JKW-KABUM-01-KA-002-111

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཐེག་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ལ་ཞབས་བརྟན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆུན་འཕྱང་།
Wylie title theg chen bkra shis rin chen la zhabs brtan rin po che'i chun 'phyang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 111, Pages 351-352 (Folios 147a1 to 147b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (theg chen bkra shis rin chen)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. theg chen bkra shis rin chen la zhabs brtan rin po che'i chun 'phyang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 351-352. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin che du ma'i 'byung gnas dpal sa skya'i chos grwa chen por gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
༅། །དཔལ་ས་སྐྱ་པ་བདག་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ཐེག་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ལ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་མཚན་སྤེལ་རིན་པོའི་ཆེའི་ཆུན་འཕྱང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷི་རསྟུ། །ངག༷་དབ༷ང་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། ངག༷་དབ༷ང་ལྷ་ཡི་རིགས་སུ་ཟློས་པའི་གར། །ངག༷་དབ༷ང་མཁས་ཀུན་དགའ་བའི་དཔྱིད་གཅིག་པུ། །ངག༷་དབ༷ང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཐེག༷་ཆེན༷་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་འབེབས་མཁས་གསུང་། །ཐེག༷་ཆེན༷་བྱང་སེམས་བྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཐེག༷་ཆེན༷་རིགས་སད་སྐལ་བཟང་འདུས་པའི་དཔྱིད། །ཐེག༷་ཆེན༷་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །བཀྲ༷་ཤིས༷་མཁྱེན་གཉིས་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས༷། །བཀྲ༷་ཤིས༷་སྲིད་ཞིའི་ཐིག་ལེར་རབ་འབར་བའི། །བཀྲ༷་ཤིས༷་སྣང་བས་རྒུད་པའི་མུན་བཅིལ་བ། །བཀྲ་ཤིས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རིན༷་ཆེན༷་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ཡོན༷་ཏན༷་གྱི། །རིན༷་ཆེན༷་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་དབང་འབྱོར་པས། །རིན༷་ཆེན༷་གསུམ་གྱི་ཕྲིན༷་ལས༷་རྒྱས་མཛད་པ། །རིན༷་ཆེན༷་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །མདོར་ན་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ན། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

theg chen bkra shis rin chen la zhabs brtan rin po che'i chun 'phyang /__

  1. /__/dpal sa skya pa bdag chen 'jam pa'i dbyangs ngag dbang theg chen bkra shis rin chen la zhabs brtan du gsol ba mtshan spel rin po'i che'i chun 'phyang zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+hi rastu/__/ngagaX dbaXng rdo rje rnon po'i ye shes sku/__ngagaX dbaXng lha yi rigs su zlos pa'i gar/__/ngagaX dbaXng mkhas kun dga' ba'i dpyid gcig pu/__/ngagaX dbaXng 'jam mgon bla ma zhabs brtan gsol/__/thegaX chenaX chos kyi char pa 'bebs mkhas gsung /__/thegaX chenaX byang sems bye ba'i tshogs rnams dang /__/thegaX chenaX rigs sad skal bzang 'dus pa'i dpyid/__/thegaX chenaX smra ba'i dbang phyug zhabs brtan gsol/__/bkraX shisaX mkhyen gnyis ngo bor byang chub thugasaX/__/bkraX shisaX srid zhi'i thig ler rab 'bar ba'i/__/bkraX shisaX snang bas rgud pa'i mun bcil ba/__/bkra shis kun gyi snying por zhabs brtan gsol/__/rinaX chenaX rin thang bral ba'i yonaX tanaX gyi/__/rinaX chenaX bye ba phrag brgyar dbang 'byor pas/__/rinaX chenaX gsum gyi phrinaX lasaX rgyas mdzad pa/__/rinaX chenaX dbang gi rgyal po zhabs brtan gsol/__/mdor na yongs rdzogs bstan 'gro'i skyabs gcig pu/__/bskal pa rgya mtshor zhabs pad brtan pa dang /__/bshad sgrub phrin las snang bas 'jig rten na/__/phan bde'i dge mtshan rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin che du ma'i 'byung gnas dpal sa skya'i chos grwa chen por gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]