JKW-KABUM-01-KA-002-068

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན།
Wylie title bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 68, Pages 263-266 (Folios 103a6 to 104b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 263-266. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-024-002
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/wish-fulfilling-feast-siddhis
Colophon

།ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་མགུལ་བྲག་དམར་ཟངས་ཡག་ནམ་མཁའ་རྫོང་དུ་ཐུན་མོང་ཞེས་པ་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་སྐབས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།།

ces pa'ang dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i byin rlabs las dpa' bo dang mkha' 'gro rang bzhin gyis 'du ba'i gnas bod kyi ri bo rtse lnga'i mgul brag dmar zangs yag nam mkha' rdzong du thun mong zhes pa lcags pho khyi'i lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur tshogs kyi mchod pa bgyis pa'i skabs rig pa 'dzin pa kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol

[edit]
བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །འདུ་འབྲལ་མ་དམིགས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་། །དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་སྐུ་མཐོང་བས་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་འགགས། །གསུང་གསང་ཐོས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་པའི། །ཕ་གཅིག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །བདག་དང་བདག་འདྲའི་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ལ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །གནས་སྐབས་ནད་གདོན་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སོགས། །མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མཐར་ཐུག་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་གཏིང་ནས་འབྱོངས། །སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ནས། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་གྲུབ་མཐའ་མ་སྙོགས་ན། །འཆི་བ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་པདྨ་འབྱུང་། །མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་འབྲལ་མེད་བསྐྱང་བ་ཡིས། །རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག །དེར་ཡང་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་གཞན་དབང་གིས། །སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་སྲིད་ཚེ། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ། །རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་བཞིན། །བུ་གཅིག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་ཚུར་ཤོག་ཅེས། །མིང་ནས་ལུང་བསྟན་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཞིང་། །པདྨ་འོད་ཀྱི་གྲོང་དུ་འཁྲིད་པར་ཤོག །དེར་ནི་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ལྷན་ཅིག་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ལ་རྟག་སྤྱོད་ཅིང་། །གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ། །བརྟེན་ནས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །གཞན་ཡང་རིས་མེད་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །བོད་ཁམས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་ཤོག །མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞབས། །སྙིང་དབུས་པདྨོར་འབྲལ་མེད་རྟག་བཞུགས་ནས། །སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་མགུལ་བྲག་དམར་ཟངས་ཡག་ནམ་མཁའ་རྫོང་དུ་ཐུན་མོང་ཞེས་པ་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་པའི་སྐབས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།། །། ༈
[edit]

bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston/__ bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston ces bya ba bzhugs so/__/sems kyi rdo rje gnyug ma'i ye shes dbyings/__/'du 'bral ma dmigs pad+ma thod phreng dang /__/dbyer med khyab bdag dpal ldan bla ma la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/gang sku mthong bas tha mal 'khrul snang 'gags/__/gsung gsang thos pas bde chen ye shes skyed/__/dran pa yis kyang srid zhi'i 'jigs 'phrog pa'i/__/pha gcig bla ma 'bod do brtse bas dgongs/__/bdag dang bdag 'dra'i mgon med nyam thag 'gro/__/sdug bsngal 'khor ba'i rgya mtshor bying ba la/__/mgon po khyed las skyabs gzhan ma mchis pas/__/rnam dag smon pa'i gnas 'di myur 'grub mdzod/__/gnas skabs nad gdon 'byung po'i 'tshe ba sogs/__/dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen kun zhi zhing /__/tshe bsod dpal 'byor lung rtogs yon tan sogs/__/mthun rkyen legs tshogs rgyas par mdzad du gsol/__/mthar thug nges 'byung byang sems gting nas 'byongs/__/snang grags rig gsum lha sngags chos skur shar/__/ka dag lhun grub rdo rje'i gseng lam nas/__/mchog gi dngos grub brnyes par byin gyis rlobs/__/gal te tshe 'dir grub mtha' ma snyogs na/__/'chi ba 'od gsal don gyi pad+ma 'byung /__/mngon sum mthong nas 'bral med bskyang ba yis/__/rang bzhin chos sku'i dbyings su grol bar shog__/der yang gnyis 'dzin 'khrul pa'i gzhan dbang gis/__/srid pa bar do'i snang ba 'char srid tshe/__/drin can bla ma mtsho skyes rdo rje dang /___/dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs kyis mdun bsus te/__/rol mo'i sgra dang me tog char 'bebs bzhin/__/bu gcig dpal gyi ri bor tshur shog ces/__/ming nas lung bstan sa la spyod pa'i zhing /__/pad+ma 'od kyi grong du 'khrid par shog__/der ni rig 'dzin DA ki'i tshogs rnams dang /__/lhan cig theg mchog chos la rtag spyod cing /__/gsang chen smin grol lam gyi thabs mkhas la/__/brten nas sku bzhi'i go 'phang myur thob shog__/gzhan yang ris med bstan pa dar zhing rgyas/__/bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan/__/bod khams dus kyi rgud pa kun zhi zhing /__/rdzogs ldan gsar pa'i dga' ston rgyas par shog__/mdor na 'di nas byang chub snying po'i bar/__/dpal ldan bla ma yid bzhin nor bu'i zhabs/__/snying dbus pad+mor 'bral med rtag bzhugs nas/__/srid zhi'i legs tshogs rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i byin rlabs las dpa' bo dang mkha' 'gro rang bzhin gyis 'du ba'i gnas bod kyi ri bo rtse lnga'i mgul brag dmar zangs yag nam mkha' rdzong du thun mong zhes pa lcags pho khyi'i lo'i cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur tshogs kyi mchod pa bgyis pa'i skabs rig pa 'dzin pa kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa de de bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]