JKW-KABUM-01-KA-002-085

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐུགས་གཞོལ་བའི་སྐབས་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་བདེན་ཚིག་གི་མེ་ཏོག།
Wylie title pad+ma nyin byed dbang po chos dbyings su thugs gzhol ba'i skabs gdung dbyangs su gsol ba bden tshig gi me tog JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 85, Pages 310-311 (Folios 126b1 to 127a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ (Tai Situpa, 9th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma nyin byed dbang po chos dbyings su thugs gzhol ba'i skabs gdung dbyangs su gsol ba bden tshig gi me tog. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 310-311. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་རྨོངས་རྟུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྣྲོན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་དུས་སུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་དད་གདུང་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཤུབྷཾ།།

zhes pa'ang rje btsun rdo rje 'chang chen po de nyid las smin grol gyi bdud rtsi cung zad thob pa'i skal bzang can rmongs rtul kun tu rgyu bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snron zla'i dkar phyogs kyi tshes bcu'i nyi ma 'char ka'i dus su mchod cing gsol ba btab pa'i rjes 'brel du dad gdung rtse gcig pas gsol ba btab pa de de bzhin du nges par 'grub pa'i rgyur gyur cig__/shub+haM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དཔལ་ཏཱའི་སི་ཏུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ཐུགས་གཞོལ་བའི་སྐབས་གདུང་དབྱངས་སུ་གསོལ་བ་བདེན་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། ཨ་ཧོ། ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆ། །གསང་གསུམ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བའི། །མཁའ་ཁྱབ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བདག་ཉིད། །ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཀུན་བཏགས་འཁྲུལ་པའི་སྤྲིན་རིས་ཆོས་དབྱིངས་སུ་སིམ་པས། །གཞན་དབང་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་འགྱུར། །ཡོངས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་མོའི་ངལ་འཚོ་ལ་རོལ་པའི། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་མངོན་སུམ་དུ་དགོངས་མཛོད། །འཆི་མེད་པདྨ་ཀ་རའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བརྙན། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་ཉིན༷་བྱེད༷་རིགས་ཀུན༷་གྱི་ཁྱབ་བདག །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་དབང༷་པོའི༷་ཐུགས་རྗེ་ཡི་སྤྱན་ཟུར། །ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་གཟིགས་མོ་ལ་དགྱེས་པས། །བདག་ཅག་བཟོད་དུ་མེད་པའི་དུཿཁ་ཡིས་མནར་ཞིང་། །བསིལ་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་མར་འགྲིབ་ལ་ཕྱོགས་པའི། །ངང་ཚུལ་ཡང་ཡང་དྲན་པའི་ཤུགས་རིང་དང་འགྲོགས་ཏེ། །མི་ཕྱེད་གུས་པའི་གདུང་བས་གསོལ་བ་རང་འདེབས་ན། །རྡུལ་སྙེད་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་སྐད་ཅིག་གི་འཇུག་པས། །འཕགས་རྣམས་དགྱེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་རོལ་ནས། །མྱུར་དུ་སྤྲུལ་པའི་ཉི་མ་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཆར་བས། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཞུའོ། །ཞེས་པའང་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བདུད་རྩི་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་རྨོངས་རྟུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྣྲོན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་དུས་སུ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་དད་གདུང་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཤུབྷཾ།། །། ༈
[edit]

pad+ma nyin byed dbang po chos dbyings su thugs gzhol ba'i skabs gdung dbyangs su gsol ba bden tshig gi me tog/ dpal tA'i si tu rdo rje 'chang pad+ma nyin byed dbang po chos dbyings zhi ba chen por thugs gzhol ba'i skabs gdung dbyangs su gsol ba bden tshig gi me tog ces bya ba/__a ho/__ka dag lhun grub dbyer med 'od gsal gyi snang cha/__/gsang gsum bde chen rdo rje'i rnam rol du shar ba'i/__/mkha' khyab sku dang ye shes phrin las kyi bdag nyid/__/o rgyan sangs rgyas gnyis pas byin gyis rang rlobs shig__/kun btags 'khrul pa'i sprin ris chos dbyings su sim pas/__/gzhan dbang dag pa rab 'byams zung 'jug gi nyams 'gyur/__/yongs grub phyag rgya chen mo'i ngal 'tsho la rol pa'i/__/rtsa gsum dkyil 'khor rgya mtsho mngon sum du dgongs mdzod/__/'chi med pad+ma ka ra'i ye shes kyi snang brnyan/__/yongs rdzogs bstan 'gro'i nyinaX byedaX rigs kunaX gyi khyab bdag__/sras bcas rgyal ba'i dbangaX po'iX thugs rje yi spyan zur/__/chos dbyings zhi ba chen po'i gzigs mo la dgyes pas/__/bdag cag bzod du med pa'i duHkha yis mnar zhing /__/bsil ljongs bstan 'gro'i bde skyid mar 'grib la phyogs pa'i/__/ngang tshul yang yang dran pa'i shugs ring dang 'grogs te/__/mi phyed gus pa'i gdung bas gsol ba rang 'debs na/__/rdul snyed zhing khams rgya mtshor skad cig gi 'jug pas/__/'phags rnams dgyes pa'i chos kyi dga' ston la rol nas/___/myur du sprul pa'i nyi ma 'khrul med du 'char bas/__/phan bde'i pad+mo rgyas pa'i smon lam zhig zhu'o/__/zhes pa'ang rje btsun rdo rje 'chang chen po de nyid las smin grol gyi bdud rtsi cung zad thob pa'i skal bzang can rmongs rtul kun tu rgyu bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos snron zla'i dkar phyogs kyi tshes bcu'i nyi ma 'char ka'i dus su mchod cing gsol ba btab pa'i rjes 'brel du dad gdung rtse gcig pas gsol ba btab pa de de bzhin du nges par 'grub pa'i rgyur gyur cig__/shub+haM//___//__!

Footnotes

Other Information