JKW-KABUM-01-KA-002-115

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཕན་བདེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྟེར།
Wylie title phan bde mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la gsol ba 'debs pa byin rlabs mchog ster JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 115, Pages 354-355 (Folios 148b6 to 149a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ (kun dga' bstan pa'i blo gros)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phan bde mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la gsol ba 'debs pa byin rlabs mchog ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 354-355. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་དག་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ཨེ་ཝྃ་ཐར་པ་རྩེར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang don gnyer can dag gis bskul ba'i ngor/__shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dpal e wa~M thar pa rtser bris pa dge legs su gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
ཕན་བདེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཀུན༷་དག༷འ་བཟང་པོ་ཡི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟ༷ན་པ༷འི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁས་པ། །བློ༷་གྲོས༷་མཚུངས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར། །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །སོ་ཐར་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་ཞིང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བདུད་རྩིས་རབ་ཏུ་གཏམས། །གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་ཆ་ཤས་ཡོངས་གང་བའི། །རྣམ་འདྲེན་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །དེ་ལྟར་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་གཞན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་དག་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ཨེ་ཝྃ་ཐར་པ་རྩེར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

phan bde mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la gsol ba 'debs pa byin rlabs mchog ster/ phan bde mkhan rin po che kun dga' bstan pa'i blo gros la gsol ba 'debs pa byin rlabs mchog ster ces bya ba bzhugs so/__/rdo rje 'chang dngos kunaX dgaX' bzang po yi/__/bshad sgrub bstaXn paX'i rgyal mtshan 'dzin mkhas pa/__/bloX grosaX mtshungs med mkhyen brtse nus pa'i gter/__/khyab bdag dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/__/so thar khrims kyi chu gter las byung zhing /__/byang chub sems gnyis bdud rtsis rab tu gtams/__/gsang chen smin grol cha shas yongs gang ba'i/__/rnam 'dren smra ba'i zla ba zhabs brtan gsol/____/de ltar bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/___/bdag gzhan deng nas byang chub snying po'i bar/____/drin can bla ma mchog gis rjes bzung nas/__/gnas skabs mthar thug don gnyis lhun grub shog_____/ces pa'ang don gnyer can dag gis bskul ba'i ngor/__shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dpal e wa~M thar pa rtser bris pa dge legs su gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]