JKW-KABUM-01-KA-002-124-1

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་གཅིག།
Wylie title yang ngag dbang legs grub la gsol 'debs sh+lo ka gcig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 123, Pages 368 (Folios 155b5 to 155b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ (ngag dbang legs grub)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang ngag dbang legs grub la gsol 'debs sh+lo ka gcig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 368. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཞེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།།

zhes pa 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so

"-1" can not be assigned to a declared number type with value 124.

[edit]
།།མཚུངས་མེད་ངག༷་གི་དབང་ཕྱུག་ལེགས༷་གྲུབ་པས། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁས་པ། །འཇམ་པའི་དབྱང༷ས་དངོས་སྨྲ་བའི༷་སེང་གེ་ཆེ། །ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་ཉི༷་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།། །། ༈


Footnotes[edit]

Other Information[edit]