JKW-KABUM-01-KA-002-136

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title rnam 'dren bla ma rin po che kun dga' chos kyi dbang po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i rol mo JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 136, Pages 386-387 (Folios 164b1 to 165a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (kun dga' chos kyi dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rnam 'dren bla ma rin po che kun dga' chos kyi dbang po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 386-387. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སྒྲུབ་བརྩོན་སྤོང་བ་པ་ཆེན་པོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་དྷྭ་ཛས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མངོན་པར་དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཚེས་ས་འབྲུག་གི་ལོ་མགོ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།

ces pa'ang rje de nyid kyi thugs sras sgrub brtson spong ba pa chen po many+dzu shrI d+h+wa dzas bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas ched du bskul ba dang /__rang nyid kyis kyang mngon par dwangs ba'i yid kyis kun nas bslangs te/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rab tshes sa 'brug gi lo mgo zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཆི་མེད་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོར་ཉེས་པའི་སྐྱོན་དང་བྲལ། །མང་དུ་གསན་དང་བསམ་པའི་ཕ་རོལ་སོན། །ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྟེན། །ཀུན་དགའ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་འབྱོངས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དྲི་མ་མེད། །གཞན་ཕན་རྣམ་དཀར་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཆེན་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དབེན་པའི་གནས་སུ་དབང་བཞིའི་ལམ་ཟབ་མོ། །རྩེ་གཅིག་བསྒོམ་པས་སྒྲིབ་བཞི་ཡོངས་སྦྱངས་ཏེ། །སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སྲིད་ཆེ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །དད་ལྡན་སློབ་མའི་བསམ་སྦྱོར་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར་ཞིང་འགྲོ་ཀུན་བདེ། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་སྒྲུབ་བརྩོན་སྤོང་བ་པ་ཆེན་པོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་དྷྭ་ཛས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མངོན་པར་དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་ཚེས་ས་འབྲུག་གི་ལོ་མགོ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ། །
[edit]

rnam 'dren bla ma rin po che kun dga' chos kyi dbang po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i rol mo/__ rnam 'dren bla ma rin po che kun dga' chos kyi dbang po'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i rol mo zhes bya ba bzhugs so/__/'chi med tshe dpag med mgon rnam par rgyal/__/yid bzhin 'khor lo'i thugs rje'i byin rlabs kyis/__/dpal ldan bla ma bskal brgyar 'tsho gzhes shing /__/phrin las phyogs dus kun tu khyab par shog__/tshul khrims phung por nyes pa'i skyon dang bral/__/mang du gsan dang bsam pa'i pha rol son/__/nges 'byung drag pos sgrub pa'i rgyal mtshan bsten/__/kun dga' chos kyi dbang po zhabs brtan gsol/__/byams dang snying rje byang chub sems mchog 'byongs/__/ting nge 'dzin dang shes rab dri ma med/__/gzhan phan rnam dkar phrin las bsam mi khyab/__/rgyal ba'i myu gu chen po zhabs brtan gsol/__/dben pa'i gnas su dbang bzhi'i lam zab mo/__/rtse gcig bsgom pas sgrib bzhi yongs sbyangs te/__/sku bzhi'i rgyal srid che la dbang 'byor ba'i/__/rdo rje 'dzin pa'i gtsug rgyan zhabs brtan gsol/__/rje btsun bla ma'i zhabs pad bskal brgyar brtan/__/dad ldan slob ma'i bsam sbyor chos bzhin 'grub/__/bshad sgrub bstan pa dar zhing 'gro kun bde/__/myur du byang chub go 'phang thob par shog__/ces pa'ang rje de nyid kyi thugs sras sgrub brtson spong ba pa chen po many+dzu shrI d+h+wa dzas bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas ched du bskul ba dang /__rang nyid kyis kyang mngon par dwangs ba'i yid kyis kun nas bslangs te/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rab tshes sa 'brug gi lo mgo zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]