ཡང་སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་སོགས་གསོལ་འདེབས་ཚན་གཅིག།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title yang sras bcas rnam 'dren kun gyi ye shes sku sogs gsol 'debs tshan gcig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 65, Pages 261-262 (Folios 102a2 to 102b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang sras bcas rnam 'dren kun gyi ye shes sku sogs gsol 'debs tshan gcig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 261-262. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་འཕར་གསར་དུ་དབྱེ་བའི་སྐབས་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་ངེས་པར་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i sgo 'phar gsar du dbye ba'i skabs many+dzu g+ho Shas snying nas gsol ba nges par sid+d+hi rastu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
སྲས་བཅས་རྣམ་འདྲེན་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དྲན་པས་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས། །བདག་ཅག་མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སྒྲུབ་ན། །ནམ་ཡང་གཞན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྲོ་བར། །རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་རྣམ་དཔྱོད་འཁྲུལ་མེད་པས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ་ལ་སློབ་པར་མཛོད། །དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་ཞི་བའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །འཆད་དང་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་མི་གཡེལ་བས། །རླབས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ་ནུས་མཛོད། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་རྒྱས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་འབྱོར་པས་མངོན་མཐོ་ཞིང་། །བསམ་སྦྱོར་མཐའ་དག་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པ་ལས། །བར་ཆད་མཚན་མ་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་མཛོད། །མདོར་ན་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན། །གེགས་མེད་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པ་ཡི། །ཕུན་ཚོགས་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་རྨད་བྱུང་བས། །དགེ་ལེགས་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒོ་འཕར་གསར་དུ་དབྱེ་བའི་སྐབས་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་ངེས་པར་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

yang sras bcas rnam 'dren kun gyi ye shes sku sogs gsol 'debs tshan gcig/ sras bcas rnam 'dren kun gyi ye shes sku/__/dran pas yid bzhin dngos grub stsol mdzad pa/__/skyabs kun 'dus zhal mtsho skyes rdo rje la/__/snying nas gsol 'debs bu la thugs rjes dgongs/__/bdag cag mgon po khyed kyi rjes sgrub na/__/nam yang gzhan gyi dbang du mi 'gro bar/__/rang nyid kho na'i rnam dpyod 'khrul med pas/__/rgyal ba dgyes pa'i lam la slob par mdzod/__/dben zhing nyams dga' zhi ba'i sman ljongs su/__/'chad dang sgrub pa'i dam bca' mi g.yel bas/__/rlabs chen byang chub sems dpa'i phrin las kyis/__/yongs rdzogs bstan 'gro'i don chen sgrub nus mdzod/__/'chi med tshe dang bsod nams blo gros rgyas/__/srid dang zhi ba'i 'byor pas mngon mtho zhing /__/bsam sbyor mtha' dag chos bzhin 'grub pa las/__/bar chad mtshan ma nam yang mi 'byung mdzod/___/mdor na ji ltar smon pa'i don rnams kun/__/gegs med myur ba nyid du 'grub pa yi/__/phun tshogs phan bde'i dga' ston rmad byung bas/__/dge legs snang ba rgyas pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i sgo 'phar gsar du dbye ba'i skabs many+dzu g+ho Shas snying nas gsol ba nges par sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes

Other Information