JKW-KABUM-01-KA-002-097

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆེད་ཞལ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title tA'i si tu rin po che mched zhal dang bcas pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 97, Pages 328-330 (Folios 135b3 to 136b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་ཀུན་བཟང་ (Tai Situpa, 10th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tA'i si tu rin po che mched zhal dang bcas pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 328-330. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ། །ཀརྨ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་པར་དད་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་འབྲུ ག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་རྟེན་འབྱུང་གི་མཎྜལ་དང་བཅས་ཆེད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ། སླར་ཡང་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་འོད་ཟེར་སོགས་དད་ཅིང་འདུན་པའི་བློ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཡི་གེ་གཉིས་པར་སྤེལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces pa'ang bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am/__/karma bstan pa'i nyi ma bshad sgrub chos kyi seng ge rang nyid kyis mngon par dad pa'i yid kyi kun nas bslangs te/__rab byung bco lnga pa'i sa 'bru_ga cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por rten 'byung gi maN+Dal dang bcas ched du gsol ba btab pa/__slar yang karma smon lam 'od zer sogs dad cing 'dun pa'i blo can rnams kyis bskul ba ltar yi ge gnyis par spel ba de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཀུན་གཟིགས་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆེད་ཞལ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་བའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་རསྟུ། དཔལ༷་ལྡན༷་བཀྲ་ཤིས་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་མཆོག །ངེས༷་དོན༷་བསྟན༷་པའི༷་རྒྱལ༷་མཚན་སྒྲེང་མཁས་པ། །གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་རྒྱུན་གྱིས་རྟག་པའི་སྐུ། །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །འཇིགས༷་མེད་ལུང་དང་རིག་པའི་དབྱངས་སྙན་པོས། །མཁའ་ཁྱབ་གདུལ་བྱའི་དོན༷་ཀུན༷་ལྷུན༷་གྲུབ༷་པ། །ཆོས་སྒོ་མཐའ་ཡས་ལེགས་གསུང་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༢ ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པའི། །སྨྲ༷་བའི༷་ཉི༷་མ༷་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་ཡིས། །མཐའ་གཉིས་རྒུད་པའི་མུན་པ་ཕམ་མཛད་ཐུགས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༣ པ༷དྨ༷་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་སྤྱན་ཡངས་ཅན། །ཀུན༷་བཟང༷་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་པ། །ཁམས་གསུམ་ཆོས༷་ཀྱི༷་རྒྱལ༷་པོ༷་མཚུངས་མེད་མཆོག །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༤ །གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཡིས། །ཡིད་སྲུབས་ཕྱོགས༷་ལས༷་རྣམ༷་པར༷་རྒྱལ་བའི༷་སྡེ། །སྲས་བཅས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེ། །མ་ཕམ་མགོན་པོའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༥ །མདོར་ན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མཚོ་སྐྱེས་རྗེའི། །འཁྲུལ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་རབ་བསྔགས་པ། །ས་སྟེང་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་རྣམ་འདྲེན་དབང་། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །གང་གི་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་ཀུན། །སྣང་མཛད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་། །ཚེ་དཔག་མེད་བཞིན་སྐུ་ཚེ་རབ་ཏུ་བརྟན། །ལེགས་མཛད་ས་གསུམ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པར་ཤོག ༧ །བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། །སྣོད་བཅུད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཞི་བ་དང་། །ཕན་བདེའི་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ༨ །ཅེས་པའང་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ། །ཀརྨ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་པར་དད་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་འབྲུ ག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་རྟེན་འབྱུང་གི་མཎྜལ་དང་བཅས་ཆེད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ། སླར་ཡང་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་འོད་ཟེར་སོགས་དད་ཅིང་འདུན་པའི་བློ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཡི་གེ་གཉིས་པར་སྤེལ་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །།
[edit]

tA'i si tu rin po che mched zhal dang bcas pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i dbyangs snyan/__ kun gzigs tA'i si tu rin po che mched zhal dang bcas pa'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub ba'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+hi rastu/__dpalaX ldanaX bkra shis bye ba'i 'byung gnas mchog__/ngesaX donaX bstanaX pa'iX rgyalaX mtshan sgreng mkhas pa/__/gdod nas 'gyur med rgyun gyis rtag pa'i sku/__/tshe mtha' yas pa'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/_1_/'jigasaX med lung dang rig pa'i dbyangs snyan pos/__/mkha' khyab gdul bya'i donaX kunaX lhunaX grubaX pa/__/chos sgo mtha' yas legs gsung rgya mtsho'i gter/__/yid bzhin 'khor lo'i ngo bor 'tsho=__2_zab gsal dbyer med shin tu rnam dag pa'i/__/smraX ba'iX nyiX maX chen po'i snang ba yis/__/mtha' gnyis rgud pa'i mun pa pham mdzad thugs/__/rnam par rgyal ma'i ngo bor 'tsho=_3__paXd+maX 'dab ma rgyas pa'i spyan yangs can/__/kunaX bzangaX spyod pa'i smon lam yongs rdzogs pa/__/khams gsum chosaX kyiX rgyalaX poX mtshungs med mchog__/shAkya seng ge'i ngo bor 'tsho=__4__/gang 'dul phrin las gser gyi 'khor lo yis/__/yid srubs phyogasaX lasaX rnamaX paraX rgyal ba'iX sde/__/sras bcas stobs bcu mnga' ba'i rgyal tshab che/__/ma pham mgon po'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/__5__/mdor na sangs rgyas gnyis pa mtsho skyes rje'i/__/'khrul med rdo rje'i lung gis rab bsngags pa/__/sa steng 'gran zla bral ba'i rnam 'dren dbang /__/bskal brgyar 'tsho gzhes phrin las rgyas gyur cig__/gang gi bstan pa rgya mtsho'i gos can kun/__/snang mdzad rgyal ba'i myu gu mchog rnams kyang /__/tshe dpag med bzhin sku tshe rab tu brtan/__/legs mdzad sa gsum khyab cing rtag par shog__7__/bla ma lha dang mkha' 'gro'i byin rlabs kyis/__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa dar/__/snod bcud mi mthun phyogs kun zhi ba dang /__/phan bde'i dge legs 'phel ba'i bkra shis shog__8__/ces pa'ang bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am/__/karma bstan pa'i nyi ma bshad sgrub chos kyi seng ge rang nyid kyis mngon par dad pa'i yid kyi kun nas bslangs te/__rab byung bco lnga pa'i sa 'bru_ga cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por rten 'byung gi maN+Dal dang bcas ched du gsol ba btab pa/__slar yang karma smon lam 'od zer sogs dad cing 'dun pa'i blo can rnams kyis bskul ba ltar yi ge gnyis par spel ba de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//

Footnotes

Other Information