JKW-KABUM-01-KA-002-088

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཟླ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།
Wylie title zla sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 88, Pages 314-315 (Folios 128b4 to 129a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ (karma nges don bstan pa rab rgyas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zla sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 314-315. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
[edit]
ཟླ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། གཟོད་ནས་འཕོ་བའི་དྲི་མ་ལས་འདས་པའི། །ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་ཉམས་བརྒྱའི་གཟི་འབར་བ། །བསོད་ནམས་བྱེ་བའི་རང་གཟུགས་མཚན་དཔེའི་སྐུ༷། །འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་རྒྱུ་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་དབྱངས་སུ་འཆར་བ་ན། །ལེགས་གསུངས་ཆོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་དཔྱིད། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ངོ་བོར༴ ༢ གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་པ། །མཁའ་ཁྱབ་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐུ༷གས། །མཁྱེན་བརྩེའི་སྣང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོར༴ ༣ བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་རྔ་ཡབ་ནི། །བཟུང་བ་མེད་པར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་འགྲོ་བས། །ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྟེར་བ། །པད་དཀར་འཆང་བའི་དབང་པོར༴ ༤ བསམ་ཡས་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག །སྲིད་ཞིར་མི་གནས་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ནི། །སྙིགས་དུས་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་གཅིག་པུར། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༥ །མདོར་ན་ཀུན་ཏུ་འཆང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། །བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །དོན་གཉིས་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་མཛད་གསོལ། ༦ །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དབྱིངས། །ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གཅིག་གྱུར་པའི། །དགེ་མཚན་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་རབ་འབར་བས། །རྣམ་ཀུན་ཤིས་པའི་པདྨོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག། ༧ །། ༈
[edit]

zla sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs/__ zla sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs bzhugs/__/oM swa sti shrI bi dza yan+tu/__gzod nas 'pho ba'i dri ma las 'das pa'i/__/kha sbyor bde chen nyams brgya'i gzi 'bar ba/__/bsod nams bye ba'i rang gzugs mtshan dpe'i skuX/__/'chi med mgon po'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/__1__/srog dang rtsol ba'i rgyu ba ji snyed kun/__/rdo rje nA da'i dbyangs su 'char ba na/__/legs gsungs chos phung rgya mtshor 'babs pa'i dpyid/__/'jam dpal gzhon nu'i ngo bor=__2__gzung 'dzin spros pa'i mtshan ma las 'das pa/__/mkha' khyab rtag pa dam pa'i ye shes thuXgs/__/mkhyen brtse'i snang ba bsam gyis mi khyab pa/__/rdo rje 'dzin pa'i ngo bor=__3__bral smin yon tan nor bu'i rnga yab ni/__/bzung ba med par phyogs kyi mthar 'gro bas/__/phrin las sa gsum phan bde'i mchog ster ba/__/pad dkar 'chang ba'i dbang por=__4__bsam yas rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i bdag__/srid zhir mi gnas snying rje'i zla ba ni/__/snyigs dus yongs rdzogs bstan 'gro'i mgon gcig pur/__/mtsho skyes bla ma'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/__5__/mdor na kun tu 'chang ba'i ye shes sku/__/bskal brgyar zhabs brtan chos 'khor bskor ba dang /_/bdag cag byang chub snying por mchis kyi bar/__/don gnyis go 'phang mchog la 'god mdzad gsol/__6__/bkra shis gang zhig 'gyur med yongs grub dbyings/__/chos dang tshogs kyi snying po gcig gyur pa'i/__/dge mtshan bdud rtsi'i snang ba rab 'bar bas/_/rnam kun shis pa'i pad+mo rgyas gyur cig/_7___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]