ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title thar rtse mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs byin rlabs char 'bebs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 103, Pages 341 (Folios 142a1 to 142a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ (byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thar rtse mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs byin rlabs char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 341. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་རྗེ་གང་གི་བཀའ་འབངས་གྱི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཀུན་དགའ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་སྟག་གི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ལ་བྲིས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces pa 'di'ang rje gang gi bka' 'bangs gyi tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rab byung bcu bzhi pa'i kun dga' zhes pa shing pho stag gi lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po la bris te rtse gcig gus pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཐར་རྩེ་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བྱམས༷་པ༷འི་དཔལ་མངའ་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །མཁས་ཀུན༷་དག༷འ་བའི་མཁྱེན་རབ་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན༷་པའི༷་རྒྱལ༷་མཚན༷་འཛིན་མཛད་པ༷། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །མི་ཕྱེད་མཚོ་བྱུང་དགའ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་གདུང་སེལ་བ། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དོན་གཉིས་དཔལ་ལ་སྤྱོད། །སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་རྗེ་གང་གི་བཀའ་འབངས་གྱི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཀུན་དགའ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་སྟག་གི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ལ་བྲིས་ཏེ་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ༈
[edit]

thar rtse mkhan chen byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs byin rlabs char 'bebs/_ thar rtse mkhan chen thams cad mkhyen gzigs byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol ba 'debs pa byin rlabs char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/byamasaX paX'i dpal mnga' dmigs med thugs rje'i gter/__/mkhas kunaX dgaX' ba'i mkhyen rab pha mtha' yas/__/yongs rdzogs bstanaX pa'iX rgyalaX mtshanaX 'dzin mdzad paX/_/rigs brgya'i khyab bdag chen por zhabs brtan gsol/__/'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i ye shes dang /__/mi phyed mtsho byung dga' ba'i legs bshad kyi/__/snang bas 'jig rten gsum gyi gdung sel ba/__/rgyal ba dgyes pa'i bshes gnyen khyod la 'dud/__/de ltar rtse gcig gus pas gsol btab mthus/__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa dar/__/bdag sogs 'gro kun don gnyis dpal la spyod/__/srid zhi'i dge legs rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa 'di'ang rje gang gi bka' 'bangs gyi tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rab byung bcu bzhi pa'i kun dga' zhes pa shing pho stag gi lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang po la bris te rtse gcig gus pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__/_!

Footnotes

Other Information