JKW-KABUM-01-KA-002-126

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བརྟེན་པའི་སྨོན་ཚིག་ཤིས་བརྗོད་ན་མཿཤྲཱི་གུ་ར་ཝེ་སོགས།
Wylie title 'jam pa'i dbyangs la brten pa'i smon tshig shis brjod na maHshrI gu ra we sogs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 126, Pages 370 (Folios 156b1 to 156b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam pa'i dbyangs la brten pa'i smon tshig shis brjod na maH shrI gu ra we sogs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 370. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་སྨོན་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snying nas smon pa dge legs mchog tu rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
ན་མཿཤྲཱི་གུ་ར་ཝེ། གང་གི་མཚན་ཙམ་ལན་གཅིག་དྲན་པས་ཀྱང་། །གཟུང་འཛིན་སྙིང་གི་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ནས། །བློ་གྲོས་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་མཛད་པ། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུས་ཤིས་པར་མཛོད། །དམར་སེར་མཛེས་སྐུའི་སྣང་བརྙན་མངོན་སུམ་དུ། །སྐལ་བཟང་མིག་གི་བདུད་རྩིར་བཏུང་བ་དང་། །ལྷན་ཅིག་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་བའི། །དགེ་མཚན་མཆོག་གི་རྟག་ཏུ་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག །གཟོད་ནས་མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་པའི། །འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེར་སད་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་ཤོག །དེ་ཚེ་ཐ་མལ་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་བྱིན་བརླབས་པས། །སྣང་གྲགས་རིགས་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། །དག་པའི་རྣམ་རོལ་གཅིག་ཏུ་འཆར་གྱུར་ཅིག །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོའི་གསང་གསུམ་དང་། །དབྱེར་མེད་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་སྨོན་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

'jam pa'i dbyangs la brten pa'i smon tshig shis brjod na maHshrI gu ra we sogs/__ na maHshrI gu ra we/__gang gi mtshan tsam lan gcig dran pas kyang /__/gzung 'dzin snying gi mun pa kun bsal nas/__/blo gros pad+mo mchog tu rgyas mdzad pa/__/bla ma 'jam dpal gzhon nus shis par mdzod/__/dmar ser mdzes sku'i snang brnyan mngon sum du/__/skal bzang mig gi bdud rtsir btung ba dang /__/lhan cig rdo rje'i gsung gis dbugs dbyung ba'i/__/dge mtshan mchog gi rtag tu skyong gyur cig__/gzod nas mtha' bzhi'i spros pa las 'das pa'i/__/'od gsal sems kyi rdo rje 'jam pa'i dbyangs/__/snying dbus thig ler sad pa'i snang ba yis/__/srid zhi'i rgud pa mtha' dag sel bar shog__/de tshe tha mal 'khrul pa'i rtog tshogs kun/__/'jam dpal ye shes sems dpar byin brlabs pas/__/snang grags rigs gsum lha sngags chos nyid kyi/__/dag pa'i rnam rol gcig tu 'char gyur cig__/mthar thug sangs rgyas kun gyi ye shes sku/__/bcom ldan rdo rje rnon po'i gsang gsum dang /__/dbyer med rnam pa nyi shus byang chub pa'i/__/sgyu 'phrul drwa ba'i go 'phang brnyes par shog__/ces pa 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snying nas smon pa dge legs mchog tu rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]