JKW-KABUM-01-KA-002-064

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།
Wylie title gu ru rin po che la gsol ba 'debs pa bsam don kun 'grub JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 64, Pages 258-261 (Folios 100b1 to 102a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gu ru rin po che la gsol ba 'debs pa bsam don kun 'grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 258-261. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་བོར་འབྲལ་མེད་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ་བས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཆབ་མདོ་དབུ་མཛད་བཟོ་གནས་རིག་ལམ་རྒྱ་ མཚོར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོ་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྗོད་བྱ་གཞིར་བྱས་ཏེ། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་བསྡུས་དོན་དང་འབྲེལ་བར་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces brjod cing dus dang rnam pa kun tu bla ma o rgyan rin po che spyi bor 'bral med du bzhugs par mos la kha tsam ma yin pa'i mos gus drag pos gsol ba btab na bar chad thams cad zhi zhing /__bsam pa'i don kun chos bzhin du 'grub par gdon mi za bas dad ldan rnams kyis thugs nyams su bzhes 'tshal lo/__/zhes snyigs dus bstan 'gro'i skyabs gcig o rgyan rin po cher gsol 'debs 'di lta bu zhig dgos zhes chab mdo dbu mdzad bzo gnas rig lam rgya _mtshor byang chub pa'i sprul sku ba bsod nams rgyal pos lha rdzas kyi me tog dang bcas bskul ba'i ngor/__rab tshes dkar po'i lo snron zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bla ma'i rnal 'byor gyi brjod bya gzhir byas te/__gsol 'debs le'u bdun ma'i bsdus don dang 'brel bar bris shing gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

[edit]
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ། །སྣང་བའི་དངོས་ཀུན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་། །ཕུན་ཚོགས་ངོ་མཚར་བཀོད་པ་འབྱམས་ཀླས་པའི། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཡིད་འཕྲོག་མཆོད་སྤྲིན་དབུས། །སེང་ཁྲི་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྫོགས། །བཅུ་དྲུག་ན་ཚོད་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་བརྒྱར་འབར། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྣམས། །གསང་ཡུམ་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱྃ་གཡོན་ནས་བརྟེན། །དབུ་ལ་པད་ཞྭ་མེ་ལོང་རྒོད་སྒྲོས་བརྒྱན། །སྐུ་ལ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟབ་བེར་བཀླུབས། །ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ། །སྣང་སྟོང་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་ཀློང་ན་བཞུགས། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་གདོད་ནས་དབྱེར་མེད་པ། །རིག་འཛིན་བླ་མ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེ། །དགེ་འདུན་འདུས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །དམ་ཆོས་ཆར་འབེབས་སྡེ་སྣོད་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་དགོས་འདོད་མཆོག་སྩོལ་ནོར་གྱི་ལྷ། །ཕྲིན་ལས་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ལྷམ་མེར་གསལ། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་རྣམས། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ། །སྡིག་ལྟུང་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་རྟག་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །དགེ་ཚོགས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ཁྱེད་ཤེས་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱིན་རླབས་ཆར་ཆེན་ཕོབ་ཅིག་གུ་རུ་རྗེ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །ད་ལྟ་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་རྟག་བཞུགས་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པས་བོད་ལ་ལྷག་པར་དགོངས། །དུས་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་སྟོན། སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་བ། །རྩེ་གཅིག་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབུལ། །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་ཟུངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་། །སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་སོགས། །སྙིགས་མའི་རྒུད་པ་སོལ་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། །བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྦྱོར་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །དགེ་འདུན་སྡེ་དང་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་དཔལ། །ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱང་གེགས་ཞི་ཚེ་བསོད་རྒྱས། །བསམ་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །མཐར་ཐུག་འབྲེལ་ཚད་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་། །ཚོགས་རྫོགས་སྒྲིབ་བྱང་གསང་ཆེན་མྱུར་ལམ་ལས། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །མདོར་ན་འདི་ཕྱི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་བཟང་ངན་ཅི་བྱུང་ཡང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་མཁྱེན། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་གསང་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས། །བདག་རྒྱུད་སྒྲིབ་སྦྱངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྤྱི་བོའི་པདྨོར་འབྲལ་མེད་རྟག་བཞུགས་ཏེ། །ཕན་བདེའི་བསམ་ཀུན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྱི་བོར་འབྲལ་མེད་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། བསམ་པའི་དོན་ཀུན་ཆོས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ་བས་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ཆབ་མདོ་དབུ་མཛད་བཟོ་གནས་རིག་ལམ་རྒྱ་ མཚོར་བྱང་ཆུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་བསྐུལ་བའི་ངོར། རབ་ཚེས་དཀར་པོའི་ལོ་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྗོད་བྱ་གཞིར་བྱས་ཏེ། གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་བསྡུས་དོན་དང་འབྲེལ་བར་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། ། ༈
[edit]

gu ru rin po che la gsol ba 'debs pa bsam don kun 'grub/__ skyabs gnas kun 'dus gu ru rin po che la gsol ba 'debs pa bsam don kun 'grub ces bya ba bzhugs so/__/e ma ho/__/snang ba'i dngos kun pad+ma 'od kyi zhing /__/phun tshogs ngo mtshar bkod pa 'byams klas pa'i/__/mdun gyi nam mkhar yid 'phrog mchod sprin dbus/__/seng khri chu skyes nyi zla'i gdan gyi steng /__/rtsa ba'i bla ma o rgyan rin po che/__/dkar dmar mdangs ldan mtshan dang dpe byad rdzogs/__/bcu drug na tshod zhi khro'i nyams brgyar 'bar/__/phyag g.yas rdo rje g.yon pas thod bum bsnams/__/gsang yum sbas tshul kha T+wA~M g.yon nas brten/__/dbu la pad zhwa me long rgod sgros brgyan/__/sku la gsang phod chos gos zab ber bklubs/__/zhabs zung rdo rje'i skyil mo krung bcas te/__/snang stong 'ja' zer 'od phung klong na bzhugs/__/dam tshig ye shes gdod nas dbyer med pa/__/rig 'dzin bla ma kun gyi spyi gzugs che/__/dge 'dun 'dus pa'i gtsug rgyan rdo rje'i sku/__/dam chos char 'bebs sde snod rgya mtsho'i gsung /__/phyogs bcu'i sangs rgyas sras bcas ye shes thugs/__/yon tan dgos 'dod mchog stsol nor gyi lha/__/phrin las mkha' 'gro chos skyong tshogs kyi rje/__/skyabs kun 'dus pa'i ngo bo lham mer gsal/_/bdag dang mkha' mnyam 'gro ba ma lus rnams/__/sgo gsum gus pas phyag 'tshal mchod pa 'bul/__/sdig ltung kun bshags dge la rjes yi rang /__/chos 'khor bskor bzhin rtag par bzhugs su gsol/__/dge tshogs bla med byang chub chen por bsngo/__/khyed shes mos gus drag pos gsol 'debs na/__/byin rlabs char chen phob cig gu ru rje/__/sku gsum dbyer med o rgyan rin po che/__/rab 'byams rtsa gsum yongs kyi 'khor los sgyur/__/da lta rnga yab gling du rtag bzhugs kyang /__/thugs rje'i 'jug pas bod la lhag par dgongs/__/dus gsum rtsa brgyud bla ma'i khyab bdag che/__/'dzam bu'i gling 'dir rnam thar bsam yas ston/___sku gsum thugs yon phrin las rmad byung ba/__/rtse gcig gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/__/lus dang longs spyod ltos pa med par 'bul/__/'di nas bzung ste byang chub snying po'i bar/__/mgon po khyod las skyabs gzhan ma mchis pas/__/'bral med rjes su zungs shig pad+ma 'byung /__/snod bcud thams cad nad mug mtshon 'khrugs sogs/__/snyigs ma'i rgud pa sol cig pad+ma 'byung /__/char chu dus 'bebs lo phyugs rtag tu legs/__/bde skyid dpal la sbyor cig pad+ma 'byung /__/bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan/__/phrin las rgyas par mdzod cig pad+ma 'byung /__/dge 'dun sde dang bshad sgrub bstan pa'i dpal/__/sa gsum khyab par mdzod cig pad+ma 'byung /__/bdag cag rnams kyang gegs zhi tshe bsod rgyas/__/bsam kun 'grub par mdzod cig pad+ma 'byung /__/mthar thug 'brel tshad 'gro ba ma lus kun/__/dag pa'i zhing du drongs shig pad+ma 'byung /__/tshogs rdzogs sgrib byang gsang chen myur lam las/__/mchog gi dngos grub stsol cig pad+ma 'byung /__/mdor na 'di phyi bar do'i gnas skabs kun/__/skyid sdug legs nyes bzang ngan ci byung yang /_/rtsa ba'i bla ma o rgyan chen po mkhyen/__/bsam don chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__zhes ci nus bzlas mthar/__o rgyan bla ma'i gsang gsum 'od zer gyis/__/bdag rgyud sgrib sbyangs dbang dang dngos grub stsol/__/spyi bo'i pad+mor 'bral med rtag bzhugs te/__/phan bde'i bsam kun 'grub pa'i bkra shis stsol/__/ces brjod cing dus dang rnam pa kun tu bla ma o rgyan rin po che spyi bor 'bral med du bzhugs par mos la kha tsam ma yin pa'i mos gus drag pos gsol ba btab na bar chad thams cad zhi zhing /__bsam pa'i don kun chos bzhin du 'grub par gdon mi za bas dad ldan rnams kyis thugs nyams su bzhes 'tshal lo/__/zhes snyigs dus bstan 'gro'i skyabs gcig o rgyan rin po cher gsol 'debs 'di lta bu zhig dgos zhes chab mdo dbu mdzad bzo gnas rig lam rgya _mtshor byang chub pa'i sprul sku ba bsod nams rgyal pos lha rdzas kyi me tog dang bcas bskul ba'i ngor/__rab tshes dkar po'i lo snron zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bla ma'i rnal 'byor gyi brjod bya gzhir byas te/__gsol 'debs le'u bdun ma'i bsdus don dang 'brel bar bris shing gsol ba btab pa dge legs su gyur cig/___/__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]