ཡང་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོར་གསོལ་འདེབས་དགེ་བཤེས་དྷརྨ་བྷ་དྲ་ལ་ཞལ་འདོན་དུ་གནང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title yang pad+ma nyin byed dbang por gsol 'debs dge bshes d+harma b+ha dra la zhal 'don du gnang ba JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 86, Pages 311-312 (Folios 127a3 to 127b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ (Tai Situpa, 9th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang pad+ma nyin byed dbang por gsol 'debs dge bshes d+harma b+ha dra la zhal 'don du gnang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 311-312. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་པྲ་བྷ་དྷརྨའི་ཞལ་འདོན་དུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལ།།

ces pa'ang dge ba'i bshes gnyen dam pa pra b+ha d+harma'i zhal 'don du many+dzu g+ho Shas bris te gsol ba btab pa 'grub par gyur cig__/mang+ga la//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ན་མོ་གུ་ར་བྷྱཿ རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་པ༷དྨ༷་སཾ་བྷཱ་ཝའི། །ཡེ་ཤེས་ཉིན༷་མོར་བྱེད༷་པའི་གཟི་འབར་བ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་དབང༷་པོ༷་རིགས་ཀུན་གྱི། །ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་འདྲེན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་གཟུགས་ཀ༷རྨ༷་ཀའི། །ངེས༷་དོ༷ན་བ༷སྟན་པ༷་ར༷བ་ཏུ༷་རྒྱས༷་མཛད་ཕྱིར། །ཕྱག་ན་པདྨོ་ངུར་སྨྲིག་གཟུགས་འཆང་བ། །དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར་མངའ་ཡབ་སྲས་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་སྙིང་ནས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཡིས། །རྗེས་བཟུང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་པྲ་བྷ་དྷརྨའི་ཞལ་འདོན་དུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལ།། །། ༈
[edit]

yang pad+ma nyin byed dbang por gsol 'debs dge bshes d+harma b+ha dra la zhal 'don du gnang ba/_ na mo gu ra b+h+yaH__rdo rje 'chang dngos paXd+maX saM b+hA wa'i/__/ye shes nyinaX mor byedaX pa'i gzi 'bar ba/__/sras bcas rgyal ba'i dbangaX poX rigs kun gyi/__/khyab bdag gdod ma'i mgon por gsol ba 'debs/__/rnam 'dren yongs kyi spyi gzugs kaXrmaX ka'i/__/ngesaX doXn baXstan paX raXb tuX rgyasaX mdzad phyir/__/phyag na pad+mo ngur smrig gzugs 'chang ba/__/dpal ldan rtsa ba'i bla mar gsol ba 'debs/__/mkhyen brtse nus pa'i gter mnga' yab sras la/__/sgo gsum gus pas snying nas gsol btab mthus/__/skye ba'i phreng bar yongs 'dzin dam pa yis/__/rjes bzung rang gzhan don gnyis lhun grub shog__/ces pa'ang dge ba'i bshes gnyen dam pa pra b+ha d+harma'i zhal 'don du many+dzu g+ho Shas bris te gsol ba btab pa 'grub par gyur cig__/mang+ga la//___//__!_

Footnotes

Other Information