JKW-KABUM-01-KA-002-101

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བྱམས་པ་རྣལ་འབྱོར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར།
Wylie title byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po'i rnam thar la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi'i chu gter JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 101, Pages 336-339 (Folios 139b3 to 141a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po'i rnam thar la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi'i chu gter. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 336-339. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝྃ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་མཁན་རབས་ལྔ་བཅུ་པ་ཐར་རྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་རྣལ་འབྱོར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་ཐ་ཤལ་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ད་རི་དྲྭ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་ཞི་བ་ཞེས་པ་ས་མོ་བྱའི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པ་ལ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces rje btsun e wa~M pa'i chos kyi 'khor los sgyur ba'i mkhan rabs lnga bcu pa thar rtse rdo rje 'chang byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po'i zhal snga nas kyi thun mong gi rnam par thar pa la cung zad bsngags pa'i gsol 'debs kyi tshigs su bcad pa 'di'ang /__rje de nyid kyi bka' 'bangs tha shal pa rgyal khams kyi da ri drwa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal e wa~M chos ldan gyi bla brang thar pa rtser zhi ba zhes pa sa mo bya'i lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gsum pa la bris te gsol ba btab pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་རྣལ་འབྱོར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གདུལ་བྱ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱིས་རྗེས་བཟུང་ཕྱིར། །འཇམ་དཔལ་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་སྐུར་སྟོན་པ། །རྣམ་འདྲེན་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་རོལ་ནི། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །དམ་པའི་རིགས་སུ་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ས་བྱ་ལོར། འཁྲུངས་ལ་གསོལ༴ གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེ་སོགས། །ཐེག་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པས། །བསྔགས་འོས་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་སྣང་བ་ཡིས། །གྲགས་པའི་ཨུཏྤལ་རྒྱས་དེར༴ །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བསོན་ནམས་དཔལ་འབྱོར་མདུན། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་གྱི། །ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་གྱུར་ལ༴ གཞན་ཡང་རིས་མེད་བཤེས་གཉེན་མཆོག་རྣམས་ལས། །མང་དུ་གསན་དང་བསམ་པའི་མཐར་སོན་ནས། །རྩེ་གཅིག་ལམ་བཟང་སྒོམ་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །གྲུབ་གཉིས་པད་དཀར་བཞད་དེར༴ ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་ལུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་བཞིན། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་ལ། །བགྲང་བྱ་བདུན་གྱི་བར་དུ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །རྣམ་དག་ལམ་སྲོལ་བསྟན་ལ༴ སླར་ཡང་སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུའི་ནོར་འཛིན་ལྗོངས། །གང་ཞབས་བསོད་ནམས་མགྲོན་དུ་ཐོབ་པའི་མོད། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་རྣམ་བཞིས་བསྟན་དང་འགྲོར། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་ལ༴ ཆོས་བརྒྱད་སྣང་བ་རྨི་ལམ་ལྟར་གཟིགས་པས། །དགོས་མེད་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་རིང་བཏང་ནས། །རྟག་ཏུ་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ལྷུར་མཛད་ཕྱིར། །ཀུན་གྱིས་དམ་པར་བསྔགས་ལ༴ ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོར་ཉེས་པའི་སྐྱོན་དང་བྲལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བདུད་རྩིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །གསང་ཆེན་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོར་རྣལ་འབྱོར་དང་། །ནམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད་དེར༴ ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ངེས་གསང་ཁོང་ཆུད་ཅིང་། །སྨིན་གྲོལ་འཆད་སྤེལ་ཕྱག་བཞེས་རྣམ་པར་དག །རང་གིས་ཇི་ལྟར་གཟིགས་བཞིན་འདོམས་མཛད་ཕྱིར། །མཁས་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་དེར༴ རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝྃ་པའི། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་བཞིན། རིས་མེད་ཐུབ་པའི་བསྟན་དང་དེར་འཛིན་ལ། །དག་པའི་སྣང་བ་རྒྱས་དེར༴ བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །སྤངས་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཀླས་ཀྱང་། །ཁེངས་དང་དྲེགས་པ་མཐའ་དག་རིང་བཏང་བའི། །རྣམ་ཐར་མཚུངས་པ་མེད་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོར་ན་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྗེའི། །རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །བདག་སོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་རྗེས་འཛིན་ཤོག །དད་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་སྙིང་ལ་ཤར། །རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་སོན། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བའི། །ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་དཔལ་ལྡན་བརྩེ་བ་ཆེའི། །རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་པས། །འགྲོ་ཀུན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་རྗེ་བཙུན་ཨེ་ཝྃ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་མཁན་རབས་ལྔ་བཅུ་པ་ཐར་རྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་རྣལ་འབྱོར་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའང་། རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་ཐ་ཤལ་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ད་རི་དྲྭ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝྃ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་ཞི་བ་ཞེས་པ་ས་མོ་བྱའི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པ་ལ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po'i rnam thar la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi'i chu gter/__ mkhan chen rdo rje 'chang byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po'i rnam thar la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi'i chu gter zhes bya ba bzhugs so/__/dpal ldan rdo rje 'chang dbang gdul bya rnams/__/rnal 'byor zab mo'i lam gyis rjes bzung phyir/__/'jam dpal ngur smrig 'dzin pa'i skur ston pa/__/rnam 'dren bzang po'i zhabs la gsol ba 'debs/__/zab gsal gnyis med chos sku'i ngang nyid las/__/yan lag bdun ldan longs sku'i rnam rol ni/__/gang 'dul sprul pa'i sgyu 'phrul drwa ba'i gar/__/dam pa'i rigs su rab byung bcu gsum pa'i sa bya lor/__'khrungs la gsol=__gzhon nu nyid nas nges 'byung snying rje sogs/__/theg chen rigs kyi nus pa yongs rdzogs pas/__/bsngags 'os yon tan bye ba'i snang ba yis/_/grags pa'i ut+pal rgyas der=__/mkhas grub chen po bson nams dpal 'byor mdun/_/thub bstan yongs su rdzogs pa'i sgor zhugs nas/__/rdo rje 'chang dngos nam mkha'i mtshan can gyi/__/thugs kyi sras su gyur la=__gzhan yang ris med bshes gnyen mchog rnams las/__/mang du gsan dang bsam pa'i mthar son nas/__/rtse gcig lam bzang sgom pa'i bdud rtsi yis/__/grub gnyis pad dkar bzhad der=__khyab bdag bla ma'i lung gis dbugs dbyung bzhin/__/rgyal ba gnyis pa'i chos kyi rgyal thabs la/__/bgrang bya bdun gyi bar du dbang bsgyur nas/__/rnam dag lam srol bstan la=__slar yang sde bzhi dge bcu'i nor 'dzin ljongs/__/gang zhabs bsod nams mgron du thob pa'i mod/_/bsdu ba'i dngos po rnam bzhis bstan dang 'gror/__/phan bde'i dga' ston spel la=__chos brgyad snang ba rmi lam ltar gzigs pas/__/dgos med tshe 'di'i bya ba ring btang nas/__/rtag tu chos bzhin spyod pa lhur mdzad phyir/__/kun gyis dam par bsngags la=__tshul khrims phung por nyes pa'i skyon dang bral/__/byang chub sems gnyis bdud rtsis thugs rgyud gtams/__/gsang chen rim gnyis zab mor rnal 'byor dang /__/nam yang 'bral ba med der=__zab rgyas gdams pa'i nges gsang khong chud cing /__/smin grol 'chad spel phyag bzhes rnam par dag__/rang gis ji ltar gzigs bzhin 'doms mdzad phyir/__/mkhas rnams dgyes pa bskyed der=__rdo rje 'chang dbang rje btsun e wa~M pa'i/__/bshad dang sgrub pa'i dpal la dbang 'byor bzhin/__ris med thub pa'i bstan dang der 'dzin la/__/dag pa'i snang ba rgyas der=__bla ma lhag pa'i lha yis rjes bzung zhing /__/spangs dang rtogs pa'i yon tan mtha' klas kyang /__/khengs dang dregs pa mtha' dag ring btang ba'i/__/rnam thar mtshungs pa med der gsol ba 'debs/__/mdor na skyabs gnas kun 'dus bla ma rje'i/__/rnam thar dran bzhin snying nas gsol 'debs na/__/bdag sogs byang chub snying por mchis kyi bar/__/'bral ba med par rtag tu rjes 'dzin shog__/dad dang nges 'byung byang sems snying la shar/__/rim gnyis zab mo'i lam gyi pha rol son/__/sku dang ye shes phrin las rmad byung ba'i/__/kun mkhyen go 'phang brnyes par byin gyis rlobs/__/thub bstan spyi dang dpal ldan brtse ba che'i/__/ring lugs phyogs dus kun tu rgyas pa dang /__/bstan 'dzin mchog rnams bskal brgyar zhabs brtan pas/__/'gro kun don gnyis 'grub pa'i bkra shis shog__/ces rje btsun e wa~M pa'i chos kyi 'khor los sgyur ba'i mkhan rabs lnga bcu pa thar rtse rdo rje 'chang byams pa rnal 'byor 'jam dpal bzang po'i zhal snga nas kyi thun mong gi rnam par thar pa la cung zad bsngags pa'i gsol 'debs kyi tshigs su bcad pa 'di'ang /__rje de nyid kyi bka' 'bangs tha shal pa rgyal khams kyi da ri drwa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal e wa~M chos ldan gyi bla brang thar pa rtser zhi ba zhes pa sa mo bya'i lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gsum pa la bris te gsol ba btab pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]