རྡོར་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdor 'dzin dpal ldan phrin las la gsol 'debs byin rlabs snang ba JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 107, Pages 346 (Folios 144b1 to 144b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (rdo rje 'dzin pa dpal ldan phrin las)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rdor 'dzin dpal ldan phrin las la gsol 'debs byin rlabs snang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 346. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྫས་ཟུང་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བའི་ངོར། བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་སློབ་བུའི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang dge ba'i bshes gnyen chen po phan bde bzang pos bkra shis lha rdzas zung dang bcas te bskul ba'i ngor/__bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsi cung zad thob pa'i slob bu'i tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་དཔལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཁྱབ་བདག་རྡོ༷་རྗེ༷་འཛིན་པའི་ངོ་བོར་ཉིད། །དཔ༷ལ་ལྡ༷ན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱེན་བརྩེའི་དངོས། །ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་མགོན་གཅིག་པུ། །མཚུངས་མེད་རྗེ་བཙུན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་གསུམ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོས་བརྒྱན་པའི་སྐུ། །ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་པ་འབེབས་མཁས་གསུང་། །སྐུ་གསུམ་ཡོན་ཏན་མངོན་གྱུར་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བདག་ཉིད་ཁྱོད་ལ་འདུད། །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་བཟང་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཅེས་པའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཕན་བདེ་བཟང་པོས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྫས་ཟུང་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བའི་ངོར། བསྟོད་ཡུལ་དམ་པ་གང་དེའི་ལེགས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་སློབ་བུའི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

rdor 'dzin dpal ldan phrin las la gsol 'debs byin rlabs snang ba/__ rdo rje 'dzin dbang dpal ldan phrin las la gsol ba 'debs pa byin rlabs snang ba zhes bya ba bzhugs so/__/khyab bdag rdoX rjeX 'dzin pa'i ngo bor nyid/_/dpaXl ldaXn sras bcas rgyal ba'i mkhyen brtse'i dngos/__/phrin las mtha' yas gdul bya'i mgon gcig pu/__/mtshungs med rje btsun bla mar gsol ba 'debs/__/rnam gsum tshul khrims phung pos brgyan pa'i sku/__/theg gsum chos kyi char pa 'bebs mkhas gsung /__/sku gsum yon tan mngon gyur ye shes thugs/__/skyabs gsum kun 'dus bdag nyid khyod la 'dud/__/de ltar rtse gcig gus pas gsol btab mthus/__/dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen kun zhi zhing /__/mthun rkyen ma lus phun sum tshogs pa las/__/rgyal ba dgyes pa'i lam bzang mthar phyin shog__/ces pa'ang dge ba'i bshes gnyen chen po phan bde bzang pos bkra shis lha rdzas zung dang bcas te bskul ba'i ngor/__bstod yul dam pa gang de'i legs gsung gi bdud rtsi cung zad thob pa'i slob bu'i tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/

Footnotes

Other Information