བིཪྺ་པ་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་གསོལ་འདེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title biR+Wa pa la sku'i rnam 'gyur drug dang mthun pa'i gsol 'debs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 70, Pages 267-269 (Folios 105a4 to 106a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བི་རུ་པ་ (Virūpa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. biR+Wa pa la sku'i rnam 'gyur drug dang mthun pa'i gsol 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 267-269. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་ཀུན་རྨོངས་ད་རི་དྲཱ་སྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་དཔལ་ཨེ༷་ཝ༷ྃ་ཆོས་ལྡན་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྩེ༷་མོར་སྐད་ཅིག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang kun rmongs da ri drA skal bzang mkhyen brtse'i ming can gyis dpal e waM chos ldan thar pa chen po'i grong khyer gyi rtse mor skad cig la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
བིཪྺ་པ་ལ་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་དང་མཐུན་པའི་གསོལ་འདེབས། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བིཪྺ་པའི་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་དྲུག་ལ་ནང་གི་རྣམ་དག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདུད་རྩིའི་རྦ་རླབས་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་བི་རཱུ་པཱ་དཱ་ཡ། དག་པའི་འཁོར་ལ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི། །དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་བགོ་བཤའ་སྦྱིན་པ་ཡིས། །གྲུབ་གཉིས་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་མཛད་པའི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡ །ལུགས་འབྱུང་ཐིག་ལེ་རྣམ་བཞིའི་གངྒཱའི་རྒྱུན། །ལུགས་ལྡོག་ཛ་ལནྡྷ་རར་འཆིང་བ་ལས། །འཕོ་མེད་ཚུལ༷་ཁྲིམས༷་མཆོག་གི་ལང་ཚོ་ཅན། །ཟག་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢ །འགྲོ་འོང་སྲོག་དང་རྩོལ་བའི་ཉི་མ་ནི། །ཁ་སྦྱོར་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་བཟུང་བའི་མོད། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་བཟོད༷་པའི་མཆོག་བརྙེས་པའི། །བདེ་ཆེན་ནཱ་དའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣ །རྟག་ཆད་སྤྲོས་པའི་རང་བཞིན་ཙཎྜཱི་ཀཱ། །བརྗོད་བྲལ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པས་ཕམ་བྱས་ཏེ། །ལྷན་སྐྱེས་ཞུ་བདེའི་བརྩོན༷་འགྲུས༷་མཐར་ཕྱིན་པ། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤ །ཐ་མལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ལིངྒ་ནི། །རིམ་པ་དང་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་གདེངས་ཙམ་གྱིས། །དུམ་བུར་བཤིགས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གྱི། །བསམ༷་གཏ༷ན་མཆོག་ལ་སྦྱོར་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༥ །གྱ་ནོམ་ལྷར་ཞེན་ལྕགས་ཁམས་བདེ་སྟོང་གི །ཡེ་ཤེས་རྩི་ཡིས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས། །ཤེས༷་རབ༷་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ལང་ཚོ་ཡིས། །སྲིད་ཞིའི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༦ །མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི། །སྒྲིབ་བྲལ་སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་གནས་གྱུར་པ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དང་། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། ༧ །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་འབྱོངས་ཤིང་། །འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཟབ་གསང་སྙིང་ལ་ཤར། །དབང་བཞིའི་ལམ་གྱི་བདུད་རྩིའི་ཡིད་མྱོས་པས། །སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ༨ །ཞེས་པའང་ཀུན་རྨོངས་ད་རི་དྲཱ་སྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་དཔལ་ཨེ༷་ཝ༷ྃ་ཆོས་ལྡན་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྩེ༷་མོར་སྐད་ཅིག་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

biR+Wa pa la sku'i rnam 'gyur drug dang mthun pa'i gsol 'debs/__ rnal 'byor gyi dbang phyug biR+Wa pa'i sku'i rnam 'gyur drug la nang gi rnam dag dang mthun pa'i sgo nas gsol ba 'debs pa bdud rtsi'i rba rlabs zhes bya ba/__na mo gu ru bi rU pA dA ya/__dag pa'i 'khor la zab dang rgya che ba'i/__/dam chos bdud rtsi'i bgo bsha' sbyin pa yis/__/grub gnyis pad+mo mchog tu rgyas mdzad pa'i/__/rnal 'byor dbang phyug zhabs la gsol ba 'debs/__1_/lugs 'byung thig le rnam bzhi'i gang+gA'i rgyun/__/lugs ldog dza lan+d+ha rar 'ching ba las/__/'pho med tshulaX khrimasaX mchog gi lang tsho can/__/zag bral rdo rje'i sku la gsol ba 'debs/__2__/'gro 'ong srog dang rtsol ba'i nyi ma ni/__/kha sbyor dbu ma'i dbyings su bzung ba'i mod/__/zab mo'i don la bzodaX pa'i mchog brnyes pa'i/__/bde chen nA da'i gsung la gsol ba 'debs/__3__/rtag chad spros pa'i rang bzhin tsaN+DI kA/__/brjod bral brtul zhugs grub pas pham byas te/__/lhan skyes zhu bde'i brtsonaX 'grusaX mthar phyin pa/__/rnam kun mchog ldan thugs la gsol ba 'debs/__4__/tha mal rnam par rtog pa'i ling+ga ni/__/rim pa dang po'i phyag rgya gdengs tsam gyis/__/dum bur bshigs nas ngo bo nyid gsum gyi/__/bsamaX gtaXn mchog la sbyor der gsol ba 'debs/__5__/gya nom lhar zhen lcags khams bde stong gi__/ye shes rtsi yis gser du bsgyur ba las/__/shesaX rabaX pha rol phyin pa'i lang tsho yis/__/srid zhi'i brtan pa 'phrog la gsol ba 'debs/__6__/mdor na rdo rje lus kyi dkyil 'khor bzhi/__/sgrib bral sku bzhi'i ngo bor gnas gyur pa/__/phyogs las rnam rgyal rnal 'byor dbang phyug dang /__/dbyer med dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/__7__/nges 'byung byang chub sems kyis rgyud 'byongs shing /__/'khor 'das dbyer med zab gsang snying la shar/__/dbang bzhi'i lam gyi bdud rtsi'i yid myos pas/__/sku bzhi'i 'bras bu smin par byin gyis rlobs/__8__/zhes pa'ang kun rmongs da ri drA skal bzang mkhyen brtse'i ming can gyis dpal eX waX~M chos ldan thar pa chen po'i grong khyer gyi rtseX mor skad cig la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes

Other Information