JKW-KABUM-01-KA-002-112

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལ་ཞབས་བརྟན་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཆུན་འཕྱང་།
Wylie title rdo rje rin chen la zhabs brtan me tog dkar po'i chun 'phyang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 112, Pages 352-353 (Folios 147b1 to 148a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (rdo rje rin chen)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdo rje rin chen la zhabs brtan me tog dkar po'i chun 'phyang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 352-353. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal sa skya'i chos grwa chen por gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་མཚན་སྤེལ་མེ་ཏོག་དཀར་པོའི་ཆུན་འཕྱང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཤྲཱི་སྭསྟི་བི་ཛ་ཡནྟུ། ངག༷་དབ༷ང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྡོ༷་རྗོ༷་རྣོན་པོའི་རིགས་སུ་ཡོངས་ཤར་བ། །རིན༷་ཆེན༷་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ས་སྐྱ་པ། །མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཞབས་བརྟན་གསོལ། ༡ །ངག༷་དབ༷ང་ལྷ་མོའི་བྱིན་རླབས་མངོན་སུམ་དུ། །རྡོ༷་རྗོ༷་ནཱ་དའི་རོལ་མོ་ལ་སྦྱར་བས། །རིན༷་ཆེན༷་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་འབེབས་བཞིན་དུ། །བསྐལ་བརྒྱར་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༢ །ངག༷་དབ༷ང་སྨྲ་བའི་ཉི་མའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །རྡོ༷་རྗེ༷་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟར་རྣམ་དག་ཀྱང་། །རིན༷་ཆེན༷་སྣང་བས་མཚོན་མིན་སྙིང་རྗེའི་མཐུས། །བསིལ་ལྡན་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་དགོངས། ༣ །མདོར་ན་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་འདུས་པ། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་སྐྱབས་གཅིག་པུ་གང་། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། ༤ །བདག་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དམ་པས་རྗེས་བཟུང་ནས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ༥ །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

rdo rje rin chen la zhabs brtan me tog dkar po'i chun 'phyang /__ dpal sa skya pa 'jam mgon bla ma ngag dbang rdo rje rin chen la zhabs brtan du gsol ba mtshan spel me tog dkar po'i chun 'phyang zhes bya ba bzhugs so/__/shrI swasti bi dza yan+tu/__ngagaX dbaXng 'jam dpal gzhon nu'i ye shes sku/__/rdoX rjoX rnon po'i rigs su yongs shar ba/__/rinaX chenaX gsum gyi ngo bo sa skya pa/__/mtshungs med bstan pa'i nyin byed zhabs brtan gsol/__1__/ngagaX dbaXng lha mo'i byin rlabs mngon sum du/__/rdoX rjoX nA da'i rol mo la sbyar bas/__/rinaX chenaX chos kyi char pa 'bebs bzhin du/__/bskal brgyar 'chi med grub pa nyid gyur cig__2_/ngagaX dbaXng smra ba'i nyi ma'i ye shes ni/__/rdoX rjeX nam mkha'i dkyil ltar rnam dag kyang /__/rinaX chenaX snang bas mtshon min snying rje'i mthus/__/bsil ldan bstan dang 'gro la lhag par dgongs/__3__/mdor na phyogs dus rgyal ba sras bcas kyi/__/mkhyen brtse nus pa'i phrin las kun 'dus pa/__/snyigs dus bstan 'gro'i mgon skyabs gcig pu gang /__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor ba dang /__4__/bdag kyang byang chub snying por mchis kyi bar/__/ye shes gzigs pa dam pas rjes bzung nas/__/dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen kun zhi zhing /__/phan bde'i dge mtshan rgyas pa'i bkra shis stsol/__5__/ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal sa skya'i chos grwa chen por gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]