JKW-KABUM-01-KA-002-117

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅས་ལ་སྨོན་ཚིག་ཤློ་ཀ་གཅིག།
Wylie title thub dbang gnas brtan bcas la smon tshig sh+lo ka gcig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 117, Pages 357 (Folios 150a5 to 150a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thub dbang gnas brtan bcas la smon tshig sh+lo ka gcig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 357. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang shAkya'i btsun pa 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་པྲ་ཛེ་བྷྱཿ སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན། །རྒྱལ་ཚབ་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བས་འཇིང་རྟེན་ན། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

thub dbang gnas brtan bcas la smon tshig sh+lo ka gcig/ oM swasti pra dze b+h+yaH__stobs bcu'i dbang phyug rgyal ba nyi ma'i gnyen/__/rgyal tshab 'phags pa'i gnas brtan 'khor bcas kyis/__/byin rlabs bdud rtsi'i snang bas 'jing rten na/__/phan bde'i pad+mo rtag tu rgyas par shog__/ces pa'ang shAkya'i btsun pa 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]