བཀའ་འགྱུར་བ་འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho'i zhabs brtan JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 92, Pages 320-321 (Folios 131b2 to 132a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ ('jam dbyangs legs bshad rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho'i zhabs brtan. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 320-321. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/sarba mang+ga laM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། འཇ༷མ་དབྱང༷ས་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་སྲིད་པ་ན། །མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་འཆར་བའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །ལེག༷ས་བཤད༷་རྒྱ༷་མཚོ་འཕེལ་བའི་གྲགས་དཀར་ཅན། །རྣམ་ཀུན་འཆི་མེད་རྟག་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༡ །བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི་མཚན་དཔེའི་དཔལ། །ངེས་པར་ཞིང་ཁམས་འདི་ལས་ཡོལ་མེད་པས། །ཡིད་སྲུབས་སྡེར་བཅས་ཁེངས་པ་འཕྲོག་པ་དང་། །གདུལ་བྱའི་སྐལ་བཟང་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༢། ཚིག་གི་ཟེགས་མ་རེར་ཡང་དོན་བཟང་གི །བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོ་མཐའ་ཀླས་སྤྲོ་བའི་གསུང་། །རྟག་པར་འགྲོ་འདིའི་དཔྱིད་དུ་འབབས་པ་ཡིས། །ཐུབ་བསྟན་ཉིན་ལས་ཉིན་མོར་མཛད་གྱུར་ཅིག ༣ །གང་ཐུགས་སྤྲོལ་པའི་ཕ་རོལ་ལས་འདས་ཀྱང་། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །གཟིགས་པས་བདག་སོགས་མོས་པའི་ཡིད་ཅན་རྣམས། །གཅིག་ཏུ་དགྱེས་བཞིན་རྗེས་སུ་བཟུང་གྱུར་ཅིག ༤ །རྨད་བྱུང་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་བསིལ་ཡབ་ནི། །བཟུང་བ་མེད་པར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་འགྲོ་བའི། །ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་ངལ་འཚོའི་ཕུལ། །རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག ༥ །མདོར་ན་ཁྱོད་ཞབས་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པ་དང་། །དེས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །དགེ་ལེག་མཐའ་དག་ལྷན་ཅིག་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༦ །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་སྨོན་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་ཡིས། །གེགས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་ནམ་ཡང་མི་ཕྱེད་པར། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག ༧ །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

bka' 'gyur ba 'jam dbyangs legs bshad rgya mtsho'i zhabs brten/__ oM swa sti sid+d+haM/__'jaXm dbyangaXs snying rje'i zla ba srid pa na/__/mngon sum bzhin du 'char ba'i dge mtshan gyis/__/legaXs bshadaX rgyaX mtsho 'phel ba'i grags dkar can/__/rnam kun 'chi med rtag pa nyid gyur cig__1__/bsod nams brgya las grub pa'i mtshan dpe'i dpal/__/nges par zhing khams 'di las yol med pas/__/yid srubs sder bcas khengs pa 'phrog pa dang /__/gdul bya'i skal bzang mchog tu rgyas gyur cig__2/_tshig gi zegs ma rer yang don bzang gi__/bdud rtsi'i phung po mtha' klas spro ba'i gsung /__/rtag par 'gro 'di'i dpyid du 'babs pa yis/__/thub bstan nyin las nyin mor mdzad gyur cig__3__/gang thugs sprol pa'i pha rol las 'das kyang /__/mkhyen brtse'i ye shes bsam gyis mi khyab pa'i/__/gzigs pas bdag sogs mos pa'i yid can rnams/__/gcig tu dgyes bzhin rjes su bzung gyur cig__4__/rmad byung yon tan nor bu'i bsil yab ni/__/bzung ba med par phyogs kyi mthar 'gro ba'i/__/phrin las 'jig rten dge ba'i ngal 'tsho'i phul/__/rtag cing khyab dang lhun gyis grub gyur cig__5_/mdor na khyod zhabs bskal brgyar brtan pa dang /__/bshad sgrub snang bas sa gsum khyab pa dang /__/des kyang bstan 'gro'i phan bde yongs rdzogs pa'i/__/dge leg mtha' dag lhan cig rgyas gyur cig__6__/de ltar rtse gcig smon pa'i gnas skabs kun/__/bla ma mchog gsum thugs rje'i 'jug pa yis/__/gegs kyi sbyor bas nam yang mi phyed par/_/bkra shis snang bas rtag tu mdzes gyur cig__7_/sarba mang+ga laM//__//__!_

Footnotes

Other Information