དགེའུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་ལྷན་སྐྱེས་གཏུམ་མོའི་ཉམས་བརྒྱ་མ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dge'u mchog sprul rin po che'i zhabs brtan lhan skyes gtum mo'i nyams brgya ma JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 144, Pages 404-405 (Folios 173b1 to 174a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (dge'u mchog sprul)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dge'u mchog sprul rin po che'i zhabs brtan lhan skyes gtum mo'i nyams brgya ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 404-405. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས། རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྣང་བརྙན་ཅས་བཀའ་སློབ་ཐ་ཤལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces snying nas gus pas gsol ba 'debs mtshon bkra shis pa'i lha gos/__rdo rje mi 'khrugs pa'i snang brnyan cas bka' slob tha shal ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan nas phul ba de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
དགེའུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོའི་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བཞུགས། ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་རསྟུ། ལྷན་སྐྱེས་གཏུམ༷་མོ༷འི་ཉམས་བརྒྱ་རབ་འབར་བས། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བསྲེག་བཞུའི་ཕུལ། །ཡོངས་གྲུབ་དབུ་མའི་སྲོག་ཏུ་སོན་པ་ལས། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་བརྙེས་གྱུར་ཅིག ༡ །གཟུང་འཛིན་དངོས་ཀུན་ཕྲ་བའི་གཉུག་མའི་སེམས། །དག་པ་སྒྱུ༷་མ༷འི་ལྷ་སྐུར་རབ་བཞེངས་པ། །སྐྱེ་དང་འཇིག་པའི་མཚན་མ་བྲལ་བའི་སྐུ། །རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །ཡིད་ཀྱི་ལུས་གྱུར་རྨི༷་ལམ༷་སྣང་ཆ་ཀུན། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོར་འཆར་བ་ལས། །སྒྲིབ་པའི་རྒྱུ་བ་སྤངས་པའི་ཕ་རོལ་ན། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོར་འབར་གྱུར་ཅིག ༣ །འོད༷་གསལ༷་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་སྙིང་པོ་ཅན། །གཟོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་མངོན་གྱུར་པས། །ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་སྣང་བརྙན་སྲིད་པ་འདིར། །སྐྱེ་འཆིའི་འཇུག་ལྡང་བྲལ་བར་ཞབས་བརྟན་ཤོག ༤ །མ་དག་ཐ་མལ་རགས་པའི་སྒོ་གསུམ་པོ། །ཕྲ་བའི་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་སུ་འཕོས་པའི་དཔྱིད། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་གཅིག་གྱུར་པ། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཆེན་པོར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། ༥ །བ༷ར་དོ༷་རྣམ་ལྔའི་འཁྲུལ་པའི་རྫུན་རིས་ཀུན། །རང་བཞིན་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་པ། །འཕོ་ཆགས་མཚན་མ་སྤངས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྟག་ཏུ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་དགྱེས་གྱུར་ཅིག ༦ །མདོར་ན་ལྷན་སྐྱེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་། སྐྱེ་འགག་སྤྲོས་པ་བྲལ་བར་འཚོ་གཞེས་བཞིན། །ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པ་དང་། །བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་སུ་ཟུངས། ༧ །ཅེས་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་མཚོན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གོས། རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་སྣང་བརྙན་ཅས་བཀའ་སློབ་ཐ་ཤལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་ཕུལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
[edit]

dge'u mchog sprul rin po che'i zhabs brtan lhan skyes gtum mo'i nyams brgya ma/__ dge'u mchog sprul rin po'i che'i zhabs brtan bzhugs/__oM swasti sid+d+hi rastu/__lhan skyes gtumaX moX'i nyams brgya rab 'bar bas/__/bde chen rdo rje'i dam tshig bsreg bzhu'i phul/__/yongs grub dbu ma'i srog tu son pa las/__/'chi med grub pa'i dge mtshan brnyes gyur cig__1__/gzung 'dzin dngos kun phra ba'i gnyug ma'i sems/__/dag pa sgyuX maX'i lha skur rab bzhengs pa/__/skye dang 'jig pa'i mtshan ma bral ba'i sku/__/rtag khyab lhun gyis grub par 'tsho gzhes gsol/__2__/yid kyi lus gyur rmiX lamaX snang cha kun/__/sku dang ye shes rol mor 'char ba las/__/sgrib pa'i rgyu ba spangs pa'i pha rol na/__/mi phyed rdo rje'i lang tshor 'bar gyur cig__3__/'odaX gsalaX mkha' khyab mkha' yi snying po can/__/gzod nas 'du 'bral med pa mngon gyur pas/__/zung 'jug grub pa'i snang brnyan srid pa 'dir/__/skye 'chi'i 'jug ldang bral bar zhabs brtan shog__4__/ma dag tha mal rags pa'i sgo gsum po/__/phra ba'i sku gsum thugs su 'phos pa'i dpyid/__/dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag gcig gyur pa/__/rnam kun mchog ldan chen por rtag bzhugs gsol/__5__/baXr doX rnam lnga'i 'khrul pa'i rdzun ris kun/__/rang bzhin med pa'i dbyings su byang chub pa/__/'pho chags mtshan ma spangs pa'i ye shes sku/__/rtag tu 'chi med bdud rtsis dgyes gyur cig__6__/mdor na lhan skyes phyag rgya chen po'i ngang /__skye 'gag spros pa bral bar 'tsho gzhes bzhin/__/phrin las snang bas sa gsum khyab pa dang /_/bdag kyang byang chub bar du rjes su zungs/__7__/ces snying nas gus pas gsol ba 'debs mtshon bkra shis pa'i lha gos/__rdo rje mi 'khrugs pa'i snang brnyan cas bka' slob tha shal ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan nas phul ba de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/___/

Footnotes

Other Information