JKW-KABUM-01-KA-002-098

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title ngor chen kun dga' bzang po la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 98, Pages 330-331 (Folios 136b1 to 137a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ (Ngor mkhan chen, 1st)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ngor chen kun dga' bzang po la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 330-331. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་དུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang chos rje bla ma kun dga' brtson 'grus kyi zhal 'don du shAkya'i dge slong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtses gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

[edit]
རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་གདུལ་བྱའི་ངོར། །ཀུན༷་དག༷འི་མཚན་དཔེའི་སྣང་བར་ཤར་ཙམ་གྱིས། །མཁས་བཙུན་བཟ༷ང་པོ༷འི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཀླས་པའི། རྣམ་འདྲེན་བསྟན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ལེགས་བཤད་གསུང་། །སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་སྙན་པོས། །སྐལ་བཟང་འགྲོ་རྣམས་ལྷག་པར་དབུགས་འབྱིན་པའི། །ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་རབ་ངག་གི་དབང་། །ལྷར་བཅས་དགའ་མཛད་བརྩེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་གཏེར། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་རྨད་བྱུང་གསང་བདག་དང་། །དབྱེར་མེད་རྣམ་འདྲེན་བཟང་པོར་གསོལ༴ གང་ཞིག་དད་པས་བསྙེན་པའི་དེ་མ་ཐག །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱིས། །ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་ལྷུག་པར་སྦྱིན་མཛད་པའི། །ཡོན་ཏན་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ༴ རྒྱལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་རབ་བསྔགས་བཞིན། །རྩོད་དུས་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པའི་ངོ་མཚར་གྱིས། །ས་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་དགེ་མཛད་པའི། །ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །ཀུན༷་དགའི་རྣམ་འདྲེན་བཟང༷་པོས༷་རྗེས་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ་འཛིན་པར་ཤོག །གནས་སྐབས་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་སོགས། །ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །མཐར་ཐུག་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་རྣམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པས། །འགྲོ་ཀུན་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །སྒྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་བདག་འགྱུར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་རྗེ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཞལ་འདོན་དུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

ngor chen kun dga' bzang po la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs/__ rgyal ba gnyis pa rdo rje 'chang kun dga' bzang po la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/dpal ldan rdo rje 'chang dngos gdul bya'i ngor/__/kunaX dgaX'i mtshan dpe'i snang bar shar tsam gyis/__/mkhas btsun bzaXng poX'i yon tan mtha' klas pa'i/__rnam 'dren bstan pa'i nyi mar gsol ba 'debs/__/mkhas rnams kun tu dga' ba'i legs bshad gsung /__/sde snod rgyud sde rgya mtsho'i dbyangs snyan pos/__/skal bzang 'gro rnams lhag par dbugs 'byin pa'i/__/khyab bdag 'khor lo'i mgon por gsol ba 'debs/__/shes bya kun gzigs mkhyen rab ngag gi dbang /__/lhar bcas dga' mdzad brtse chen snying rje'i gter/__/mthu stobs nus pa rmad byung gsang bdag dang /__/dbyer med rnam 'dren bzang por gsol=__gang zhig dad pas bsnyen pa'i de ma thag__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dge legs kyis/__/phan bde'i 'dod rgu lhug par sbyin mdzad pa'i/__/yon tan pha mtha' yas la gsol=__rgyal ba'i rdo rje'i lung gis rab bsngags bzhin/__/rtsod dus kun mkhyen gnyis pa'i ngo mtshar gyis/__/sa gsum bkra shis snang bas dge mdzad pa'i/__/phrin las bsam mi khyab la gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/'di nas byang chub snying por mchis kyi bar/__/kunaX dga'i rnam 'dren bzangaX posaX rjes bzung nas/__/rgyal ba dgyes pa'i lam srol 'dzin par shog__/gnas skabs nad gdon bar chad zhi ba dang /__/tshe bsod dpal 'byor snyan grags yon tan rgyas/__/tshul gnas thos bsam sgom pa'i shes rab sogs/__/chos mthun bsam sbyor yid bzhin 'grub gyur cig__/mthar thug sku dang ye shes phrin las rnams/__/mgon po khyod dang rnam dbyer mi phyed pas/__/'gro kun srid dang zhi ba'i chu gter las/__/sgrol ba'i ded dpon chen por bdag 'gyur shog__/ces pa'ang chos rje bla ma kun dga' brtson 'grus kyi zhal 'don du shAkya'i dge slong bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtses gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]