 'jug pa lhun gyis grub pa yi/__/rnam thar srid zhi'i khams na snyan par shog__/bstan pa'i sgron me rgyal pa'i myu gu mchog__/bstan 'gro'i dpal du bskal brgyar zhabs brtan cing /___/bstan 'dzin bu slob rgya mtsho'i mthar khyab pas/__/bstan pa rin chen phyogs brgyar 'bar gyur cig__/ces pa'ang dngos po'i lo'i sa ga zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur 'chi med tshe dpag dkar po'i bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi tshom bu tshogs kyi sgrub chen gnang skabs/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis tu gsol//__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]