JKW-KABUM-01-KA-002-093

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title skyabs mgon rgyal ba'i dbang po dpal karma pa theg mchog rdo rje'i zhabs brtan gsol 'debs dge legs rtag pa dam pa'i dbyangs snyan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 93, Pages 321-323 (Folios 132a3 to 133a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ (Karmapa, 14th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. skyabs mgon rgyal ba'i dbang po dpal karma pa theg mchog rdo rje'i zhabs brtan gsol 'debs dge legs rtag pa dam pa'i dbyangs snyan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 321-323. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་པའང་མཚུངས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྗེ་དབོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་རྗེ་བཙུན་བི་ཛ་ཡས་གནས་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཕེབས་པ་སྤྱི་བོས་མཆོད་དེ། །བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞབས་བརྟན་བཟླས་བརྗོད་ལ་བརྩོན་པའི་ཐུན་མཚམས་སུ་བསམ་པ་དག་ཅིག་སྦྱོར་བ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces pa'ang mtshungs med bstan 'gro'i dpal mgon rje dbon mchog gi sprul pa'i sku rin po che rnam pa gnyis dang rje btsun bi dza yas gnas dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i skabs su bkra shis pa'i lha rdzas/__rin po che'i me tog dang bcas te bka' stsal nor bu'i phreng ba phebs pa spyi bos mchod de/__/bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos zhabs brtan bzlas brjod la brtson pa'i thun mtshams su bsam pa dag cig sbyor ba gus pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
སུཤྲེཡསྶདཱསྭརསྭནྟཾནཱམཤརཎནཱཐཛཡེནྡྲ་ཤྲཱིམཧཱཀརྨཀསྱཔཱདཏིཥྛཱདྷྱེཥཎཱསྟི།

སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །ཤྲཱིམཱཾཔུཏྲསཛིཏྶྭབྷཱབཏཱ ཀུལྱཱཎཱཾབིབཧུཾཛམཧཱབིབྷུཿ ༈ སྡེབ་སྦྱོར་ཐེས་པས་ཆུབ་པར་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་བར་བཤད་པ་མ་ས་ཛ་ག་སྟེ་དག་པའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་པྲསྟྲ་རས་མཛེས་པར་བྱས་པ་ཛ་ཡནྟུ། བཛྲཱཙཪྻབརསྱཡཱནབཱ ཛཱིབནྷཱསུརནནྟབྷཱབཏཱ

༄༅། །དཔ༷ལ་ལྡན༷་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ངོ་བོར་ཉིད། །རྣམ་མང་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ༷་བདག༷་ཆེ། །ཐེག༷་པ༷་མཆོག༷་གི༷་རྡོ༷་རྗེ༷འི་སློབ་དཔོན་ཚུལ། །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །དགེ༷་ལེག༷ས་མཚ༷ན་གྱི་ཉི་མ་གསར་པའི་གཟིས། །ཡིད་སྲུབས་སྡེར་བཅས་མུན་པ་ཀུན་བཅོམ་ནས། །ཕན་བདེའི་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་མཛད་པ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །ཕྱོགས་དུས་རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་ཡི༷་ཤེས༷་སྐུ༷། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཅན། །དྲན་པས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་གདུང་སེལ་བ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༣ །བགྲང་ཡས་ཆོས་ཀུན་འདོམས་པའི་རྡོ༷་རྗེའི༷་གསུང༷་། །རབ་འབྱམས་ཞིང་རྣམས་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་དུ། །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་གཅིག་པུར། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༤ ཇི་ལྟའི་གནས་ལུགས་གཟིགས་པའི་འོད་གསལ་ཐུགས། །ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་དང་སྙོམས་འཇུག་པས། །འཆི་མེད་རྟག་པའི་བདེན་དོན་མངོན་གྱུར་པ། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༥ རྨད་བྱུང་བསམ༷་མི༷་ཁྱབ༷་པའི༷་ཡོན༷་ཏན༷་གྱི། །རྣམ་ཐར་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་མཐའ་དག་དང་། །དབྱེར་མེད་རིག་དང་བརྩེ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། །དྲུག་པ་སེང་གེའི་ངོ་བོར་འཚོ༴ ༦ མཐའ་ཡས་འགྲོ༷་བ༷་འདུལ༷་བའི༷་ཕྲིན༷་ལས༷་མཆོག །འཁོར་བ་སྲིད་དུ་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པ་དང་། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་བ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༧ །མདོར་ན་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཐུགས༷་རྗེའི༷་གཏེར། །བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ཡིས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་མཚུངས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྗེ་དབོན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་རྗེ་བཙུན་བི་ཛ་ཡས་གནས་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས། རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཕེབས་པ་སྤྱི་བོས་མཆོད་དེ། །བྱ་བྲལ་སྤོང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཞབས་བརྟན་བཟླས་བརྗོད་ལ་བརྩོན་པའི་ཐུན་མཚམས་སུ་བསམ་པ་དག་ཅིག་སྦྱོར་བ་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

skyabs mgon rgyal ba'i dbang po dpal karma pa theg mchog rdo rje'i zhabs brtan gsol 'debs dge legs rtag pa dam pa'i dbyangs snyan/ sushreyas+sadAswaraswan+taMnAmasharaNanAthadzayen+d+ra shrImahAkarmakas+yapAdatiSh+ThAd+h+yeShaNAsti/_ skyabs mgon rgyal ba'i dbang pos dpal karma pa chen po'i zhabs brtan gsol 'debs dge legs rtag pa dam pa'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so//__ @#/__/shrImAMputrasadzit+s+wab+hAbatA_kul+yANAMbibahuMdzamahAbib+huH !_sdeb sbyor thes pas chub par rten 'brel dge bar bshad pa ma sa dza ga ste dag pa'i snang ba zhes bya ba'i pras+t+ra ras mdzes par byas pa dza yan+tu/ badz+rAtsaR+Yabaras+yayAnabA_dzIban+hAsuranan+tab+hAbatA @#/__/dpaXl ldanaX sras bcas rgyal ba'i ngo bor nyid/__/rnam mang rigs rnams kun gyi khyabaX bdagaX che/__/thegaX paX mchogaX giX rdoX rjeX'i slob dpon tshul/__/tshe mtha' yas pa'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/_1_/dgeX legaXs mtshaXn gyi nyi ma gsar pa'i gzis/__/yid srubs sder bcas mun pa kun bcom nas/__/phan bde'i snang bas sa gsum khyab mdzad pa/__/rnam par rgyal ma'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/_2_/phyogs dus rnam 'dren yongs kyi yiX shesaX skuX/__/mchog gi sprul pa'i sgyu 'phrul drwa ba can/__/dran pas srid dang zhi ba'i gdung sel ba/__/yid bzhin 'khor lo'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/_3_/bgrang yas chos kun 'doms pa'i rdoX rje'iX gsungaX /__/rab 'byams zhing rnams kun dang khyad par du/__/gangs can bstan 'gro yongs kyi sman gcig pur/__/'jig rten dbang phyug ngo bor 'tsho=__4__ji lta'i gnas lugs gzigs pa'i 'od gsal thugs/__/ji snyed shes bya'i yul dang snyoms 'jug pas/__/'chi med rtag pa'i bden don mngon gyur pa/__/mtsho skyes bla ma'i ngo bor 'tsho=__5__rmad byung bsamaX miX khyabaX pa'iX yonaX tanaX gyi/__/rnam thar stobs bcu mnga' ba mtha' dag dang /__/dbyer med rig dang brtse ba rgya mtsho'i sprin/__/drug pa seng ge'i ngo bor 'tsho=__6__mtha' yas 'groX baX 'dulaX ba'iX phrinaX lasaX mchog__/'khor ba srid du rtag cing khyab pa dang /__/lhun gyis grub pa'i dpal la dbang 'byor ba/__/sras bcas rgyal kun ngo bor 'tsho gzhes gsol/__7__/mdor na skyabs gnas kun 'dus thugasaX rje'iX gter/__/bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor ba yis/__/sgrub brgyud snying po'i bstan pa rgyas pa dang /__/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang mtshungs med bstan 'gro'i dpal mgon rje dbon mchog gi sprul pa'i sku rin po che rnam pa gnyis dang rje btsun bi dza yas gnas dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i skabs su bkra shis pa'i lha rdzas/__rin po che'i me tog dang bcas te bka' stsal nor bu'i phreng ba phebs pa spyi bos mchod de/__/bya bral spong ba pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos zhabs brtan bzlas brjod la brtson pa'i thun mtshams su bsam pa dag cig sbyor ba gus pas gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol//__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]