ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྐྱེས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title zhabs drung rin po che 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang por zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i chu skyes JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 128, Pages 371-373 (Folios 157a6 to 158a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཞབས་དྲུང་རིན་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ (zhabs drung rin chen 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zhabs drung rin po che 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang por zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i chu skyes. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 371-373. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་བཀའ་འབངས་ཐ་ཤལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག

ces bka' 'bangs tha shal ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snying nas gus pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི་བི་ཛ་ཡནྟུ། འཆི༷་མེད༷་གྲུབ་པའི་ཟླ་བས་ས་གསུམ་ན། །འཆི༷་མེད༷་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཟིལ་དངར་གྱིས། །འཆི༷་མེད༷་རྟག་པའི་ངལ་འཚོ་རྒྱས་མཛད་པ། །འཆི༷་མེད༷་མགོན་པོས་རྟག་ཏུ་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །དམིགས་མེད་བྱམས༷་པའི༷་བདུད་རྩིས་འཇིག་རྟེན་ན། །མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་བཞད་པའི་ཐོག་མ་ནས། །འཇམ༷་དཔལ༷་གཞོན་ནུ་ཉིད་ཅེས་གྲགས༷་འབར་བའི། །ཞབས་པད་བསྐལ་པ༷་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །བློ་གསལ་མཁས་ཀུན༷་དགའ༷་བའི་ལེགས་བཤད་དང་། །འགྲོགས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་རོལ་མོ་ནི། །དཔལ༷་ལྡན་སྐལ་བ་བཟང༷་པོའི་དགེ་མཚན་གྱི། །སྙན་པས་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་མཛེས་པར་ཤོག ༢ །འཇམ༷་དབྱང༷ས་མཁྱེན་པའི་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་ངོས། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཁམས་ཀུན་འཆར་བས། །ནམ༷་མཁའི༷་མཐའ་ཀླས་ཡིད་ཅན་གདུང་སེལ་སླད། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ༷་མཚན༷་གསལ་གྱུར་ཅིག ༣ །གང་དུ་སྐྱེ་བའི་འཇུག་པ་དབྱིངས་སིམ་ན། །མཐར་གྱིས་འགགས་པའི་ཕ་མཐའ་མ་དམིགས་ཕྱིར། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ངེས་པར་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཡོལ་མེད་ཤོག ༤ །མདོར་ན་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་ཨེ་ཝྃ་པའི། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བཞིན། །ངོ་མཚར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༥ །ཅེས་བཀའ་འབངས་ཐ་ཤལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

zhabs drung rin po che 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang por zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i chu skyes/__ zhabs drung rin po che 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang por zhabs brtan du gsol ba 'chi med bdud rtsi'i chu skyes zhes bya ba/__oM swasti bi dza yan+tu/__'chiX medaX grub pa'i zla bas sa gsum na/__/'chiX medaX tshe dang ye shes zil dngar gyis/__/'chiX medaX rtag pa'i ngal 'tsho rgyas mdzad pa/__/'chiX medaX mgon pos rtag tu dge legs stsol/__/dmigs med byamasaX pa'iX bdud rtsis 'jig rten na/__/mtshan dpe'i me tog bzhad pa'i thog ma nas/__/'jamaX dpalaX gzhon nu nyid ces gragasaX 'bar ba'i/__/zhabs pad bskal paX rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/__1__/blo gsal mkhas kunaX dga'aX ba'i legs bshad dang /__/'grogs pa'i yan lag drug cu'i rol mo ni/__/dpalaX ldan skal ba bzangaX po'i dge mtshan gyi/__/snyan pas srid zhi'i khams kun mdzes par shog__2__/'jamaX dbyangaXs mkhyen pa'i nor bu'i me long ngos/__/shes dang shes bya'i chos khams kun 'char bas/__/namaX mkha'iX mtha' klas yid can gdung sel slad/__/bshad sgrub bstan pa'i rgyalaX mtshanaX gsal gyur cig__3__/gang du skye ba'i 'jug pa dbyings sim na/__/mthar gyis 'gags pa'i pha mtha' ma dmigs phyir/__/'chi med rtag pa dam pa'i ye shes sku/__/nges par gdul bya'i snang ngor yol med shog__4__/mdor na kun mkhyen gnyis pa e wa~M pa'i/__/lung rtogs chos kyi khri la dbang bsgyur bzhin/__/ngo mtshar 'chad rtsod rtsom pa'i phrin las kyi/__/bkra shis snang ba rtag tu rgyas gyur cig__5__/ces bka' 'bangs tha shal ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snying nas gus pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/

Footnotes

Other Information