JKW-KABUM-01-KA-002-061

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བར་ཆད་རྐྱེན་ཟློག།
Wylie title o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa bar chad rkyen zlog JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 61, Pages 252-254 (Folios 97b1 to 98b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa bar chad rkyen zlog. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 252-254. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/turning-back-obstacles-and-adverse-circumstances
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

ces pa'ang rang gzhan kun gyi ched du rig 'dzin gyi btsun pa mkhyen brtse'i dbang pos gang shar gsol ba btab pa dge

[edit]
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བར་ཆད་རྐྱེན་ཟློག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ངོ་བོ་ཀ་དག་ཕོ་བྲང་ནས། །ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ་ཕྱི་ཡི་དགྲ། །ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་ནང་གི་བགེགས། །སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་གསང་བའི་གདོན། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཟློག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །རིགས་ལྔ་ལོངས་སྐུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོར་ཤར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཟློག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཕོ་བྲང་ནས། །གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད། །བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བདག །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃབཛྲ༴ དགོངས་བརྡ་སྙན་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡི། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཀུན་གྱི་དངོས། །ལྷུན་གྲུབ་རིག་འཛིན་མཚོ་སྐྱེས་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༴ ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། །ཁྱབ་བདག་པདྨ་དྲག་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་གསང་༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༴ ཞིང་སྔགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སློབ་དཔོན་ཆེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༴ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དང་། །དགོངས་ཀློང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཐུགས། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་སྐྱེས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༴ བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་དམ་ཆོས་ཀྱི། །གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཚིམ་མཛད་གསུང་། །སྟོན་མཆོག་པདྨ་བཛྲ་རྩལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༴ ཐེག་གསུམ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་ཡི། །གཙུག་ན་མངོན་པར་མཐོ་བའི་སྐུ། །འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ༴ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ༴ སེམས་ཀྱི་བར་ཆད༴ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི༴ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཨོ་རྒྱན་རྗེ། །སྙིང་ནས་དྲན་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་ནས། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་ཕོབས། །འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པ་ཕྱི་ཡི་དགྲ། །ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་ནང་གི་བགེགས། །སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་གསང་བའི་གདོན། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཟློག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །ནང་བཅུད་འགྲོ་ཀུན་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བསྟན་པ་དར། །དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་ཆེད་དུ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa bar chad rkyen zlog/ skyabs gnas kun 'dus o rgyan rin po che la gsol ba 'debs pa bar chad rkyen zlog ces bya ba bzhugs so/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__ngo bo ka dag pho brang nas/__/kun bzang chos sku pad+ma 'byung /__/sras bcas rgyal ba'i ye shes dbyings/__/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/'byung bzhi 'khrugs pa phyi yi dgra/__/lus kyi na tsha nang gi bgegs/__/sems kyi bar chad gsang ba'i gdon/__/thams cad chos kyi dbyings su zlog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__rang bzhin lhun grub pho brang nas/__/rigs lnga longs sku thod phreng rtsal/__/rab 'byams dkyil 'khor rgya mtshor shar/__/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad=__thams cad chos kyi dbyings su zlog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__thugs rje kun khyab pho brang nas/__/gang 'dul sprul sku mtshan mchog brgyad/__/bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i bdag__/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad=__thams cad chos kyi=__oM AHhU~Mbadz+ra=__dgongs brda snyan nas brgyud pa yi/__/rtsa brgyud bla ma kun gyi dngos/__/lhun grub rig 'dzin mtsho skyes rjer/__/gsol ba 'debs so=__'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad=__thams cad chos kyi=__oM AHhU~M=__ye shes klong dgu'i cho 'phrul las/__/yi dam zhi khro sprin phung 'phro/__/khyab bdag pad+ma drag po la/__/gsol ba 'debs so=__'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad gsang =__thams cad chos kyi=__oM AHhU~M=__zhing sngags lhan cig skyes pa yi/__/gnas gsum mkha' 'gro'i tshogs kyi rje/__/he ru ka dpal slob dpon cher/__/gsol ba 'debs so=__'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad=__thams cad chos kyi=__oM AHhU~M=__phyogs bcu dus gsum sangs rgyas dang /__/dgongs klong 'du 'bral med pa'i thugs/_/bde gshegs kun 'dus pad+ma skyes/__/gsol ba 'debs so=__'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad=__thams cad chos kyi=__oM AHhU~M=__brgyad khri bzhi stong dam chos kyi/__/gdul bya'i bsam pa tshim mdzad gsung /__/ston mchog pad+ma badz+ra rtsal/__/gsol ba 'debs so=__'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad=__thams cad chos kyi=__oM AHhU~M=__theg gsum dge 'dun 'dus pa yi/__/gtsug na mngon par mtho ba'i sku/__/'chi med pad+ma saM b+ha la/__/gsol ba 'debs so=__'byung bzhi 'khrugs pa=__lus kyi na tsha=__sems kyi bar chad=__thams cad chos kyi=__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__skyabs kun 'dus zhal o rgyan rje/__/snying nas dran pas gsol 'debs na/__/mkhyen brtse ye shes klong yangs nas/__/byin rlabs dngos grub char chen phobs/__/'byung bzhi 'khrugs pa phyi yi dgra/__/lus kyi na tsha nang gi bgegs/__/sems kyi bar chad gsang ba'i gdon/__/thams cad chos kyi dbyings su zlog__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__phyi snod 'jig rten dpal 'byor rgyas/__/nang bcud 'gro kun chos bzhin spyod/__/bstan 'dzin zhabs brtan bstan pa dar/__/don gnyis 'grub pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang rang gzhan kun gyi ched du rig 'dzin gyi btsun pa mkhyen brtse'i dbang pos gang shar gsol ba btab pa dge/___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]