JKW-KABUM-01-KA-002-137

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གཟིམས་འོག་མཆོག་སྤྲུལ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དོ་ཤལ།
Wylie title gzims 'og mchog sprul byams pa bstan 'dzin snyan grags la zhabs brtan du gsol ba 'chi med grub pa'i do shal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 137, Pages 387-388 (Folios 165a2 to 165b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (byams pa bstan 'dzin snyan grags)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gzims 'og mchog sprul byams pa bstan 'dzin snyan grags la zhabs brtan du gsol ba 'chi med grub pa'i do shal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 387-388. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

sarba dA ka l+ya NaM b+ha ba tu

[edit]
མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་སྙན་གྲགས་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ། །སྭསྟི་བི་ཛ་ཡནྟུ། །བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག་གཟོད་ནས་རབ་ཞི་བ། །སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་འཆི་མེད་ལྷས། །བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་མཚུངས་མེད་གསལ་བར་མཛོད། །རགས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་དྭངས་མའི་ལུས། །དེ་ཡང་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེར་སིམ་པས། །སླར་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གཟུགས་མང་འདུ་བགྱིད་པས། །ཁྱེད་ལ་འཆི་མེད་རྟག་པ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །འཇུག་དང་ལྡང་བའི་དྲི་བཞོན་ཁ་སྦྱོར་གྱི། །རྡོ་རྗེའི་ཆོ་ག་གྲུབ་པས་སྲིད་པ་གསུམ། །འགྱུར་མེད་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་རབ་རྫོགས་པས། །ཁྱེད་ལ་འཆི་མེད་རྟག་པ༴ ཟླ་ཤེལ་ཞུ་བའི་རྡུལ་དང་ཉི་མའི་རྒྱུན། །དང་པོར་རང་རང་ལམ་ནས་འདུ་བགྱིས་ཏེ། །མཐར་གྱིས་དྷཱུ་ཏཱིའི་པདྨོར་སོན་པ་ཡིས། །ཁྱེད་ལ་འཆི་མེད་རྟག་པ་སྦྱིན༴ སྤྲོས་པའི་ཚུལ་ནི་རྣམ་རྟོག་གཞན་དབང་སྟེ། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་སྤྲོས་པས་དབེན། །དེ་སླད་སྤྲོས་པའི་ཚུལ་དང་མི་མཛའ་བས། །ཁྱེད་ལ་འཆི་མེད༴ སྣང་དང་ཕྱེད་སྣང་མི་སྣང་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ། །ཕྱི་ནང་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཕྱག་རྒྱར་མི་ཕྱེད་བསྡམས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །ཁྱེད་ལ་འཆི་མེད་རྟག་པ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །དེ་སྐད་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བདེན་ཚིག་དང་། །ངེས་གསང་བདེན་པ་མཆོག་གིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ལྷག་བསམ་གྱིས། །སྨོན་པའི་ཚུལ་འདི་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

gzims 'og mchog sprul byams pa bstan 'dzin snyan grags la zhabs brtan du gsol ba 'chi med grub pa'i do shal/__ mchog sprul rin po che byams pa bstan 'dzin snyan grags la zhabs brtan du gsol ba 'chi med grub pa'i do shal ces bya ba/__/swasti bi dza yan+tu/__/brtan par gyur cig gzod nas rab zhi ba/__/spros pa'i mtshan ma las 'das chos kyi dbyings/__/rnam pa nyi shus byang chub 'chi med lhas/__/bstan pa'i nyin byed mtshungs med gsal bar mdzod/__/rags pa'i phung khams skye mched dwangs ma'i lus/__/de yang gsal stong zung 'jug cher sim pas/__/slar la sgyu 'phrul gzugs mang 'du bgyid pas/__/khyed la 'chi med rtag pa sbyin gyur cig__/'jug dang ldang ba'i dri bzhon kha sbyor gyi/__/rdo rje'i cho ga grub pas srid pa gsum/__/'gyur med thig le gcig tu rab rdzogs pas/__/khyed la 'chi med rtag pa=__zla shel zhu ba'i rdul dang nyi ma'i rgyun/__/dang por rang rang lam nas 'du bgyis te/__/mthar gyis d+hU tI'i pad+mor son pa yis/__/khyed la 'chi med rtag pa sbyin=__spros pa'i tshul ni rnam rtog gzhan dbang ste/__/'khor 'das dbyer mi phyed pa spros pas dben/__/de slad spros pa'i tshul dang mi mdza' bas/__/khyed la 'chi med=__snang dang phyed snang mi snang grong khyer gsum/__/phyi nang 'jug pa gcig pas ye shes kyi/__/phyag rgyar mi phyed bsdams pa'i brtul zhugs kyis/__/khyed la 'chi med rtag pa sbyin gyur cig__/de skad sras bcas rgyal ba'i bden tshig dang /__/nges gsang bden pa mchog gis mtshams sbyar te/__/'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i lhag bsam gyis/__/smon pa'i tshul 'di ji bzhin 'grub gyur cig___/sarba dA ka l+ya NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]