རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་སྨོན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdo rje 'dzin pa shes rab rgya mtsho la zhabs brtan gsol smon JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 127, Pages 370-371 (Folios 156b6 to 157a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (shes rab rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje 'dzin pa shes rab rgya mtsho la zhabs brtan gsol smon. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 370-371. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་མངོན་པར་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མཚོན་བྱེད་རྟེན་འབྱུང་གི་མེ་ཏོག་ལྷས་རྫས་རབ་དཀར། གངས་ཅན་འདིར་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་པར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐས་ཡས་པ་མངའ་བ་གྲུབ་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་སྣང་བརྙན། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་གླེགས་བམ། རིན་ཆེན་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་རྩ། ཚེ་རྫས་རིལ་བུ་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ཀྱིས་ལྷག་པ་བཅས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་དམ་པ་གང་ཉིད་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཕུལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces mngon par dwangs pa'i yid kyis shis par brjod pa'i mtshon byed rten 'byung gi me tog lhas rdzas rab dkar/__gangs can 'dir lo brgya phrag lhag par 'chi med grub pa'i phrin las mthas yas pa mnga' ba grub chen brtson 'grus bzang po'i snang brnyan/__sgrub thabs brgya rtsa'i glegs bam/__rin chen shel gyi phreng ba brgya rtsa/__tshe rdzas ril bu brgya phrag la bkra shis pa'i grangs kyis lhag pa bcas rdo rje 'dzin dbang dam pa gang nyid lo brgyar 'tsho zhing gzhes la phrin las rgyas pa'i rten 'brel du 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos phul ba sid+d+hi rastu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨ་མཱ་ར་སིདྡྷཾ་སྱ་སཏྱ་གཱ་ཐ་ཤུ་བྷཾ། །ཨོཾ་སྭསྟི་ཛྭི་བནྟུ། ཤེས༷་བྱ་ཀུན་ལ་གཟིགས་པའི་བློ་གྲོས་དང་། །རབ༷་འབྱམས་མདོ་སྔགས་སྨྲ་བའི་དགེ་མཚན་ཅན། །རྒྱ༷་ཆེན་ཆོས་སྤྱན་མངའ་བ་ཡོངས་གྲགས་པ། །མཚོ༷་བྱུང་དགྱེས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཚེ་དཔག་མེད་པས་མངོན་སུམ་བྱིན་བརླབས་ཤིང་། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མས་བར་ཆད་བགེགས་ཚོགས་བསལ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་རྟག་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །གཞུང་ལུགས་བརྒྱ་ཕྲག་བཤད་སྒྲུབ་སྣང་བ་ཡིས། །དྲི་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བརྒྱར་དར་བ་དང་། ཕན་བདེའི་འདབ་བརྒྱ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་མངོན་པར་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་མཚོན་བྱེད་རྟེན་འབྱུང་གི་མེ་ཏོག་ལྷས་རྫས་རབ་དཀར། གངས་ཅན་འདིར་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་པར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐས་ཡས་པ་མངའ་བ་གྲུབ་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་སྣང་བརྙན། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་གླེགས་བམ། རིན་ཆེན་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་བརྒྱ་རྩ། ཚེ་རྫས་རིལ་བུ་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་ཀྱིས་ལྷག་པ་བཅས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་དམ་པ་གང་ཉིད་ལོ་བརྒྱར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཕུལ་བ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

rdo rje 'dzin pa shes rab rgya mtsho la zhabs brtan gsol smon/__ a mA ra sid+d+haM s+ya sat+ya gA tha shu b+haM/__/oM swasti dz+wi ban+tu/__shesaX bya kun la gzigs pa'i blo gros dang /__/rabaX 'byams mdo sngags smra ba'i dge mtshan can/__/rgyaX chen chos spyan mnga' ba yongs grags pa/__/mtshoX byung dgyes pa'i bshes gnyen zhabs brtan gsol/__/tshe dpag med pas mngon sum byin brlabs shing /__/rnam par rgyal mas bar chad bgegs tshogs bsal/__/yid bzhin 'khor los rtag tu rjes bzung nas/__/mkhas btsun bzang po'i phrin las 'phel gyur cig__/rdo rje 'dzin pa bskal brgyar 'tsho gzhes shing /__/gzhung lugs brgya phrag bshad sgrub snang ba yis/__/dri med thub bstan phyogs brgyar dar ba dang /__phan bde'i 'dab brgya rgyas pa'i bkra shis shog__/ces mngon par dwangs pa'i yid kyis shis par brjod pa'i mtshon byed rten 'byung gi me tog lhas rdzas rab dkar/__gangs can 'dir lo brgya phrag lhag par 'chi med grub pa'i phrin las mthas yas pa mnga' ba grub chen brtson 'grus bzang po'i snang brnyan/__sgrub thabs brgya rtsa'i glegs bam/__rin chen shel gyi phreng ba brgya rtsa/__tshe rdzas ril bu brgya phrag la bkra shis pa'i grangs kyis lhag pa bcas rdo rje 'dzin dbang dam pa gang nyid lo brgyar 'tsho zhing gzhes la phrin las rgyas pa'i rten 'brel du 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos phul ba sid+d+hi rastu//__//

Footnotes

Other Information