JKW-KABUM-01-KA-002-113

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྱམས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕན་བདེའི་སྤྲིན་ཕུང་།
Wylie title byams pa phyogs kyi glang po la zhabs brtan gsol 'debs phan bde'i sprin phung JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 113, Pages 353 (Folios 148a1 to 148a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (byams pa phyogs kyi glang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. byams pa phyogs kyi glang po la zhabs brtan gsol 'debs phan bde'i sprin phung. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 353. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་ཁྲིལ་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang 'jam mgon chos kyi rgyal po nyid dpal ldan lhun grub steng gi chos khril mnga' gsol ba'i skabs chos smra ba'i btsun pa 'jam dbyas mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

[edit]
འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པ་བྱམས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཕན་བདེའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་བྱེ་བས་བརྒྱན་པའི་སྐུ། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་འབེབས་མཁས་གསུང་། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་གཟིགས་པའི་ཐུགས་མངའ་བའི། །དཔལ་ལྡན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། ༡ །གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་ཞིང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་འོད་སྟོང་དྲྭ་བ་ཅན། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་ས་གསུམ་སྣང་མཛད་པ། །འཇམ་མགོན་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢ །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །སྡེ༷་བཞི་དགེ༷་བཅུའི་འབྱོར་བས་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ཕན་བདེའི་ལེགས༷་ཚོགས༷་འཕེལ༷་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཉིད་དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་ཁྲིལ་མངའ་གསོལ་བའི་སྐབས་ཆོས་སྨྲ་བའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

byams pa phyogs kyi glang po la zhabs brtan gsol 'debs phan bde'i sprin phung /__ 'jam mgon sa skya pa byams pa phyogs kyi glang po bkra shis grags pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i zhabs brtan gsol 'debs phan bde'i sprin phung zhes bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+haM/__bkra shis dge mtshan bye bas brgyan pa'i sku/__/lung rtogs chos kyi char pa 'bebs mkhas gsung /_/ji lta ji snyed gzigs pa'i thugs mnga' ba'i/__/dpal ldan phyogs kyi glang po zhabs brtan gsol/__1__/gsan bsam sgom pa'i chu gter las byung zhing /__/'chad rtsod rtsom pa'i 'od stong drwa ba can/__/mkhyen brtse nus pas sa gsum snang mdzad pa/__/'jam mgon smra ba'i nyi mar gsol ba 'debs/__2__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/bstan 'dzin zhabs brtan bstan pa phyogs bcur rgyas/__/sdeX bzhi dgeX bcu'i 'byor bas 'gro kun la/__/phan bde'i legasaX tshogasaX 'phelaX ba'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang 'jam mgon chos kyi rgyal po nyid dpal ldan lhun grub steng gi chos khril mnga' gsol ba'i skabs chos smra ba'i btsun pa 'jam dbyas mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]