བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam thar la gsol ba 'debs pa dngos grub rin po che'i char 'bebs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 110, Pages 348-351 (Folios 145b1 to 147a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (byams pa kun dga' bkra shis)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam thar la gsol ba 'debs pa dngos grub rin po che'i char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 348-351. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་འདིའང་། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་དམ་པ་མདོ་སྔགས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བྱམས་པ་སྨོན་ལམ་གྲགས་པས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གནས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་པདྨ་འོད་གཉིས་པ་བྱ་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་བྲག་གི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་ཤར་མར་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

ces dpal sa skya pa'i yongs 'dzin 'jam pa'i dbyangs byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam par thar pa la gsol ba 'debs pa mdor bsdus pa 'di'ang /__rje de nyid kyi thugs sras dam pa mdo sngags rab 'byams smra ba'i seng ge dpal ldan bla ma byams pa smon lam grags pas bka' stsal rin po che'i phreng bas bskul ba don yod par bya ba'i phyir/__shar mdo khams kyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang pos gangs ri'i khrod kyi rdo rje gdan dpal ldan sa skya'i gnas kyi bye brag pad+ma 'od gnyis pa bya 'gyur rdo rje'i brag gi bsam gtan gyi khang bur shar mar spel ba 'dis kyang 'brel tshad rnams kyi rgyud la rje btsun bla ma'i ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་བདེབས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བྱམ༷ས་པ༷འི་ཐུགས་མངའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །རྣམ་ཀུན༷་དག༷འ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་སོན་པས། །བཀྲ༷་ཤིས༷་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་མཁས་པ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །མགོན་ཁྱོད་བསམས་བཞིན་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་སླད། །རྡོ་རྗེ་གདན་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཡི། །བྱང་ཕྱོགས་གྲུབ་པའི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བར། །མཚན་དཔེའི་དཔག་བསམ་འཁྲུངས་ལ་གསོལ་བ༴ ༢ གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཐུབ་བསྟན་ལྷ་ཁང་ཆེར། །བརྟན་མཁས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་མངྒ་ལར། །སོ་ཐར་སྡོམ་པའི་བདུད་རྩི་བཞེས་པ་ལས། །ཚུལ་ཁྲིམས་པད་དཀར་བཞད་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༣ །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་དང་། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སོགས། །རིས་མེད་དམ་པ་དུ་མའི་ཞབས་བསྟེན་ནས། །ཐོ༷ས་པའི་ཕ་རོལ་སོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤ །ཕྱི་ནང་གཙུག་ལག་རྒྱ་མཚོའི་གནས་རྣམས་ལ། །འཁྲུལ་མེད་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གཞལ་བ་ན། །འགལ་འབྲེལ་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་ཡོངས་རྫོགས་པས། །བས༷མ་བྱུང་རྣམ་པར་དག་ལ་གསོལ༴ ༥ མཐར་ཐུག་གོ་འཕང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལས། །བྱུང་ཞིང་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་ལ་རག་ལས་ཕྱིར། །མདོ་སྔགས་ཟབ་དོན་རྩེ་གཅིག་ཉམས་བཞེས་མཐུས། །སྒོམ༷་བྱུང་ཤེས་རབ་བརྙེས་ལ༴ ༦ སྒྲ་སྙན་སྡེབ་སྦྱོར་ལ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། །གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་འཆ༷ད་ལ་ཐོགས་མེད་པས། །མཁས་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་དེར༴ ༧ ཡིད་ཆེས་ལུང་གི་བ་དན་རབ་འཕྱར་ཞིང་། །དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་མཚོན་རྣོན་ལྷུང་བ་ལས། །ཕས་རྒོལ་སྤོབས་པ་འཕྲོག་བྱེད་རྩོད༷་ངག་གི། །འབྱོར་པས་མངོན་པར་མཐོ་ལ་གསོལ་བ༴ ༨ འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གྱི། །རྟོགས་བརྗོད་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སྤེལ་བས་མཚོན། །ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་ལེགས་བཤད་རྩོམ་པ་ལ། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བརྙེས་དེར༴ ༩ མདོར་ན་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི། །ཚིག་དང་དོན་ལ་མཁྱེན་པའི་ཕུལ་ཕྱིན་པས། །རང་གཞན་མཆོག་བདེའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་བའི། །མཚུངས་མེད་མཁ༷ས་པའི་དབང་པོར་གསོལ༴ ༡༠ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་གྱི། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཅས་པའི་ར་བ་ལས། །ནམ་ཡང་མི་འདའ་བསླབ་ལ་རབ་གུས་པ། །བཙུན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོར་གསོལ༴ ༡༡ ཁྱད་པར་གངས་ཅན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་འཇམ་མགོན་མཆོག་རྣམས་ལ། །ཟབ་རྒྱས་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སྩལ་བ། །བཟ༷ང་པོའི་ཕྲིས་ལས་རྒྱས་ལ་༴ ༡༢ དེ་ལྟར་ཞིང་འདིའི་མཛད་པ་རྫོགས་པའི་མཐར། །འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་ཞུགས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་གྱི། །མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ༴ ༡༣ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར། །ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་གསོལ་འདེབས་ན། །བདག་སོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ༡༤ །དད་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ངེས་འབྱུང་སྙིང་ལ་ཤར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འབྱོངས་དབང་བཞིའི་ས་བོན་ལས། །སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་སྨིན་པ་དང་། །ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ༡༥ །ཅེས་དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་འདིའང་། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་དམ་པ་མདོ་སྔགས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བྱམས་པ་སྨོན་ལམ་གྲགས་པས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བསྐུལ་བ་དོན་ཡོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གནས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་པདྨ་འོད་གཉིས་པ་བྱ་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་བྲག་གི་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་ཤར་མར་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam thar la gsol ba 'debs pa dngos grub rin po che'i char 'bebs/_ yongs 'dzin 'jam pa'i dbyangs byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam thar la gsol ba bdebs pa dngos grub rin po che'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/byamaXs paX'i thugs mnga' byang chub sems gnyis 'byongs/__/rnam kunaX dgaX' bzhi'i ye shes mthar son pas/__/bkraX shisaX grags pa'i rgyal mtshan 'dzin mkhas pa/__/rigs brgya'i khyab bdag chen por gsol ba 'debs/__1__/mgon khyod bsams bzhin thub bstan 'dzin pa'i slad/__/rdo rje gdan mtshungs dpal ldan sa skya yi/__/byang phyogs grub pa'i sman ljongs nyams dga' bar/__/mtshan dpe'i dpag bsam 'khrungs la gsol ba=__2__gzhon nu'i dus nas thub bstan lha khang cher/__/brtan mkhas yon tan yongs rdzogs mang+ga lar/__/so thar sdom pa'i bdud rtsi bzhes pa las/__/tshul khrims pad dkar bzhad der gsol ba 'debs/__3_/'jam pa'i dbyangs dngos kun dga' blo gros dang /__/rdo rje 'dzin pa rin chen rgyal mtshan sogs/__/ris med dam pa du ma'i zhabs bsten nas/__/thoXs pa'i pha rol son la gsol ba 'debs/__4__/phyi nang gtsug lag rgya mtsho'i gnas rnams la/__/'khrul med tshad ma gsum gyis gzhal ba na/__/'gal 'brel dpyod pa'i blo gros yongs rdzogs pas/__/bsaXm byung rnam par dag la gsol=__5__mthar thug go 'phang rtogs pa'i yon tan las/__/byung zhing de yang bsgrub la rag las phyir/__/mdo sngags zab don rtse gcig nyams bzhes mthus/__/sgomaX byung shes rab brnyes la=__6__sgra snyan sdeb sbyor la sogs thun mong dang /__/pha rol phyin dang rdo rje theg pa yi/__/gzhung lugs rgya mtsho 'chaXd la thogs med pas/__/mkhas rnams dgyes pa bskyed der=__7__yid ches lung gi ba dan rab 'phyar zhing /__/dngos stobs rigs pa'i mtshon rnon lhung ba las/__/phas rgol spobs pa 'phrog byed rtsodaX ngag gi/__/'byor pas mngon par mtho la gsol ba=__8__'jam dpal gzhon nu kun dga'i mtshan can gyi/__/rtogs brjod rin chen phreng ba spel bas mtshon/__/yon tan gsum ldan legs bshad rtsom pa la/__/ngag gi dbang phyug brnyes der=__9__mdor na sde snod gsum dang rgyud sde bzhi'i/__/tshig dang don la mkhyen pa'i phul phyin pas/__/rang gzhan mchog bde'i go 'phang la sbyor ba'i/__/mtshungs med mkhaXs pa'i dbang por gsol=__10__so sor thar dang byang sems rig 'dzin gyi/__/sdom pa gsum gyi bcas pa'i ra ba las/__/nam yang mi 'da' bslab la rab gus pa/__/btsun pa'i khyu mchog chen por gsol=__11__khyad par gangs can bstan pa'i mnga' bdag che/__/dpal ldan sa skya'i 'jam mgon mchog rnams la/__/zab rgyas gdams pa rgya mtsho yongs stsal ba/__/bzaXng po'i phris las rgyas la =__12__de ltar zhing 'di'i mdzad pa rdzogs pa'i mthar/__/'od gsal chen po'i dbyings su snyoms zhugs kyang /__/slar yang zung 'jug sprul pa'i rnam rol gyi/__/mdzad pa rgyun mi 'chad la=__13__rtse gcig gus pas khyod kyi rnam par thar/__/yang yang yid la dran bzhin gsol 'debs na/__/bdag sogs byang chub snying por mchis kyi bar/__/'bral med rjes su bzung bar mdzad du gsol/__14__/dad pas rgyud bskul nges 'byung snying la shar/__/byang chub sems 'byongs dbang bzhi'i sa bon las/__/sku bzhi'i 'bras bu tshe 'dir smin pa dang /__/thub bstan phyogs bcur rgyas pa'i bkra shis shog__15__/ces dpal sa skya pa'i yongs 'dzin 'jam pa'i dbyangs byams pa kun dga' bkra shis kyi rnam par thar pa la gsol ba 'debs pa mdor bsdus pa 'di'ang /__rje de nyid kyi thugs sras dam pa mdo sngags rab 'byams smra ba'i seng ge dpal ldan bla ma byams pa smon lam grags pas bka' stsal rin po che'i phreng bas bskul ba don yod par bya ba'i phyir/__shar mdo khams kyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse dbang pos gangs ri'i khrod kyi rdo rje gdan dpal ldan sa skya'i gnas kyi bye brag pad+ma 'od gnyis pa bya 'gyur rdo rje'i brag gi bsam gtan gyi khang bur shar mar spel ba 'dis kyang 'brel tshad rnams kyi rgyud la rje btsun bla ma'i ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/

Footnotes

Other Information