JKW-KABUM-01-KA-002-063

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
Wylie title slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 63, Pages 257-258 (Folios 100a5 to 100b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 257-258. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/swift-fulfilling-wishes-and-dispelling-obstacles
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gang shar shugs 'byung du gsol ba btab pa dge

[edit]
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར། །བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གང་ཤར་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub/__ slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs pa bsam don myur 'grub bzhugs/_/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__skyabs gnas kun 'dus o rgyan rin po cher/__/bzod med gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/__/phyi nang gsang ba'i bar chad dbyings su sol/__/bsam don chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rtse gcig gus pas gang shar shugs 'byung du gsol ba btab pa dge/___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]