ཕན་ཁང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ལ་ཞབས་བརྟན་དང་ལེགས་འབུལ་གྱི་སྨོན་ཚིག།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title phan khang mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la zhabs brtan dang legs 'bul gyi smon tshig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 116, Pages 355-357 (Folios 149a5 to 150a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ (kun dga' bstan pa'i blo gros)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phan khang mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la zhabs brtan dang legs 'bul gyi smon tshig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 355-357. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ། །དེང་གི་ཆར་ཡང་། ༝༝༝ སླད་མའི་ཆར་ཡང་། སྐྱབས་མགོན་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། གུས་པའང་རྣམ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པས་མི་འདོར་བར་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces dge legs su bya ba'i tshig gis mdun bsus te/__/deng gi char yang /_\u0f1d\u0f1d\u0f1d__slad ma'i char yang /__skyabs mgon mkhan chen thams cad mkhyen gzigs chen po gang nyid bskal pa rgya mtshor zhabs pad brtan cing phrin las rgyas pa dang /__gus pa'ang rnam kun thugs rje'i gzigs pas mi 'dor bar dngos po kun gyis btud de gsol ba 'debs pa lags/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །ཕན་ཁང་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ལ་ཞབས་བརྟན་དང་ལེགས་འབུལ་གྱི་སྨོན་ཚིག་བཞུགས་སོ།། །།

༈ ཙྪནྡཤུདྡྷསྱདཱིཔྟེ། ༄༅། །ཨཱནནྡཀརུཎསྱ བཻལཌཱ ཤྲཱིཤཱསནྱརབིཏྲིལོཀབཻ། །དྷཱིཧིཏྱཾསུཁབྷཱསིཀཱསམཾཔཏྤདྨཾབཔིདྷཱཏུཛཱིབཏཱཾ།

༅། །ཀུན༷་ནས་དག༷འ་བའི་སྙིང་རྗེའི་རྣམ་རོལ་ནི། །བསྟན༷་པ༷འི་ཉི་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་དཔལ། །བློ༷་གྲོས༷་མཚུངས་མེད་ཕན་བདེའི་སྣང་བ་ཅན། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིས། །མཚན་དཔེའི་ཟླ་རིས་གང་དུ་འཆར་ཙམ་གྱིས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བའི། །བསྐལ་བཟང་ནམ་ཡང་ནུབ་པ་མེད་གྱུར་ཅིག ༨ །དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་རྒྱུད་མང་པོ། །སྡེ་སྣོད་རྒྱ་མཚོའི་གདངས་སུ་འཕོས་པ་ལས། །འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་གཉིད་ལས་སློང་བགྱིད་པའི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། ༣ །ཐུགས་ནི་བཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་བཞིན། །རྣམ་པ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོར་རྗེས་ཆགས་པའི། །སྙིང་རྗེའི་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་སྤྱན་རས་ཀྱི། །གཟིགས་པས་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་འདིར་གཅིག་ཏུ་དགོངས། ༤ །བྲལ་དང་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ། །དོན་གཉིས་འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་ནོར་བུའི་སྤྲིན། །གདུལ་བྱའི་ཡིད་མཁར་དུས་ལས་ཡོལ་མིན་པས། །ལྷར་བཅས་ཀུན་དགའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་གྱུར་ཅིག ༥ །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །སྤྲིང་ཡིག་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་མཐར་འགྲོ་བས། །འཇིག་རྟེན་དགེ་ལེགས་རྫོགས་པའི་ངོ་མཚར་དང་། །ལྷན་ཅིག་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༦ །མདོར་ན་ཁྱོད་ཞབས་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་མཛད་བཟང་ཕྱོགས་བཅུར་འཕེལ་བ་དང་། །དེས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་བའི། །ཤིས་པའི་པདྨོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༧ །ཅེས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ། །དེང་གི་ཆར་ཡང་། ༝༝༝ སླད་མའི་ཆར་ཡང་། སྐྱབས་མགོན་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། གུས་པའང་རྣམ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པས་མི་འདོར་བར་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

phan khang mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la zhabs brtan dang legs 'bul gyi smon tshig/ @#/_/phan khang mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la zhabs brtan dang legs 'bul gyi smon tshig bzhugs so//__// !__ts+tshan+dashud+d+has+yadIp+te/__ @#/_/Anan+dakaruNas+ya_bailaDA_shrIshAsan+yarabitrilokabai/___________/d+hIhit+yaMsukhab+hAsikAsamaMpat+pad+maMbapid+hAtudzIbatAM/

  1. /__/kunaX nas dgaX' ba'i snying rje'i rnam rol ni/__/bstanaX paX'i nyi ma 'jig rten gsum gyi dpal/__/bloX grosaX mtshungs med phan bde'i snang ba can/__/zhabs pad rdo rje'i khams su 'tsho gzhes gsol/__1__/tshogs gnyis chu gter bsrubs las skyes pa yis/__/mtshan dpe'i zla ris gang du 'char tsam gyis/__/srid dang zhi ba'i gdung ba kun sel ba'i/__/bskal bzang nam yang nub pa med gyur cig__8__/dbyangs kyi yan lag drug cu'i rgyud mang po/__/sde snod rgya mtsho'i gdangs su 'phos pa las/__/'gro kun ma rig gnyid las slong bgyid pa'i/__/chos kyi 'khor lo rtag tu bskor bar bskul/__3__/thugs ni bzung 'dzin spros pa las 'das bzhin/__/rnam pa yid can rgya mtshor rjes chags pa'i/__/snying rje'i lang tsho rgyas pa'i spyan ras kyi/__/gzigs pas bsil ldan ljongs 'dir gcig tu dgongs/__4__/bral dang smin pa'i yon tan mtha' yas pa/__/don gnyis 'dod dgu 'jo ba'i nor bu'i sprin/__/gdul bya'i yid mkhar dus las yol min pas/____/lhar bcas kun dga'i gru char 'bebs gyur cig__5__/sras bcas rgyal ba dgyes pa'i phrin las kyi/__/spring yig phyogs kyi bu mo'i mthar 'gro bas/__/'jig rten dge legs rdzogs pa'i ngo mtshar dang /__/lhan cig 'chi med grub pa nyid gyur cig__6__/mdor na khyod zhabs bskal brgyar brtan pa dang /__/bshad sgrub mdzad bzang phyogs bcur 'phel ba dang /__/des kyang bstan 'gro'i rgud pa kun sel ba'i/__/shis pa'i pad+mo rtag tu rgyas gyur cig__7__/ces dge legs su bya ba'i tshig gis mdun bsus te/__/deng gi char yang /_\u0f1d\u0f1d\u0f1d__slad ma'i char yang /__skyabs mgon mkhan chen thams cad mkhyen gzigs chen po gang nyid bskal pa rgya mtshor zhabs pad brtan cing phrin las rgyas pa dang /__gus pa'ang rnam kun thugs rje'i gzigs pas mi 'dor bar dngos po kun gyis btud de gsol ba 'debs pa lags/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information