JKW-KABUM-01-KA-002-122

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title ngag dbang legs grub la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 122, Pages 365-366 (Folios 154a3 to 154b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ (ngag dbang legs grub)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ngag dbang legs grub la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 365-366. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།སརྦ་དཱ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

sarba dA sid+d+hi rastu

[edit]
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་རསྟུ། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན། །སྐལ་བཟང་མོས་མཁར་འཆར་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་མཁས་པ། །མཚུངས་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། ༡ །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའི། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་གཅིག་པུས་སྲིད་པའི་མུན། །འཇིལ་སླད་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་སྟོང་འཕྲོ་བའི། །སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་འཛེས་གྱུར་ཅིག ༢ །མཚོ་བྱུང་བདུད་རྩིས་བརླན་པའི་ཀུ་མུ་དཱ། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལང་ཚོར་དར་བབས་པས། །མཁྱེན་བརྩེའི་གཟིགས་པ་སྲས་བཅས་འཕགས་རྣམས་དང་། །མི་ཕྱེད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༣ །ལྷག་པར་རིང་ནས་གུས་པའི་དོན་མཐུན་གྱི། །རེ་བའི་ཤིང་རྟ་ཡོངས་སུ་འགེངས་པ་ལས། །རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་རྣམ་བཀོད་པས། །ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་ལྷུག་པར་འཇོ་བར་མཛོད། ༤ །འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་དང་། །བརྩེ་ཆེན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་གསུང་རབས་ནི། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཀླུང་ཆེན་འདིར་ཕབས་པས། །དོན་གཉིས་ངལ་འཚོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་མཛད་གསོལ། ༥ །གཞན་ཡང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་གདམས་པའི་མཛོད། མཐའ་དག་རྫོགས་པར་སྩལ་བའི་དགའ་སྟོན་གྱིས། །སྲིད་ན་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྐལ་བཟང་དང་། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་འབྱོར་པས་མཐོ་བར་མཛོད། ༦ །རྡོ་རྗེའི་སྔགས་རིག་གྲུབ་པའི་དྲིལ་བུ་པ། །གང་དེའི་བཞེད་སྲོལ་སླར་ཡང་འཆར་བ་སོགས། །སྡེབ་ལེགས་རྩོམ་ཕྲེང་བཻཌཱུར་རྒྱུད་མང་པོས། །བློ་ལྡན་རྣ་བར་རྟག་ཏུ་སྙན་མཛད་གསོལ།༧ །མདོར་ན་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །གེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ནམ་ཡང་མི་ཕྱེད་ཅིང་། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ཡིས། །ཤིས་པའི་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༨ །སརྦ་དཱ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

ngag dbang legs grub la zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i dbyangs snyan/__ rje btsun bla ma ngag dbang legs grub dpal bzang por zhabs brtan gsol 'debs 'chi med bdud rtsi'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+hi rastu/__/ngag gi dbang phyug ye shes rdzogs ldan sprin/__/skal bzang mos mkhar 'char ba'i legs byas kyis/__/grub gnyis nor bu'i gru char 'bebs mkhas pa/__/mtshungs med dpal ldan bla ma zhabs brtan gsol/__1__/'jam dbyangs mkhyen pa'i chu gter las byung ba'i/__/smra ba'i nyi ma gcig pus srid pa'i mun/__/'jil slad chos kyi 'od zer stong 'phro ba'i/__/snang bas 'jig rten gsum na 'dzes gyur cig__2__/mtsho byung bdud rtsis brlan pa'i ku mu dA/__/rgyal ba dgyes pa'i lang tshor dar babs pas/__/mkhyen brtse'i gzigs pa sras bcas 'phags rnams dang /__/mi phyed mnyam pa nyid du 'tsho gzhes gsol/__3__/lhag par ring nas gus pa'i don mthun gyi/__/re ba'i shing rta yongs su 'gengs pa las/__/rdo rje nor bu'i phreng ba rnam bkod pas/__/phan bde'i 'dod dgu lhug par 'jo bar mdzod/__4__/'phags yul mkhas pa'i legs bshad bdud rtsi dang /__/brtse chen brgyud par bcas pa'i gsung rabs ni/__/yan lag brgyad ldan klung chen 'dir phabs pas/__/don gnyis ngal 'tsho rtag tu rgyas mdzad gsol/__5__/gzhan yang zab cing rgya che'i gdams pa'i mdzod/__mtha' dag rdzogs par stsal ba'i dga' ston gyis/__/srid na mtshungs pa med pa'i skal bzang dang /__/byang chub snying po'i 'byor pas mtho bar mdzod/__6__/rdo rje'i sngags rig grub pa'i dril bu pa/__/gang de'i bzhed srol slar yang 'char ba sogs/_/sdeb legs rtsom phreng baiDUr rgyud mang pos/__/blo ldan rna bar rtag tu snyan mdzad gsol/7_/mdor na ji ltar smon pa'i gnas skabs kun/__/gegs kyi sbyor bas nam yang mi phyed cing /__/myur du 'grub pa'i byin rlabs snang ba yis/__/shis pa'i pad+mo mchog tu rgyas gyur cig__8__/sarba dA sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]