JKW-KABUM-01-KA-002-069

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་གསུམ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞེས་པ།
Wylie title rtsa gsum gsol 'debs phyogs dus rgyal ba sras bcas sku gsung thugs zhes pa JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 69, Pages 266-267 (Folios 104b1 to 105a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum gsol 'debs phyogs dus rgyal ba sras bcas sku gsung thugs zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 266-267. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity rtsa gsum
Colophon

།ཞེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ངོར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang don gnyer can gyi ngor mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །མི་ཕྱེད་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག །སྙིང་ནས་དྲན་ནོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ནམ་འཆི་ངེས་མེད་དང་། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དྲན་པའི་ངེས་འབྱུང་གིས། །ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བརྩོན་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོང་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་ཅིར་སྣང་ལྷ་སྐུར་ཤར། །རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོས་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཀ༷་དག༷་ཁྲེགས་ཆོད་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར། །ལྷུན་གྲུབ༷་ཐོད་རྒལ་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས། །ཟུང༷་འཇུག༷་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གཉུག་མའི་ཀློང་། །གདོད་མའི་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་བྱིན༴ །གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོའི་གཞི༷། །རང་བྱུང་རིག་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ༷། །དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེའི། །འབྲས༷་བུ༷་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ༷་ལྟ༷་བའི༷་གནས་ལུགས་མཐོང་། །དེ་ཉིད་ངང་བཞག་སྒོམ༷་པའི༷་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་སྤྱོད༷་པ༷་མཐར་ཕྱིན་ནས། །འཁོར་འདས་སྤང་བླང་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངོ༷་བོ༷་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །རང༷་བཞིན༷་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །ཐུགས༷་རྗེ༷་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་ཀྱིས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཞན་ཡང་གནས་སྐབས་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། དགེ་མཚན་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ངོར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

rtsa gsum gsol 'debs phyogs dus rgyal ba sras bcas sku gsung thugs zhes pa/ phyogs dus rgyal ba sras bcas sku gsung thugs/__/yon tan phrin las ma lus 'dus pa'i dngos/__/dran pas gdung sel dpal ldan bla ma la/__/mi phyed sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo/__/gsol ba 'debs so drin can chos kyi rje/__/byin gyis rlobs shig rtsa brgyud bla ma'i tshogs/__/dngos grub stsol cig dkyil 'khor rgya mtsho'i bdag__/snying nas dran no thugs rje'i spyan gyis gzigs/__/dal 'byor rnyed dka' nam 'chi nges med dang /__/'khor ba'i sdug bsngal dran pa'i nges 'byung gis/__/las 'bras blang dor tshul bzhin brtson pa dang /__/byang chub sems gnyis 'byong par byin gyis rlobs/__/dbang gis rgyud smin dam tshig rnam par dag__/bskyed pa'i rim pas cir snang lha skur shar/__/rdzogs rim zab mos rlung sems dbu mar thim/__/bde chen ye shes 'grub par byin gyis rlobs/__/kaX dgaX khregs chod gnas lugs mngon du gyur/__/lhun grubaX thod rgal rig pa tshad la phebs/__/zungaX 'jugaX khyad chos drug ldan gnyug ma'i klong /__/gdod ma'i gtan srid zin par byin=__/gzung 'dzin spros bral dbu ma chen po'i gzhiX/__/rang byung rig pa phyag rgya chen po'i lamaX/__/dbyings rig dbyer med 'od gsal rdzogs pa che'i/__/'brasaX buX mngon du 'gyur bar byin gyis rlobs/__/bsam gyis mi khyabaX ltaX ba'iX gnas lugs mthong /__/de nyid ngang bzhag sgomaX pa'iX rtsal chen rdzogs/__/shar grol dus mnyam spyodaX paX mthar phyin nas/__/'khor 'das spang blang bral bar byin gyis rlobs/__/ngoX boX chos sku'i dbyings las ma g.yos bzhin/__/rangaX bzhinaX longs spyod rdzogs sku'i ye shes dang /__/thugasaX rjeX sprul pa'i rnam 'phrul bsam yas kyis/__/rang gzhan don gnyis 'grub par byin gyis rlobs/__/gzhan yang gnas skabs chos bzhin spyod pa la/__/phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen kun zhi zhing /__/mthun rkyen ma lus phun sum tshogs pa yi/__dge mtshan snang ba rgyas par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang don gnyer can gyi ngor mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]