JKW-KABUM-01-KA-002-067

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྗེ་དང་ཀརྨ་དྲག་པོ་ཐ་མི་དད་པ་ལ་གསོལ་འདེབས།
Wylie title rig 'dzin legs ldan rje dang karma drag po tha mi dad pa la gsol 'debs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 67, Pages 263 (Folios 103a1 to 103a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ (legs ldan bdud 'joms rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rig 'dzin legs ldan rje dang karma drag po tha mi dad pa la gsol 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 263. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་ར སྟུ།།

ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi ra_stu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྡུས་ཀརྨ་དྲག་པོ་དང་། །དབྱེར་མེད་རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་དབང་པོའི་སྡེར། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང་། །གཉིས་སུ་མ་མཆིས་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཟུང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ལུས་ངག་ཡིད་ལ་རྟག་ཏུ་བྱིན་ཆེན་ཕོབས། །བདེ་སྟོང་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །ཀརྨ་དྲག་རྩལ་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །ས་གསུམ་གདུག་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པོའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །སྙིགས་དུས་རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲིའི་བདུད་སྡེའི་གཡུལ། །དབང་དང་དྲག་ཤུལ་རོལ་པས་ཚར་བཅད་ནས། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །སྙན་པའི་རོལ་མོས་དཀར་ཕྱོགས་དགའ་སྟོན་སྒྲུབས། །ལེགས་གསུང་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །བཤད་སྒྲུབ་རྫོགས་ལྡན་མཁའ་ལ་ཆེར་དཀྲིགས་པས། །ས་གསུམ་རྒུད་པའི་གདུང་བ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཕན་བདེའི་ཆུ་གཏེར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་ར སྟུ།། །། ༈
[edit]

rig 'dzin legs ldan rje dang karma drag po tha mi dad pa la gsol 'debs/__ oM AHhU~M karma ma hA gu ru karma sid+d+hi hU~M/__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras bcas kyi/__/mthu stobs gcig bsdus karma drag po dang /__/dbyer med rig 'dzin legs ldan dbang po'i sder/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/dkyil 'khor gtso mchog pad+ma thod phreng dang /__/gnyis su ma mchis grub pa'i slob dpon zung /__/sku gsung thugs kyi rdo rje'i ye shes kyis/__/lus ngag yid la rtag tu byin chen phobs/__/bde stong dbyings las ye shes sgyu ma'i gar/__/karma drag rtsal lha sngags ting 'dzin gyis/_/sa gsum gdug pa spyi dang khyad par du/__/rgyal bsen 'byung po'i bar chad dbyings su sol/__/snyigs dus rgyal 'gong dam sri'i bdud sde'i g.yul/__/dbang dang drag shul rol pas tshar bcad nas/__/mi mthun phyogs las rnam par rgyal ba yi/__/snyan pa'i rol mos dkar phyogs dga' ston sgrubs/__/legs gsung lung dang rtogs pa'i bdud rtsi'i sprin/__/bshad sgrub rdzogs ldan mkha' la cher dkrigs pas/__/sa gsum rgud pa'i gdung ba kun zhi zhing /__/phan bde'i chu gter rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi ra_stu//___//__!

Footnotes

Other Information