JKW-KABUM-01-KA-002-062

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།
Wylie title slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas kyi thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs bsam don myur 'grub JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 62, Pages 254-257 (Folios 98b4 to 100a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas kyi thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs bsam don myur 'grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 254-257. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོའི་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་བོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་ཆུ་བོ་རིའི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བཅས་བོད་ཁམས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་འཕེལ་བའི་སྨོན་འདུན་བགྱིས་སྐབས་ཡིད་ལ་ཤར་བ་བཞིན། སླར་ཡང་གཙང་སྟོད་རུ་ལག་གྲམ་པ་རྒྱང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་སོགས་སུ་རྩེ་གཅིག་དད་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི། རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བྱིན་རླབས་གཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་། བསམ་སྦྱོར་ཆོས་མཐུན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang rab byung bcu bzhi pa'i lcags pho khyi'i lo'i snron zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur bod kyi sgrub gnas dpal chu bo ri'i gu ru'i sgrub gnas nam mkha' lding du tshogs kyi mchod pa dang bcas bod khams bstan 'gro'i phan bde 'phel ba'i smon 'dun bgyis skabs yid la shar ba bzhin/__slar yang gtsang stod ru lag gram pa rgyang gi sgrub phug sogs su rtse gcig dad pas gsol ba 'debs pa po ni/__rig 'dzin gyi btsun pa rgyal khams nyul ba'i da ri drA 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po ste/__'dis kyang 'brel tshad rnams kyi rgyud la dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i byin rlabs gcig car du zhugs shing /__bsam sbyor chos mthun yid bzhin du 'grub pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ན་སྣང་མཐའ་ཡས། །དཔལ་ལྡན་གྲུ་འཛིན་རི་བོར་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྔ་ཡབ་དཔལ་རིར་མཚོ་སྐྱེས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁྱོད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷར་བཅས། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་ཤེས་པའི་བློས། །སྙིང་ནས་འབོད་དོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །བདག་དང་བདག་འདྲའི་མགོན་མེད་སྙིགས་མའི་འགྲོར། །གང་ལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན། །ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །ཁྱད་པར་ནད་གདོན་དྲག་པོས་གཟིར་བའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་སྨན་གྱི་བླ་མའི་སྐུར་བཞེངས་ལ། །བྱིན་རླབས་དཔག་བསམ་རྒྱས་པའི་གྲིབ་བསིལ་དུ། །ངལ་བསོའི་དབུགས་འབྱིན་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །རྣམ་མང་དུས་མིན་འཆི་བས་འཇིགས་པ་ན། །ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྐུར་བཞེངས་ལ། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་འགྲུབ་པའི། །སྐལ་བཟང་མངོན་སུམ་སྩོལ་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །སྣོད་བཅུད་རྒུད་པའི་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྐུར་བཞེངས་ལ། །དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །འདོད་རྒུའི་གྲུ་ཆར་ཕོབས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཉམས་པའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་སྐུར་བཞེངས་ལ། བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་ཡི། །བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །རྨོངས་དང་མ་རིག་འཐིབ་བུས་ནོན་པའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་སྐུར་བཞེངས་ལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་པའི། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྩོལ་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སཾ་བྷའི་སྐུར་བཞེངས་ལ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི། །དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་ཉི་མ་འོད་ཟེར་སྐུར་བཞེངས་ལ། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །རླབས་ཆེན་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ལ། །ཁམས་གསུམ་སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་ཇི་སྙེད་ཀུན། །འབད་མེད་དབང་དུ་སྡུས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་། །ཕས་རྒོལ་གཟའ་ཀླུ་འབྱུང་པོས་འཚེ་བའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་སྐུར་བཞེངས་ལ། །མཐུ་སྟོབས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་ཡིས། །མིང་གི་ལྷག་མར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་རྒྱལ་འགོང་འཚེ་བའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་སྐུར་བཞེངས་ལ། །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་དམ་སྲིའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི། །དོན་སྙིང་ལྐོག་མར་ཕྱུངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་། །རྩེ་གཅིག་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའི་ཚེ། །ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་བཞེངས་ལ། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གསེང་ལམ་ནས། །ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ན། །ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྐུར་བཞེངས་ལ། །འཆི་ཁར་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། །བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་འཁྲིད་ཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །དེར་ཡང་འཁྲུལ་ནས་བར་དོར་འཁྱམས་སྲིད་ན། །ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་སྐུར་བཞེངས་ལ། །འཇིགས་སྐྲག་འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་བ་དང་། །དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་། །མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་བཟང་ངན་ཅི་བྱུང་ཡང་། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །འབྲལ་མེད་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་། །ཞེས་པའང་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོའི་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་བོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་དཔལ་ཆུ་བོ་རིའི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བཅས་བོད་ཁམས་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་འཕེལ་བའི་སྨོན་འདུན་བགྱིས་སྐབས་ཡིད་ལ་ཤར་བ་བཞིན། སླར་ཡང་གཙང་སྟོད་རུ་ལག་གྲམ་པ་རྒྱང་གི་སྒྲུབ་ཕུག་སོགས་སུ་རྩེ་གཅིག་དད་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི། རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བྱིན་རླབས་གཅིག་ཅར་དུ་ཞུགས་ཤིང་། བསམ་སྦྱོར་ཆོས་མཐུན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། ། ༈
[edit]

slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas kyi thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs bsam don myur 'grub/__ slob dpon rin po che pad+ma 'byung gnas kyi thugs dam gnad nas bskul ba'i gsol 'debs bsam don myur 'grub ces bya ba bzhugs so/__/bde chen chos sku'i zhing na snang mtha' yas/__/dpal ldan gru 'dzin ri bor spyan ras gzigs/__/rnga yab dpal rir mtsho skyes thod phreng rtsal/__/sku gsum dbyer med mchog la gsol ba 'debs/__/mgon khyod bla ma mchog gsum yi dam dang /__/dpa' bo mkha' 'gro chos srung nor lhar bcas/__/skyabs gnas kun 'dus ngo bor shes pa'i blos/__/snying nas 'bod do thugs rje'i spyan gyis gzigs/_/bdag dang bdag 'dra'i mgon med snyigs ma'i 'gror/__/gang la gang 'dul sprul pa'i skur bzhengs nas/__/gnas skabs mthar thug bsam pa'i don rnams kun/__/chos bzhin 'grub par mdzod cig pad+ma 'byung /__/khyad par nad gdon drag pos gzir ba'i tshe/__/o rgyan sman gyi bla ma'i skur bzhengs la/__/byin rlabs dpag bsam rgyas pa'i grib bsil du/__/ngal bso'i dbugs 'byin mdzod cig pad+ma 'byung /__/rnam mang dus min 'chi bas 'jigs pa na/__/o rgyan tshe dpag med mgon skur bzhengs la/__/'chi med tshe dang ye shes mchog 'grub pa'i/__/skal bzang mngon sum stsol cig pad+ma 'byung /_/snod bcud rgud pa'i gdung bas nyam thag tshe/__/o rgyan mkha' 'gro nor lha'i skur bzhengs la/__/dpal 'byor longs spyod rdzogs ldan sprin chen las/__/'dod rgu'i gru char phobs shig pad+ma 'byung /__/lung rtogs chos kyi dga' ston nyams pa'i tshe/__/o rgyan shAkya seng ge'i skur bzhengs la/__bstan 'dzin zhabs brtan bshad dang sgrub pa yi/__/bstan pa rgyas par mdzod cig pad+ma 'byung /__/rmongs dang ma rig 'thib bus non pa'i tshe/__/o rgyan blo ldan mchog sred skur bzhengs la/__/ji lta ji snyed shes bya kun mkhyen pa'i/__/ye shes snang ba stsol cig pad+ma 'byung /__/rang dang gzhan gyi don gnyis sgrub pa'i tshe/__/o rgyan pad+ma saM b+ha'i skur bzhengs la/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dngos grub kyi/_/dge mtshan rgyas par mdzod cig pad+ma 'byung /__/mkha' khyab 'gro ba'i don la spyod pa'i tshe/__/o rgyan nyi ma 'od zer skur bzhengs la/__/mthong thos dran reg gdul bya'i tshogs rnams kun/__/smin cing grol bar mdzod cig pad+ma 'byung /_/rlabs chen bstan 'gro'i phan bde spel ba'i tshe/__/o rgyan pad+ma rgyal po'i skur bzhengs la/__/khams gsum srid zhi'i legs tshogs ji snyed kun/__/'bad med dbang du sdus shig pad+ma 'byung /__/phas rgol gza' klu 'byung pos 'tshe ba'i tshe/__/o rgyan seng ge sgra sgrog skur bzhengs la/__/mthu stobs phyag na rdo rje 'bar ba yis/__/ming gi lhag mar mdzod cig pad+ma 'byung /__/mtha' dmag dus 'khrugs rgyal 'gong 'tshe ba'i tshe/__/o rgyan rdo rje gro lod skur bzhengs la/__/gzugs can gzugs med dam sri'i tshogs rnams kyi/__/don snying lkog mar phyungs shig pad+ma 'byung /__/rtse gcig zab mo'i rnal 'byor bsgom pa'i tshe/__/o rgyan rdo rje 'chang gi skur bzhengs la/__/bskyed rdzogs rdzogs pa chen po'i gseng lam nas/__/zung 'jug 'grub par mdzod cig pad+ma 'byung /__/gal te tshe 'dir brtan pa ma thob na/__/o rgyan snang ba mtha' yas skur bzhengs la/__/'chi khar gnad gcod sdug bsngal zhi ba dang /_/bde chen zhing du 'khrid cig pad+ma 'byung /__/der yang 'khrul nas bar dor 'khyams srid na/__/o rgyan dus gsum mkhyen pa'i skur bzhengs la/__/'jigs skrag 'khrul snang rang sar grol ba dang /__/dag pa'i zhing du drongs shig pad+ma 'byung /__/mdor na 'di nas byang chub snying po'i bar/__/skyid sdug legs nyes bzang ngan ci byung yang /__/mgon po khyod las skyabs gzhan ma mchis pas/__/'bral med byin gyis rlobs shig pad+ma 'byung /_/zhes pa'ang rab byung bcu bzhi pa'i lcags pho khyi'i lo'i snron zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur bod kyi sgrub gnas dpal chu bo ri'i gu ru'i sgrub gnas nam mkha' lding du tshogs kyi mchod pa dang bcas bod khams bstan 'gro'i phan bde 'phel ba'i smon 'dun bgyis skabs yid la shar ba bzhin/__slar yang gtsang stod ru lag gram pa rgyang gi sgrub phug sogs su rtse gcig dad pas gsol ba 'debs pa po ni/__rig 'dzin gyi btsun pa rgyal khams nyul ba'i da ri drA 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po ste/__'dis kyang 'brel tshad rnams kyi rgyud la dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i byin rlabs gcig car du zhugs shing /__bsam sbyor chos mthun yid bzhin du 'grub pa'i rgyur gyur cig/___/__!

Footnotes

Other Information