JKW-KABUM-01-KA-002-114

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།
Wylie title sa skya'i rje btsun skal bzang chos kyi sgron me la zhabs brtan gsol 'debs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 114, Pages 353-354 (Folios 148a6 to 148b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People སྐལ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ‏་ (skal bzang chos kyi sgron me)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sa skya'i rje btsun skal bzang chos kyi sgron me la zhabs brtan gsol 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 353-354. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དངོས་པོ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་བས་ཆས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་དགེ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པར་སརྦ་དཱ་སུ་ཤྲི་ཡསྶིདྡྷི་བྷཱུ་ཡཱཏ།།

ces pa'ang shAkya'i dge slong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dngos po zhes pa shing pho khyi'i lo chu stod zla ba'i rgyal bas chas 'khor bskor ba'i dus chen dge bar gsol ba btab par sarba dA su shri yas+sid+d+hi b+hU yAta

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་ཛི་བནྟུ། །བསྐལ༷་བཟ༷ང་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ། །ཆོས༷་ཀྱི༷་སྣང་བ་ཆེན་པོ་སྲིད་པ་འདིའི། །སྒྲོན༷་མེ༷་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་འབར་གྱུར་ཅིག །བསྐལ་བཟང་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་ལེགས་གསུང་གི། །ཆོས༷་ཀྱི༷་ཉིན་བྱེད་བརྡལ་བས་ཐར་ལམ་གྱི། །སྒྲོན༷་མེ༷་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས་པའི་གསུང༷་། །ནམ་ཡང་ནུབ་མེད་རྟག་ཏུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །སྐལ་བཟང༷་གདུལ་བྱ་རྗེས་འཛིན་བརྩེ་བ་དང་། །ཆོས༷་ཀྱི༷་དེ་ཉིད་གཟིགས་པས་མཁྱེན་རབ་ཀྱི། །སྒྲོན༷་མེ༷་བཞིན་དུ་རྣམ་གྲོལ་དཔལ་སྟེར་ཐུགས༷། །ངེས་པར་ཞིང་དེར་གཟིགས་པ་གཡོ་མེད་གསོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་རྟན། །དཔལ་གྱི་ཡོན་ཏན་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ། །དཔལ་མཆོག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །དཔལ་འབྱོར་ཕན་བདེའི་དཔྱིད་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཐུབ་པའི་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་འཚོ་གཞེས་ཤིང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ནུབ་མེད་གོང་དུ་འཕེལ། །འགྲོ་ཀུན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཡོངས་སུ་ཞི། །ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དངོས་པོ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་བས་ཆས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན་དགེ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པར་སརྦ་དཱ་སུ་ཤྲི་ཡསྶིདྡྷི་བྷཱུ་ཡཱཏ།། །།
[edit]

sa skya'i rje btsun skal bzang chos kyi sgron me la zhabs brtan gsol 'debs/__ oM swasti dzi ban+tu/__/bskalaX bzaXng rnam 'dren yongs kyi thugs rje'i 'phrul/__/chosaX kyiX snang ba chen po srid pa 'di'i/__/sgronaX meX gcig pur gyur pa rdo rje'i sku/__/'chi med grub pa'i dge mtshan 'bar gyur cig__/bskal bzang 'dus pa'i tshogs la legs gsung gi/__/chosaX kyiX nyin byed brdal bas thar lam gyi/__/sgronaX meX 'jig rten gsum na mdzes pa'i gsungaX /__/nam yang nub med rtag tu brtan gyur cig__/skal bzangaX gdul bya rjes 'dzin brtse ba dang /__/chosaX kyiX de nyid gzigs pas mkhyen rab kyi/__/sgronaX meX bzhin du rnam grol dpal ster thugasaX/__/nges par zhing der gzigs pa g.yo med gsol/__/dpal ldan bla ma zhabs pad bskal brgyar rtan/__/dpal gyi yon tan srid zhi'i khams kun khyab/__/dpal mchog phrin las lhun gyis grub pa yi/__/dpal 'byor phan bde'i dpyid du rgyas gyur cig__/thub pa'i bstan 'dzin mchog rnams 'tsho gzhes shing /__/bshad sgrub bstan pa nub med gong du 'phel/__/'gro kun dus kyi rgud pa yongs su zhi/__/sa gsum bkra shis snang bas khyab par shog__/ces pa'ang shAkya'i dge slong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos dngos po zhes pa shing pho khyi'i lo chu stod zla ba'i rgyal bas chas 'khor bskor ba'i dus chen dge bar gsol ba btab par sarba dA su shri yas+sid+d+hi b+hU yAta//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]