རྡོར་འཛིན་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdor 'dzin bstan pa dar rgyas la gsol 'debs byin rlabs myur stsol JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 108, Pages 346-347 (Folios 144b6 to 145a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (rdo rje 'dzin pa bstan pa dar rgyas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdor 'dzin bstan pa dar rgyas la gsol 'debs byin rlabs myur stsol. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 346-347. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang sgrub brtson bla ma dam pa bsod nams rab rgyas kyis bskul ba'i ngor/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། །ཨོཾ་སྭསྟི། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་ཡི། །དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཕ་རོལ་སོན། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ལེགས་མཛད་རྨད་དུ་བྱུང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ་མངའ་ཆོས་ཀྱི་རྗེའི། །རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཐུབ་བསྟན་དྲི་མེད་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

rdor 'dzin bstan pa dar rgyas la gsol 'debs byin rlabs myur stsol/__ rdo rje 'dzin dbang bstan pa dar rgyas la gsol ba 'debs pa byin rlabs myur stsor ces bya ba bzhugs/__/oM swasti/__/rdo rje 'dzin dbang rgya mtsho'i thugs kyi sras/__/bstan pa rin chen bshad dang sgrub pa yi/__/dar zhing rgyas par mdzad pa'i phrin las can/__/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i pha rol son/_/'chad rtsod rtsom pa'i legs mdzad rmad du byung /__/mkhyen brtse nus pa'i dpal mnga' chos kyi rje'i/__/rnam thar dran bzhin snying nas gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/thub bstan dri med phyogs bcur rgyas pa dang /__/bdag sogs 'gro kun bla mas rjes bzung nas/__/thugs yid gcig 'dres byang chub myur thob shog__/ces pa'ang sgrub brtson bla ma dam pa bsod nams rab rgyas kyis bskul ba'i ngor/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig__/_!

Footnotes

Other Information