JKW-KABUM-01-KA-002-109

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་པྲ་ཛྙཱ་དྷྭ་ཛས་ཞུས་ངོར་གནང་བ།
Wylie title yang bla ma'i gsol 'debs pra dz+nyA d+h+wa dzas zhus ngor gnang ba JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 109, Pages 347-348 (Folios 145a4 to 145b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang bla ma'i gsol 'debs pra dz+nyA d+h+wa dzas zhus ngor gnang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 347-348. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་པྲཛྙཱ་དྷཱ་ཛས་བསྐྲུལ་ངོར་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang dad ldan pradz+nyA d+hA dzas bskrul ngor many+dzu g+ho Shas bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་བླ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཕུན་ཚོགས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གཏེར་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་བཞིན་དུ། །བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་མགོན་གཅིག་པུར། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་དུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་ཆེའི། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་རྟག་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་པྲཛྙཱ་དྷཱ་ཛས་བསྐྲུལ་ངོར་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

yang bla ma'i gsol 'debs pra dz+nyA d+h+wa dzas zhus ngor gnang ba/__ dkon mchog gsum dngos bla mas rjes su bzung /__/phun tshogs gsan bsam sgom pa'i yon tan rdzogs/__/phrin las rmad byung dpal ldan chos kyi rje/__/bka' drin mnyam med zhabs la gsol ba 'debs/__/mkhyen brtse nus gter rtsa ba'i bla ma mchog__/bshad dang sgrub pa'i rgyal mtshan 'dzin bzhin du/__/bdag sogs gdul bya rgya mtsho'i mgon gcig pur/_/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor du gsol/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/rigs kun khyab bdag rdo rje 'dzin dbang che'i/__/ye shes gzigs pas rtag tu rjes bzung nas/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces pa'ang dad ldan pradz+nyA d+hA dzas bskrul ngor many+dzu g+ho Shas bris pa dge/__//__!

Footnotes

Other Information