JKW-KABUM-01-KA-002-096

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀུན་གཟིགས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དམ་པར་ཞབས་བརྟན་ལེགས་སྐྱེས་སུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title kun gzigs si tu rin po che'i mchog sprul rgyal ba'i myu gu dam par zhabs brtan legs skyes su gsol ba 'chi med rtag pa dam pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 96, Pages 326-328 (Folios 134b2 to 135b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་ཀུན་བཟང་ (Tai Situpa, 10th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun gzigs si tu rin po che'i mchog sprul rgyal ba'i myu gu dam par zhabs brtan legs skyes su gsol ba 'chi med rtag pa dam pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 326-32. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་དོན་དང་ལྡན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ་སྙན་པར་འཁྲོལ་བས་མདུན་བསུས་ཏེ། གང་སྐུ་བྱམས་བསྟན་མ་ཤར་བར་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པའི་སྣང་བརྙན་གསེར་ཟངས། གང་གསུང་ཐུབ་བསྟན་མཐའ་དག་གི་སྣང་བྱེད་གཅིག་པུར་གདོད་ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་བརྡར་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་གླེགས་བམ། །གང་ཐུགས་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་མི་ཕྱེད་པའི་གཟིགས་པས་བདག་ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་དགོངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ། ལིང༴ སོགས་འབུལ་ཐོ་ཤོག་དྲིལ་ལྟར་རོ།།

ces don dang ldan pa'i gsol 'debs kyi tshigs su bcad pa bkra shis pa'i dbyangs kyi rol mo snyan par 'khrol bas mdun bsus te/__gang sku byams bstan ma shar bar du 'tsho zhing gzhes pa'i rten 'byung du rgyal ba ma pham pa'i snang brnyan gser zangs/__gang gsung thub bstan mtha' dag gi snang byed gcig pur gdod nas yongs su grub pa'i brdar byams chos sde lnga'i glegs bam/__/gang thugs stong nyid snying rje mi phyed pa'i gzigs pas bdag cag gdul bya rnams la rtag tu dgongs pa'i rten 'brel du rdo rje dril bu/__ling=__sogs 'bul tho shog dril ltar ro

[edit]
ཀུན་གཟུགས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དམ་པར་ཞབས་བརྟེན་ལེག་སྐྱེས་སུ་གསོལ་བའི་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༈ ཙྪནྡཤུདྡྷདཱིཔྟསྟཱེརེ། ༄༅། །སུཤྲེཡོཊམྲྀཏགརྦྷརཱུཔྱཔཱ ཛྙཱནཱནཱཾབརབྷཱསམཏྦྷུཏཾ། སརྦཱནནྟཀུལམཧཱབིབྷུ རྫིབནྟུསྭབྷཔཱདིནཱཐཀཾ།

༄༅། །དགེ་ལེགས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཞེས། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་སྣང་བ་རྨད་བྱུང་བ། །མཐའ་ཡས་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །ཐོག་མའི་མགོན་པོའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ ཞིང་སྐུ་བཀོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ། །འཕགས་རྣམས་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་ཀྱང་ཆེས་བརྒལ་བ། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་དཔྱིད་གཅིག་པུ། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༢ བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །དགའ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་འདུན་ས་སྣང་བའི་དཔལ། །མ༷་ཕམ༷་མགོན༷་པོའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༣ ཀ་དག་གཉུག་མའི་རིགས་གདངས་སྣང་བཞིའི་ལམ། མཐར་ཕྱིན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་པོས། །སྲིན་ཞིའི་ཕ་མཐར་ཁྱབ་མཛད་རིག་པ་འཛིན། །དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༤ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བྱིན། །འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོར་རབ་ཆགས་པས། །འཛམ་གླིང་ཆེ་བའི་རིག་སྔགས་མཐུ་གྲུབ་པ། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༥ སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོར་རྗེས་རོལ་པས། །བདེ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་གཟི་བརྒྱ་རབ་འབར་བ། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དྲྭ་བ་སྡོམ། །གཡུང་པོ་ཁྲག་འཐུང་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༦ རྟག་ཏུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དགས་རབ་དགྱེས་པ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །གངས་ཅན་རིག་འཛིན་ཐེག་པའི་ཤིང་རྟ་མཆོག །མར༷་སྟོན༷་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འཚོ་ཞེས་གསོལ། ༧ །མདོར་ན་སྲས་བཅས༷་རྣམ༷་འདྲེན༷་མཐའ་དག་གི །ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་རྗེ་བཙུན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། །ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་གསོལ། ༨ །ཅེས་དོན་དང་ལྡན་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དབྱངས་ཀྱི་རོལ་མོ་སྙན་པར་འཁྲོལ་བས་མདུན་བསུས་ཏེ། གང་སྐུ་བྱམས་བསྟན་མ་ཤར་བར་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པའི་སྣང་བརྙན་གསེར་ཟངས། གང་གསུང་ཐུབ་བསྟན་མཐའ་དག་གི་སྣང་བྱེད་གཅིག་པུར་གདོད་ནས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་བརྡར་བྱམས་ཆོས་སྡེ་ལྔའི་གླེགས་བམ། །གང་ཐུགས་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་མི་ཕྱེད་པའི་གཟིགས་པས་བདག་ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་དགོངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ། ལིང༴ སོགས་འབུལ་ཐོ་ཤོག་དྲིལ་ལྟར་རོ།། །།
[edit]

kun gzigs si tu rin po che'i mchog sprul rgyal ba'i myu gu dam par zhabs brtan legs skyes su gsol ba 'chi med rtag pa dam pa'i dbyangs snyan/__ kun gzugs si tu rin po che'i mchog sprul rgyal ba'i myu gu dam par zhabs brten leg skyes su gsol ba'i 'chi med rtag pa dam pa'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/_/ !_ts+tshan+dashud+d+hadIp+tastA+ere/ @#/_/sushreyoTamr-itagar+b+harUpyapA__dz+nyAnAnAMbarab+hAsamat+b+hutaM/_______sarbAnan+takulamahAbib+hu__rdziban+tuswab+hapAdinAthakaM/ @#/__/dge legs bdud rtsi'i snying po gzugs can zhes/__/ye shes mchog gi snang ba rmad byung ba/__/mtha' yas rigs rnams kun gyi khyab bdag che/__/thog ma'i mgon po'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/_1__zhing sku bkod pa rgya mtsho'i sprin chen po/__/'phags rnams spyod yul las kyang ches brgal ba/__/'chi med dngos grub ster ba'i dpyid gcig pu/__/tshe dpag med mgon ngo bor 'tsho=__2__bskal bzang rnam 'dren bzhi pa'i rgyal tshab tu/__/sa bcu'i dbang phyug mchog gi rnam rol gyis/__/dga' ldan chos kyi 'dun sa snang ba'i dpal/__/maX phamaX mgonaX po'i ngo bor 'tsho=__3__ka dag gnyug ma'i rigs gdangs snang bzhi'i lam/__mthar phyin zung 'jug grub pa'i dbyangs snyan pos/__/srin zhi'i pha mthar khyab mdzad rig pa 'dzin/__/dpal gyi seng ge'i ngo bor 'tsho=_4__phyogs dus rgyal ba kun gyi ye shes byin/__/'ja' lus rdo rje'i lang tshor rab chags pas/__/'dzam gling che ba'i rig sngags mthu grub pa/__/mtsho skyes bla ma'i ngo bor 'tsho=__5__stong nyid phyag rgya chen mor rjes rol pas/__/bde chen snying rje'i gzi brgya rab 'bar ba/__/gnas gsum mkha' 'gro rgya mtsho'i drwa ba sdom/__/g.yung po khrag 'thung ngo bor 'tsho=__6__rtag tu lhan cig skyes dgas rab dgyes pa/__/rdo rje 'dzin pa yongs kyi 'khor los sgyur/__/gangs can rig 'dzin theg pa'i shing rta mchog__/maraX stonaX chen po'i ngo bor 'tsho zhes gsol/__7_/mdor na sras bcasaX rnamaX 'drenaX mtha' dag gi__/ye shes gcig bsdus rje btsun sprul pa'i sku/__/bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor ba dang /__/phrin las snang bas sa gsum khyab par gsol/_8_/ces don dang ldan pa'i gsol 'debs kyi tshigs su bcad pa bkra shis pa'i dbyangs kyi rol mo snyan par 'khrol bas mdun bsus te/__gang sku byams bstan ma shar bar du 'tsho zhing gzhes pa'i rten 'byung du rgyal ba ma pham pa'i snang brnyan gser zangs/__gang gsung thub bstan mtha' dag gi snang byed gcig pur gdod nas yongs su grub pa'i brdar byams chos sde lnga'i glegs bam/__/gang thugs stong nyid snying rje mi phyed pa'i gzigs pas bdag cag gdul bya rnams la rtag tu dgongs pa'i rten 'brel du rdo rje dril bu/__ling=__sogs 'bul tho shog dril ltar ro//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]