JKW-KABUM-01-KA-002-124

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ་ཞེས་པ།
Wylie title ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan oM swasti sid+d+haM zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 124, Pages 367-368 (Folios 155a3 to 155b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ (ngag dbang legs grub)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan oM swasti sid+d+haM zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 367-368. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཞེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།།

zhes pa 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། །ཁྱབ༷་བདག༷་དང་པོའི་མགོན་པོ་ངག༷་གི་དབང༷་། །ལེགས༷་གྲུབ༷་མཁྱེན་གཉིས་གཟི་འབར་བཤེས་གཉེན་ཚུལ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་གསང༷་བ༷་འདུས༷་པའི་དངོས། །འཇམ༷་པའི༷་རྡོ༷་རྗེའི༷་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །ལུས་ངག་ཡིད་དབེན་གསང་གསུམ་སྒྱུ་མའི་གཟུགས། །འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་འདུས་ལས་ཟུང་འཇུག་གི །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་མོ་མཐའ་ཀླས་པ། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་སོགས་སྟོང་པ་དང་། །ལྷན་སྐྱེས་ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་པ་ལས། །རིང་འདས་སྲིད་ཞིར་མི་གནས་བདེ་བའི་མཆོག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༣ སྣང་གསུམ་རྣམ་པར་འཕོ་བའི་དྲྭ་བ་ནི། །འཕོ་མེད་དབུ་མའི་སྲོག་ཏུ་བསྡམས་པ་ལས། །གསང་བ་མཆོག་གིས་དགྱེས་པའི་གར་མཛད་པ། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༤ ཟག་བྲལ་སྙིང་རྗེ་ཆེ་དང་བདེ་བའི་ཐབས། །སྟོང་ཉིད་ཤེས་རབ་མཛེས་མར་མཉམ་སྦྱར་བ། །བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པས་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་གུར་དུ་འཆར་བ་ལས། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་གཞི། །མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྔའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༦ དཔལ་ལྡན་རིག་དང་བརྩེ་བའི་མཐར་སོན་པའི། །ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཡང་དག་སྦྱོར་བའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༧ །མདོར་ན་ལྷར་བཅས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་གཅིག་པུར། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། །ཕྲིན་ལས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ན། །དགེ་ལེགས་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་མཛད་གསོལ། ༨ །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །། མཚུངས་མེད་ངག༷་གི་དབང་ཕྱུག་ལེགས༷་གྲུབ་པས། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁས་པ། །འཇམ་པའི་དབྱང༷ས་དངོས་སྨྲ་བའི༷་སེང་གེ་ཆེ། །ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་ཉི༷་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།། །། ༈
[edit]

ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan oM swasti sid+d+haM zhes pa/__yang ngag dbang legs grub la gsol 'debs sh+lo ka gcig/ oM swasti sid+d+haM/__/khyabaX bdagaX dang po'i mgon po ngagaX gi dbangaX /__/legasaX grubaX mkhyen gnyis gzi 'bar bshes gnyen tshul/__/sras bcas rgyal kun gsangaX baX 'dusaX pa'i dngos/__/'jamaX pa'iX rdoX rje'iX ngo bor 'tsho gzhes gsol/__1__/lus ngag yid dben gsang gsum sgyu ma'i gzugs/__/'od gsal dbyings su 'dus las zung 'jug gi__/sgyu 'phrul drwa ba'i rol mo mtha' klas pa/__/mi bskyod rdo rje'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/__2__/gnyis med ye shes rgyu sogs stong pa dang /__/lhan skyes phra rab rdul gyi tshogs pa las/__/ring 'das srid zhir mi gnas bde ba'i mchog__/he ru ka dpal ngo bor 'tsho=__3__snang gsum rnam par 'pho ba'i drwa ba ni/__/'pho med dbu ma'i srog tu bsdams pa las/__/gsang ba mchog gis dgyes pa'i gar mdzad pa/__/'khor lo sdom pa'i ngo bor 'tsho=__4__zag bral snying rje che dang bde ba'i thabs/__/stong nyid shes rab mdzes mar mnyam sbyar ba/__/brtan g.yo kun la khyab pa'i bdag nyid can/__/dgyes pa rdo rje'i ngo bor 'tsho=__gzung 'dzin spros pas mi phyed rdo rje'i dbyings/__/ye shes snang ba'i gur du 'char ba las/__/dkyil 'khor rgya mtsho spro dang bsdu ba'i gzhi/__/mkha' 'gro rigs lnga'i ngo bor 'tsho=__6__dpal ldan rig dang brtse ba'i mthar son pa'i/__/kha sbyor yan lag bdun ldan rdo rje sems/__/'chi med rtag pa dam pa'i ye shes sku/__/yang dag sbyor ba'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/__7__/mdor na lhar bcas bstan 'gro'i mgon gcig pur/__/bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor ba dang /__/phrin las bdud rtsi'i snang bas sa gsum na/__/dge legs pad+mo mchog tu rgyas mdzad gsol/_8__/sarba mang+ga laM//__// mtshungs med ngagaX gi dbang phyug legasaX grub pas/__/snyan brgyud bstan pa'i rgyal mtshan 'dzin mkhas pa/__/'jam pa'i dbyangaXs dngos smra ba'iX seng ge che/__/thub bstan gsal ba'i nyiX mar gsol ba 'debs/__/zhes pa 'di'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so//__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]