JKW-KABUM-01-KA-002-102

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
Wylie title yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs dpal ster JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 102, Pages 339-341 (Folios 141a2 to 142a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs dpal ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 339-341. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་སྔ་ཕྱིར་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། །རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang dad pa dang ldan pa dag gis snga phyir bskul bas mtshams sbyar te/_/rje de nyid kyi zhabs rdul la spyi bos reg pa'i bka' 'bangs kyi tha shal phyogs med kyi bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snying nas gsol ba btab pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་རྣལ་འབྱོར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕུལ། །ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །མཁས་ བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཀླས་པའི། །གསང་གསུམ་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི། །སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་འཛིན་མར་འབེབས་མཁས་པ། །རྣམ་འདྲེན་འཇམ༷་དཔ༷ལ་བཟ༷ང་པོར༷་གསོལ་བ་འདེབས། །སོ་ཐར་ཁྲིམས་ཀྱི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བར། །བྱང༷་ཆུབ་སེམ༷ས་གཉིས་ནོར་བུའི་ལྗོན་པ་རྒྱས། །གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་འབྲས་བུས་རབ་མཛེས་པའི། །སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར༴ མང་དུ་གསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །དེ་དོན་བསམ་པས་གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར། །ཚུལ་བཞིན་བསྒོམས་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་པ། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ༴ རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ཨེ་ཝྃ་པའི། །རྨད་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །ངོ་མཚར་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་མཛད་ལ༴ མཁྱེན་རབ་འཇམ་མགོན་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། །གཞན་ཕན་བརྩེ་ཆེན་རྒྱལ་བ་པད་དཀར་འཆང་། །གསང་བདག་ནུས་མཐུའི་དཔལ་གྱིས་བསྟན་དང་འགྲོར། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོར་ན་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་པའི། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །འགྲོ་ཀུན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་མོས་པའི་ཡིད་ཅན་རྣམས། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡི། །དགེ་ལེགས་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བ་རབ་འབར་བས། །ཕུན་ཚོགས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་བ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་སྔ་ཕྱིར་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། །རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་ལ་སྤྱི་བོས་རེག་པའི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

yang de nyid la gsol 'debs byin rlabs dpal ster/__ mkhan chen thams cad mkhyen pa rdo rje 'chang byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster ces bya ba bzhugs so/__/rdo rje'i rnal 'byor yongs su grub pa'i phul/__/khyab bdag 'jam dpal gzhon nu'i rnam rol can/__/mkhas _btsun bzang po'i yon tan mtha' klas pa'i/__/gsang gsum bskal ba rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/__/rnal 'byor dbang phyug rje btsun sa skya pa'i/__/snyan brgyud tshad ma bzhi ldan bdud rtsi'i rgyun/__/skal bzang yid kyi 'dzin mar 'bebs mkhas pa/__/rnam 'dren 'jamaX dpaXl bzaXng poraX gsol ba 'debs/__/so thar khrims kyi sman ljongs nyams dga' bar/__/byangaX chub semaXs gnyis nor bu'i ljon pa rgyas/__/gsang chen smin grol 'bras bus rab mdzes pa'i/__/sum ldan rdo rje 'dzin par=__mang du gsan pa rgya mtsho'i pha mthar son/__/de don bsam pas gzhung lugs gdams par shar/__/tshul bzhin bsgoms pas dngos grub mchog brnyes pa/__/yongs rdzogs bstan pa'i nyi mar gsol ba=__rgyal ba rdo rje 'chang dngos e wa~M pa'i/__/rmad byung chos kyi khri la dbang bsgyur nas/__/ngo mtshar 'chad rtsod rtsom pa'i phrin las kyis/__/sa gsum khyab par mdzad la=__mkhyen rab 'jam mgon brtan pa'i 'khor lo dang /__/gzhan phan brtse chen rgyal ba pad dkar 'chang /__/gsang bdag nus mthu'i dpal gyis bstan dang 'gror/__/phan bde'i dga' ston spel la gsol ba 'debs/__/mdor na sras bcas rgyal ba'i ye shes sku/__/theg mchog dge ba'i bshes kyi tshul bzung nas/__/rigs can gsum gyi gdul bya smin mdzad pa'i/__/skyabs gnas kun 'dus ngo bor gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/bshad sgrub bstan pa phyogs bcur rgyas pa dang /__/bstan 'dzin mchog rnams bskal brgyar zhabs brtan cing /__/'gro kun don gnyis lhun gyis grub gyur cig__/khyad par bdag cag mos pa'i yid can rnams/__/'di nas byang chub snying por mchis kyi bar/__/mgon po khyod kyis brtse bas rjes bzung nas/__/sa bcu lam lnga'i go 'phang myur thob shog__/bkra shis gang zhig dpal ldan bla ma yi/__/dge legs thugs rje'i snang ba rab 'bar bas/__/phun tshogs srid dang zhi ba'i 'byor ba yis/__/'jig rten gsum na rtag tu mdzes gyur cig__/ces pa'ang dad pa dang ldan pa dag gis snga phyir bskul bas mtshams sbyar te/_/rje de nyid kyi zhabs rdul la spyi bos reg pa'i bka' 'bangs kyi tha shal phyogs med kyi bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snying nas gsol ba btab pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//_!

Footnotes

Other Information