JKW-KABUM-01-KA-002-145

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title 'gro 'dul rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po'i gsol 'debs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 145, Pages 405-406 (Folios 174a3 to 174b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ (Dpal sprul rin po che)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gro 'dul rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po'i gsol 'debs. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 405-406. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

ཅེས་པའང་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན་མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་སིདྡྷི་རསྟུ།

ces pa'ang lcags pho spre'u lo'i chu stod zla ba'i tshes bzhi rgyal bas chos 'khor bskor ba'i dus chen nyin mtsho skyes kun tu 'chang ba dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos 'dun pa rtse gcig pas gsol ba btab pa de de bzhin du sid+d+hi rastu

[edit]
འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷ། །གངས་རིའི་ཁྲོད་ན་སྤྲུལ་སྐུ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་། །དེང་འདིར་འགྲོ་འདུལ་ཆོས༷་ཀྱི་དབང༷་པོ༷འི་སྡེ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངེས་འབྱུང་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །བྱང་སེམས་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་བུ་ལྟར་གཟིགས། །མཁྱེན་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཆར་མཐའ་ཡས་པའི། །རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ལྕགས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོའི་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་རྒྱལ་བས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན་མཚོ་སྐྱེས་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

!_'gro 'dul rgyal ba'i myu gu chos kyi dbang po'i gsol 'debs bzhugs so/__/ 'jigs med rgyal ba'i myu gu'i gsol 'debs 'phags pa'i yul na zhes pa/__ 'phags pa'i yul na slob dpon zhi ba lha/__/gangs ri'i khrod na sprul sku ye shes 'byung /__/deng 'dir 'gro 'dul chosaX kyi dbangaX poX'i sde/__/'brel tshad don ldan chen por gsol ba 'debs/__/nges 'byung chen pos sgrub pa'i rgyal mtshan btsugs/__/byang sems chen pos 'gro kun bu ltar gzigs/__/mkhyen rab chen pos chos char mtha' yas pa'i/__/rnam thar dran bzhin snying nas gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/rje btsun bla ma bskal brgyar zhabs brtan cing /__/bshad sgrub phrin las phyogs bcur rgyas pa dang /__/rang gzhan don gnyis 'grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang lcags pho spre'u lo'i chu stod zla ba'i tshes bzhi rgyal bas chos 'khor bskor ba'i dus chen nyin mtsho skyes kun tu 'chang ba dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos 'dun pa rtse gcig pas gsol ba btab pa de de bzhin du sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]