JKW-KABUM-01-KA-002-060

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ།
Wylie title o rgyan rdo rje 'chang chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 60, Pages 250-252 (Folios 96b5 to 97b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. o rgyan rdo rje 'chang chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 250-252. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity o rgyan rdo rje 'chang
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mi phyed gus pas thol byung du gsol ba btab pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་རིགས་ལྔ་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། །རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ལྷ་ཀླུའི་རིག་འཛིན་སོགས། །དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྒྱུ་སེམས་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་ཤིང་རྟ་མཆོག །རིགས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔ་དང་རྒྱལ་པོ་ཛཿ དགའ་རབ་ཤྲཱི་སེང་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད། །ཀུན་འདུས་པདྨ་སཾ་བྷ་ལ༴ མཚོ་སྐྱེས་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་དྲག་པོ་རྩལ། །མཚན་མཆོག་བརྒྱད་དང་འགྲོ་འདུལ་གུ་རུ་དྲུག །རྣམ་འཕྲུལ་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲུལ་མཚན་ཉི་ཤུ་སོགས། །བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལ་གསོལ༴ མདོ་སྒྱུ་དགོངས་འདུས་བཀའ་བརྒྱད་ཕུར་པའི་ལྷ། །ཚེ་འོད་དཔག་མེད་ཕག་ཁྲོས་སེང་གསུམ་སོགས། །གང་འདུལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུར་སྟོན་པ། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཆེན་པོ་ལ༴ དངོས་གཅིག་དུ་མའི་ཚུལ་སྣང་མཁན་སློབ་ཆོས། །འབངས་རིགས་ཉེར་ལྔ་སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་སོགས། །བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཡབ། །གངས་ཅན་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ལ༴ དཱི་པཾ་ཀ་ར་འཇམ་དབྱངས་བདུན་བརྒྱུད་དང་། །མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་སོགས། །ཕྱི་དུས་སླར་ཡང་ཐུབ་བསྟན་གསལ་མཛད་པའི། །གྲངས་མེད་སྤྲུལ་པར་སྟོན་མཛད་ལ༴ ད་ལྟར་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་འཆི་མེད་སྐུ། །མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་བཀོད་པ་བགྲང་ཡས་སོགས། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །དུས་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས། །འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་གསོལ་འདེབས་ན། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ། །ཁྱོད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མི་ཕྱེད་གུས་པས་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །། ༈
[edit]

o rgyan rdo rje 'chang chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho/__ skyabs gnas kun 'dus o rgyan rdo rje 'chang chen po la gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi rol mtsho zhes bya ba bzhugs so/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__kun bzang rigs lnga ston pa bcu gnyis dang /__/rigs gsum sems dpa' lha klu'i rig 'dzin sogs/__/dgongs brda snyan brgyud rgya mtsho'i khyab bdag che/__/o rgyan rdo rje 'chang dbang la gsol ba 'debs/__/mdo sgyu sems dang sgrub sde'i shing rta mchog__/rigs can drwa ma lnga dang rgyal po dzaH__dga' rab shrI seng rig 'dzin grub thob brgyad/__/kun 'dus pad+ma saM b+ha la=__mtsho skyes thod phreng rigs lnga drag po rtsal/__/mtshan mchog brgyad dang 'gro 'dul gu ru drug__/rnam 'phrul mkha' khyab 'phrul mtshan nyi shu sogs/__/bsam yas sgyu 'phrul drwa ba la gsol=__mdo sgyu dgongs 'dus bka' brgyad phur pa'i lha/__/tshe 'od dpag med phag khros seng gsum sogs/__/gang 'dul yid bzhin nor bu'i skur ston pa/__/rtsa gsum kun 'dus chen po la=__dngos gcig du ma'i tshul snang mkhan slob chos/__/'bangs rigs nyer lnga so zur gnubs nyang sogs/__/bka' gter dag snang bstan 'dzin rgya mtsho'i yab/__/gangs can ston pa gnyis pa la=__dI paM ka ra 'jam dbyangs bdun brgyud dang /__/mnyam med dwags po 'jam mgon bla ma sogs/__/phyi dus slar yang thub bstan gsal mdzad pa'i/__/grangs med sprul par ston mdzad la=__da ltar rnga yab gling du 'chi med sku/__/mngon sum bzhugs pa'i bkod pa bgrang yas sogs/__/mkha' 'gro chos skyong nor lha'i tshogs kyi rje/__/dus gsum skyabs gnas kun 'dus la gsol ba 'debs/__/de ltar mi phyed gus pa'i gdung shugs kyis/__/'di phyi bar do kun tu gsol 'debs na/__/'gal rkyen kun zhi bsam don chos bzhin 'grub/__/khyod kyi go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos mi phyed gus pas thol byung du gsol ba btab pa'o//___//__!

Footnotes

Other Information