JKW-KABUM-01-KA-002-123

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།
Wylie title ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan gsol 'debs byin rlabs snang ba JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 123, Pages 366-367 (Folios 154b5 to 155a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ (ngag dbang legs grub)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan gsol 'debs byin rlabs snang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 366-367. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཞེས་པའང་བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsis 'tsho ba'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ངག་དབང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་བཞུགས། །ཁྱབ་བདག་ངག༷་གི་དབང༷་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དཔག་ཡས་འགྲོ་ལ་ལེགས༷་པའི་ལམ་སྟོན་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་མཆོག་གི་རྣམ་རོལ་ཆེ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་པོར་ཞབས༷་བརྟན་གསོལ། །ངག༷་དབང༷་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །ཟབ་རྒྱས་སྙིང༷་པོའི༷་བསྟན་པ་སྣང་མཛད་པ། །གཞན༷་ཕན༷་ཕ་མཐའ༷་ཡས༷་པའི༷་འོད༷་ཟེར༷་ཅན། །འཇམ༷་དབྱངས༷་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །བདག་སོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་དགེ་བའི་བཤེས་མཛད་ནས། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དམ་ཆོས་ཡོངས་བཟུང་ཞིང་། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan gsol 'debs byin rlabs snang ba/__ rdo rje'i slob dpon chen po ngag dbang legs grub kyi zhabs brtan gsol 'debs byin rlabs snang ba bzhugs/__/khyab bdag ngagaX gi dbangaX phyug ye shes sku/__/dpag yas 'gro la legasaX pa'i lam ston phyir/__/rdo rje'i slob dpon mchog gi rnam rol che/__/mkhas grub rgya mtsho'i dbang por zhabasaX brtan gsol/__/ngagaX dbangaX lha dang dbyer med blo gros kyis/__/zab rgyas snyingaX po'iX bstan pa snang mdzad pa/__/gzhanaX phanaX pha mtha'aX yasaX pa'iX 'odaX zeraX can/__/'jamaX dbyangasaX smra ba'i nyi ma khyod la 'dud/__/bdag sogs byang chub snying por mchis kyi bar/__/mgon po khyod kyis dge ba'i bshes mdzad nas/__/lung dang rtogs pa'i dam chos yongs bzung zhing /__/phan bde'i dge mtshan rgyas par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsis 'tsho ba'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]