JKW-KABUM-01-KA-002-143

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གནས་གསར་མཆོག་སྤྲུལ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར།
Wylie title gnas gsar mchog sprul byams pa dngos grub bstan pa'i rgyal mtshan la zhabs brtan du gsol ba 'chi med bdud rtsi'i gru char JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 143, Pages 402-404 (Folios 172b5 to 173b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (byams pa dngos grub bstan pa'i rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gnas gsar mchog sprul byams pa dngos grub bstan pa'i rgyal mtshan la zhabs brtan du gsol ba 'chi med bdud rtsi'i gru char. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 402-404. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མངོན་པར་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mngon par dwang ba'i yid kyis gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

[edit]
གནས་གསར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་འདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི་ཛཱི་བནྟུ། རྨད་བྱུང་བྱམས་པའི་བདུད་རྩིས་ཕན་བདེའི་དངོས། །གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུར་འཇོ་བའི་དཔག་བསམ་དབང་། །མཐའ་ཀླས་བསྟན་འགྲོའི་ཉེར་འཚོའི་གཞི་གཅིག་པུ། །མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། ༡ །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་ལས། །མཚན་དཔེའི་ཉིན་བྱེད་དང་པོར་ཤར་ཙམ་ནས། །དགེ་མཚན་ཨུཏྤལ་དགའ་ཚལ་རྒྱས་མཛད་པའི། །གཟུགས་སྐུ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༢ །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཕུང་ཇི་སྙེད་པ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་རོལ་མོར་འཁྲོལ་བའི་གསུང་། །རྣམ་མང་གདུལ་བྱའི་བསམ་པའི་རྗེས་འགྲོ་བས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་མཛད་གསོལ། ༣ །མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་པ། །གང་ཐུགས་སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞིའི་ཟླ་ཤེལ་ནི། །གངས་ཅན་འགྲོ་འདིའི་ལེགས་བྱས་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །ལྷག་པར་དགྱེས་པའི་ངང་ཚུལ་རྟག་ཏུ་སྟོན། ༤ །ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཡིད་འོང་བ། །སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་མཛེས་པ་དང་། །ཕྲིན་ལས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །དགའ་སྟོན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག ༥ །མདོར་ན་མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེའི། །གསང་གསུམ་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཚར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེའི། །རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག ༦ །གང་གི་མཚན་ཙམ་ཡིད་ལ་དྲན་པས་ཀྱང་། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་སྩོལ་བ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཤིས་པའི་པདྨོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༧ །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མངོན་པར་དྭང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

gnas gsar mchog sprul byams pa dngos grub bstan pa'i rgyal mtshan la zhabs brtan du gsol ba 'chi med bdud rtsi'i gru char/__ gnas gsar mchog sprul rin po che byams pa dngos grub bstan pa'i rgyal mtshan la zhabs brtan du gsol ba 'chi med 'dud rtsi'i gru char zhes bya ba/__oM swasti dzI ban+tu/__rmad byung byams pa'i bdud rtsis phan bde'i dngos/__/grub gnyis 'dod dgur 'jo ba'i dpag bsam dbang /__/mtha' klas bstan 'gro'i nyer 'tsho'i gzhi gcig pu/__/mtshungs med bstan pa'i rgyal mtshan zhabs brtan gsol/__1__/bsod nams ye shes tshogs gnyis chu gter las/_/mtshan dpe'i nyin byed dang por shar tsam nas/__/dge mtshan ut+pal dga' tshal rgyas mdzad pa'i/__/gzugs sku 'chi med grub pa nyid gyur cig__2__/zab dang rgya che'i chos phung ji snyed pa/__/yan lag drug cu'i rol mor 'khrol ba'i gsung /__/rnam mang gdul bya'i bsam pa'i rjes 'gro bas/__/bshad sgrub bstan pa phyogs bcur rgyas mdzad gsol/__3_/mkhyen dang brtse ba'i cha shas yongs rdzogs pa/__/gang thugs spros pa nyer zhi'i zla shel ni/__/gangs can 'gro 'di'i legs byas mkha' dbyings su/__/lhag par dgyes pa'i ngang tshul rtag tu ston/__4__/yon tan nor bu'i do shal yid 'ong ba/__/skal bzang rna ba'i rgyan du mdzes pa dang /__/phrin las don gnyis lhun gyis grub pa yi/__/dga' ston 'jig rten gsum na khyab gyur cig__5__/mdor na mtshungs med bstan pa'i nyi ma che'i/__/gsang gsum bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes shing /__/rgyal bstan spyi dang tshar chen chos kyi rje'i/__/ring lugs phyogs dus kun tu rgyas par shog__6__/gang gi mtshan tsam yid la dran pas kyang /__/srid dang zhi ba'i phun tshogs kun stsol ba/__/dkon mchog gsum gyi thugs rje'i snang ba yis/__/shis pa'i pad+mo rtag tu rgyas gyur cig__7__/ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mngon par dwang ba'i yid kyis gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]